Hyjnore vs Teologji

Alpha

Antar Aktiv
Ekziston një ndryshim midis Hyjnisë dhe Teologjisë në përsosmërinë e përgjithshme edhe pse të dy termat trajtohen si të njëjtë në disiplinat akademike. Hyjnësia dhe Teologjia shpesh janë të hutuara për shkak të ngjashmërisë së dukshme midis kuptimeve dhe konotacioneve të tyre. Hyjnësia i referohet gjendjes së gjërave për të cilat besohet se kanë origjinën nga Zoti ose një hyjni. Si rezultat, këto gjëra konsiderohen të shenjta ose të shenjta. Teologjia, nga ana tjetër, është studimi i perëndive ose hyjnive dhe feve që bazohen në besime të tilla. Sidoqoftë, në nivelin akademik, një kurs studimi në hyjni dhe një kurs studimi në teologji të dy i referohen studimit të traditave të krishtera duke përdorur këndvështrime të ndryshme si tekstuale, doktrinore dhe historike. Le të shqyrtojmë më shumë këto lëndë.


Farë është hyjnia?
Në hyjninë, njerëzit besojnë se disa gjëra, ndonjëherë edhe njerëzit, janë të shenjta ose të shenjta, sepse ato vijnë drejtpërdrejt nga Zoti ose hyjnitë. Pra, një natyrë hyjnore u atribuohet këtyre gjërave nga publiku i gjerë. Këto gjëra të veçanta pranohen të jenë hyjnore sepse ato kanë origjinë transcendenciale. Të kesh origjinë transcendental do të thotë, këto gjëra përmbajnë fuqi të jashtëzakonshme që i bëjnë ata të tejkalojnë ligjet fizike. Të gjitha këto gjëra hyjnore konsideroheshin superiore ndaj gjërave në Tokë. Ata janë të përjetshëm dhe bazohen gjithashtu në të vërtetën. Gjërat siç janë shfaqjet, mrekullitë, profecitë dhe vizionet konsiderohen hyjnore. Për shembull, mendoni për një person që humbet në ëmbëlsirë pa ujë. Nuk ka kullotë që ai të gjejë ujë. Sidoqoftë, atëherë papritmas ai person gjen ujë. Kjo është një mrekulli. Ju nuk mund ta shpjegoni atë në mënyrë logjike ose me provat fizike. Pra, këto lloj situatash të pashpjegueshme i atribuohen tipareve hyjnore nga njerëz që besojnë se këto gjëra u krijuan si rezultat i shikimit të Zotit nga ato.

Dallimi midis hyjnisë dhe teologjisë

Më vonë hyjnorja u atribuohej edhe vdekësve. Kjo u bë sepse njerëzit besonin se disa njerëz ishin të talentuar nga perënditë. Për shembull, merrni Faraonët e lashtë. Egjiptianët i pranuan ata si perëndi të gjallë. Sidoqoftë, si një parim akademik, hyjnia studion krishterimin nga një këndvështrim historik, tekstual dhe doktrinal.

Farë është teologjia?
Teologjia është studimi i perëndive ose hyjnive dhe feve që bazohen në besime të tilla. Teologjia gjithashtu studion se si këto lloj besimesh ndikojnë te njerëzit. Teologjia përqendrohet gjithashtu në natyrën e traditave të ndryshme fetare. Në vijim të teologjisë, një teolog pret që të kuptojë tema të ndryshme fetare. Ata jo vetëm që përpiqen të kuptojnë, por gjithashtu përpiqen të shpjegojnë dhe kritikojnë besime të tilla fetare. Gjithmonë mbani mend që teologjia mund të jetë e zbatueshme për një fe që ka besimin e një Zoti ose një hyjnie. Në studimin e teologjisë, teologët presin që ta kuptojnë më mirë fenë e tyre, të kuptojnë më mirë fetë e tjera, të krahasojnë fetë e ndryshme në mënyrë që të marrin një kuptim më të mirë të secilës fe, të mbrojnë ose të justifikojnë një traditë të ndjekur nga një fe specifike dhe madje të mbështesin ose të sfidojnë një traditë e një feje ose e botëkuptimit të një feje.


Si një disiplinë akademike, teologjia studion kryesisht krishterimin me perspektivë tekstuale, historike dhe doktrinore. Njerëzit që besojnë se nuk ka Zot ose nuk ka hyjnitë e vënë në dyshim përshtatshmërinë e teologjisë si një lëndë akademike sepse e shohin atë si një lëndë që nuk ka fakte për ta mbështetur atë. Të gjitha faktet në teologji vijnë nga tekste fetare, të cilat nuk paraqesin asnjë provë fizike të pranisë së Zotit ose pranisë së hyjnive. Kritikët thonë se teologjia ngatërron njerëzit e thjeshtë.

Hyjnore vs Teologji


Cili është ndryshimi midis Hyjnisë dhe Teologjisë?

• Përkufizimi i Hyjnisë dhe Teologjisë:

• Hyjnësia i referohet gjendjes së gjërave për të cilat besohet se kanë origjinën nga Zoti ose një hyjni.

• Teologjia është studimi i perëndive ose hyjnive dhe feve që bazohen në besime të tilla.

• Disiplina Akademike:
• Të dy hyjnitë dhe teologjia studiojnë traditat e krishtera si disiplina akademike duke përdorur këndvështrime të ndryshme si tekstuale, doktrinore dhe historike.


• Kritika:
• Të dy teologjia dhe hyjnoria fitojnë kritikë nga njerëz që nuk besojnë në Zot ose hyjnitë, si jo të dobishme dhe mashtruese.

Siç mund ta shihni, hyjnia dhe teologjia janë një e njëjta me disiplinat akademike. Në kuptimin normal, hyjnia po i atribuon shenjtërinë dhe shenjtërinë disa gjërave pasi besohet se kanë lidhje me Zotin ose hyjnitë. Teologjia është studimi i këtyre feve të bazuara në Zot.
bccrwp.org
 
Top