Fullani: Borxhi publik do të rritet

cent

...Lontano
Rritja e ekonomisë do të jetë në nivele të ulëta dhe do të ketë rritje të borxhit publik në fund të 6-mujorit të dytë të vitit. Ky është përfundimi i Bankës së Shqipërisë në lidhje me pritshmërinë për zhvillimet ekonomike në pjesën e mbetur të vitit. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Ardian Fuallni theksoi se gjatë muajit gusht ka pasur një rënie të shpejtë të inflacionit vjetor në nivel 1.2 % ndërsa ecuria e çmimeve të konsumit reflekton kërkesën e ulët në ekonomi dhe hendekun negativ të prodhimit. Ecuria e treguesve buxhetorë ka reflektuar politikën fiskale ekspansioniste të ndjekur gjatë gjashtëmujorit të parë. Deri në muajin gusht, shpenzimet buxhetore kanë rezultuar 9.2% më të larta se një vit më parë, të nxitura në një masë të konsiderueshme nga rritja e shpenzimeve kapitale.
2upz5hf.jpg
Nga ana tjetër, të ardhurat kanë regjistruar performancë të dobët, duke shënuar rënie vjetore prej 3.8%. Kjo ecuri është materializuar në një deficit buxhetor rreth 1.3 herë më të lartë se viti i mëparshëm. Rritja e deficitit është reflektuar në rritjen e mëtejshme të raportit të borxhit publik ndaj PBB-së; në fund të tremujorit të dytë ky raport vlerësohet të ketë arritur në nivelin 63.5%. Në përfundim të diskutimeve, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë, në nivelin 3.5%.

Këshilli Mbikëqyrës vlerëson se kushtet aktuale monetare sigurojnë përmbushjen e objektivit tonë të inflacionit në periudhën afatmesme, duke ofruar njëkohësisht edhe stimulin e nevojshëm monetar për riaktivizimin e kërkesës private në vend. Në veçanti, rënia e shpejtë e yield-eve gjatë muajit të fundit reflekton nivelin e ulët të normës bazë të interesit, pritjet për inflacion të ulët në të ardhmen, si dhe huamarrjen më të ulët të qeverisë në tregjet e brendshme. Kjo rënie krijon hapësira për reduktimin e normës së interesit të kredisë për sektorin privat. Projektimi i këtij ambienti edhe në të ardhmen do të mundësonte një transmetim më të mirë të politikës monetare në ekonomi.
/Shekulli
 
Top