Istitucione Jobankare krediti ne Shqiperi

Loyalty

Anëtar i Nderuar
Partneri Shqiptar ne Mikrokredi (PSHM)

Partneri shqiptar ne mikrokredi (
PSHM) eshte nje kompani shqiptaro-amerikane qe jep kredi per bizneset shqiptare ne zhvillim. PSHM -ja e ka filluar aktivitetin e saj kredidhenes ne gusht 1999.
VIZIONI:

Vizioni i kesaj kompanie eshte: Te kontribuoje per ndertimin e nje Shqiperi ku te gjithe shqiptaret te kene mundesi te transformojne jeten dhe komu nitetin e tyre.
Stafi i PSHM -se, i perbere nga 50 punonjes, te shperndare ne 10 zyra neper gjithe Shqiperine, punojne cdo dite per te beret e mundur realizimin e ketij vizioni.
QELLIMI

Qellimi kryesor i aktiviteti tone eshte qe te jemi partnere te klienteve tane dhe t`I mbeshtesim ata ne hapat e rritjes se biznesit dhe mireqenies se familjeve te tyre.
PSHM- ja jep kredi per te gjitha llojet e aktiviteteve qe gjenerojne te ardhura, sin e zonat urbane ashtu edhe ne ato rurale:
Aktivitete prodhuese
Aktivitete sherbimi
Aktivitete tregtie
Aktivitete bujqesore dhe blegtorale
Vlerat qe percillen ne cdo hap te punes sone jane :
Respekti
Integriteti
Perkushtimi ndaj te varferve
Perkujdesja
Profesionalizmi
Me poshte po prezantojme disa te dhena te pergjitheshme dhe te dhena me specifike per sherbimet qe ofrojme.
Kliente aktive 3000
Kredi te dhena deri tani 9000
Portofoli i kredive sot 6 mln $
Shuma e dhene deri tani 5 mln$
Kthimi i kredive 98.7%
Kredia minimale 10 000 leke
Kredia maksimale 3 mln leke

KREDI INDIVIDUALE PER AKTIVITETE BIZNESI DHE PROFESIONALE
1. Madhesia fillestare e kredise: 10 000 leke deri ne 150 000 leke
2. Kohezgjatja e kredise: 4 deri ne 10 muaj
3. Norma e interesit: 2.58% ne muaj per principalin e mbetur
4. Kuota e aplikimit: 2 000 leke – 2 500 leke new momentin e dhenies se kredise
5. Pagesat mujore
6. Garancia:
1. Dorezani
2. Peng i pasurive te luajteshme (si inventari i biznesit, mjete te punes, orendi shtepiake etj)
3. Hipotekimi i pasurive te paluajteshme
4. Llogari bankare
5. Kombinimi i te mesipermeve
KREDI INDIVIDUALE PER SME (BIZNESE TE VOGLE DHE TE MESME)
Kryesisht jepen kredi per biznese te vogla dhe te mesme qe perfshihen ne sektore te tille si:
• Perpunim dhe konservim i fruta- perimeve
• Prodhim dhe perpunim i queshtit dhe mishit
• Bletaria
• Fidanishtet per peme decorative dhe peme frutore
• Aktivitete te tjera bujqesore dhe blegtorale
• Perpunimi i drurit
• Prodhimi i tekstileve
• Perpunimi i ullirit
• Peshkimi dhe perpunimi i peshkut
• Metalet skrap
• Prodhimi i metarialeve te ndertimit
• Etj

1. Madhesia fillestare e kredise: 5 000 USD - 25 000 USD ose madhesia ekuivalente ne EURO ose LEK
2. Kohezgjatja e kredise: deri ne 24 muaj
3. Norma e interesit: 1.3% -1.9% ne muaj mbi principalin e mbetur
4. Deri ne 3 muaj “periudhe faljeje” vetem mbi principalin
5. Kuota e aplikimit: 1%-2% e madhesise se kredive ne momentin e dhenies se kredise
6. Pagesat mujore qe i pershtaten sezonalitetit te biznesit
7. Garancia : Kerkohet te kete vlere minimale 150% te shumes se kredise
• Peng i pasurive te luajteshme i kombinuar me dorezani
• Hipotekim i pasurive te paluajteshme
• Llogari bankare
• Kombinim i te mesipermeve

Per biznese fillestare qe kane me pak se nje vit experience kerkohet qe te bejne 50% te investimit te planifikuar nga parate e tyre.
Kushtet specifike te kredise percaktohen nga shuma dhe cikli i kredise me PSHM-ne dhe natyra e biznesit dhe monedhes net e cilen levrohet kredia.
KREDI NE GRUP PER BLEGTORI
1. Madhesia fillestare e kredise: 40% -60% e cmimit te lopes , maksimumi 120 000 leke
2. Kohezgjatja e kredise: 18 muaj
3. 1 muaj “ periudhe faljeje” vetem mbi principalin
4. Norma e interesit: 1.7% ne muaj mbi principalin e mbetur
5. Kuota e aplikimit: 2% e madhesise se kredise ne momentin e dhenies se kredise
6. Pagesat mujore
7. Garancia e perbashket ne grup; cdonjeri eshte i pergjgjshem per kredine e grupit. Nqs nje anetar nuk paguan, te tjeret paguajne per te.
Ne muajin e pare paguhet vetem interesi
Grupi duhet te kete jo me pak se 4 vete qe u perkasin familjeve te ndryshme dhe anataret e grupit para se te aplikojne per kredi per te blere nje lope tjeter, duhet te kene me pare nje lope ne pronesi.
KREDI INDIVIDUALE PER BIZNES
• Madhesia fillestare e kredise: 500 000 leke ose 3 700 USD ose EURO
• Kohezgjatja e kredise: Deri ne 18 muaj per kredite ne Lek dhe 24 muaj per kredite ne USD e EURO
• Norma e interesit: 1.83% deri ne 2% ne muaj mbi principalin e mbetur
• Deri ne 3 muaj “ periudhe faljeje” vetem mbi principalin
• Kuota e aplikimit: 1% -2% e madhesisie se kredise ne momentin e dhenies se kredise
• Pagesat mujore qe i pershtaten sezonalitetit te biznesit
• Garancia: Kerkohet te kete vlere minimumi 150% te shumes se kredise
• Dorezani
• Peng i pasurive te luajteshme (si inventari i biznesit, mjete te punes, pajisje dhe makineri, etj)
• Hipotekimi i pasurive te paluajteshme
• Llogari bankare
• Kombinimi i te mesipermeve

Kushtet specifike te kredise percaktohen nga shuma dhe cikli i kredise me PSHM-ne dhe natyra e biznesit dhe monedhes ne te cilen levrohet kredia.

Shperndarja e zyrave te PSHM-se ne rrethe dhe adresat e tyre.
SHKODER
L. “Vasil Shanto”, Rr. “13 Dhjetori”, Prane Dhomes se Tregtise
Tel: 022 40539
[email protected]

FUSHE-KRUJE
L. “Kastrioti”, qender, kati II, mbi Posten
cel: 0692033164, 0692077243

DURRES
L. “12”, Rr. e Deshmoreve, Nr.151
Tel: 052 30343
[email protected]

TIRANE
Rr. “Gjin Bue Shpata”, Nr. 7/1
Tel: 04 246267 / 8 , 268207 / 180
[email protected]

ELBASAN
Bul. Qemal Stafa, Ndertesa e Kinema Millenium
Tel: 054 54130
[email protected]

LUSHNJE
L. “Xhevdet Nepravishta”, Bul. kryesor, kryqezimi prane stadiumit
Tel: 035 20416
[email protected]

FIER
Sheshi “Fitorja”, Qendra e Biznesit, prane Hotel Fierit, kati II
Tel: 034 232 56
[email protected]

VLORE
L. “Muradia”, Rr. “Muze”, Prane BKT-se
Tel: 033 23279
[email protected]

KORCE
L. 7, Rr. “28 Nentori”, Nr.1, kati II
Tel: 0824 2870
[email protected]

SARANDE
Zyre e re se shpejti
 

Loyalty

Anëtar i Nderuar
FONDACIONI DREJT TE ARDHMES FDA
FDA eshte nje Organizate Jo Fitimprurese, jo politike, jofetare, e themeluar ne Korrik te vitit 1997
MISIONI
Zhvillimi ekonomiko – social i zonave rurale nepermjet:
 • Rritje e aksesit te sherbimeve financiare
 • Rritja e aksesit ne teknikat dhe teknologjite bashkohore
 • Asistence teknike ne krijimin dhe zhvillimin e strukturave te shoqerise civile
PROJEKTET NE IMPLEMENTIM
1. Rehabilitimi i vreshtarise ne Shqiperi (1998 -2004)
2. Mbeshtetja e fermereve te vegjel per zhvillimin e vreshtarise (2000 – 2002)

DONATORET
 • OVIB,
 • PHARE,
 • PARTNERSHIP
PARTNERET
• Shoqatat e vreshtareve
• Institucione lokale me aktivitet ne fushen e bujqesise
• Institucione internacionale “Africa 70”

PROGRAMET
Programi i Mikro – Finances (MFP )
Siguron mbeshtetje financiare (mikro-kredi) per te gjithe ata qe deshirojne te investojne ne fushen e vreshtarise.
Aplikon procedura te thjeshta dhe te shpejta
Klientet e synuar
Klientet jane kryesisht fermeret e vegjel te interesuar per te investuar ne krijimin e vreshtave te reja apo rehabilitimit te atyre egzistuese.Gjithashtu kliente jane edhe tregtaret e intputeve apo perpunues te rrushit.
Termat e kredise
Madhesia maksimale 1 000 000 leke
Kohezgjatja maksimale 5 vjete
Periudha pa paguar 1 vit
Interesi 19% ne vit
Pagimi i interesit dhe kapitalit 1 here ne vit

Programi i Organizim-Trajnimit-Asistenes (OTAP)
  • Krijimin e Shoqatave te Vreshtareve, mbeshtetje institucionale per forcimin e kapaciteteve ne nivel komunitetit
  • Aplikimin e teknikave dhe teknologjise bahskohore ne kultivimin e vreshtit
  • Adopmin e sistemit te integruar te prodhimit bujqesor, qe cojne ne minimizimin e problemeve ekologjike dhe sociale
  • Furnizimin me inpute bashkohore dhe marketingun e produktit
  • Rritjen e pjesemarrjes dhe permiresimin e statusit te gruas ne nivel komuniteti.
Per me teper informacion kontaktoni ne adresen:
Pallati i ri tek Shallvaret, Shk.1, Ap.7, Tirane
Tel & Fax: 04 251758
e-mail: [email protected]
 

Loyalty

Anëtar i Nderuar


FONDACIONI BESA
Institucion per kreditimin e Biznesit te Vogel
Fondacioni “BESA” ka filluar aktivitetin e tij ne Maj 1999 me V.K.M, Nr.207 date 28.04.1999 kur projekti i Mikrokredise Urbane (filluar qe prej vitit 1994) u transferua tek Fondacioni “BESA” me themelues Fondacionin “SOROS”
Donatoret kryesore te ketij fondacioni jane Banka Boterore, Qeveria Shqiptare,Fondacioni SOROS

Fondacioni “BESA” sot operon ne 17 zyra dhe mbulon me shume se 50 qytete satelite rreth tyre ne zonen Urbane dhe gjysem–Urbane te Shqiperise

Treguesit kryesore te ketij fondacioni deri ne Dhjetor 2003 jane si me poshte:
• Kredi kumulative 16 800
• Kredi aktive 5 100
• Shuma cumulative e kredive te dhena 34,4 mln USD
• Portofoli i kredise 15, 2mln USD

KUSHTET E KREDISE
Interesi 2% ne muaj per teprice principali
Shuma e kredise deri ne 2 500 000 leke
Afati i kredise eshte deri ne 36 muaj
Kohezgjatja maksimale per te marre kredine deri ne 10 dite
Fee e aplikimit dhe fondi i garancise eshte 1-3% ne varesi te kiohezgjatjes se kredise
Kthimet jane mujore
Kur kredia perdoret per investime, klienti duhet te financoje te pakten 1/3 e shumes se investimit
KOLATERALI QE PERDORET
• Hipoteke
• Dorezani
• Garanci solidare
• Peng

Vlera e kolateralit duhet te jete 150% e shumes se vleres se kredise
LLOJET E BIZNESEVE QE KREDITOHEN
• Tregti
• Sherbime
• Artizanat
• Prodhime
• Perpunim produktesh
• Zhdoganime mallrash
• Turizem familjar etj.

Adresa:
Rruga “Sulejman Delvina” (prane Stadiumit Dinamo)
Tel: 04 253841 / 253642
Fax: 04 253836
e-mail: [email protected]

 

Loyalty

Anëtar i Nderuar
FONDI I FINANCIMIT TE ZONAVE MALORE (MAFF)
Fondi i Financimit te Zonave Malore eshte institucion financiar jobanke qe ofron kredi per zonat malore.

FFZM ofron nje mundesi me shume investimi per individet dhe SME-te (Sipermarrjet e Vogla dhe te Mesme).Fondi Financimit te Zonave Malore (FFZM) eshte themeluar me vendim te Keshillit te Ministrave (nr. 560 date 02/12/99).

Eshte person juridik i regjistruar prane gjykates Tirane (nr. 933 date 07/04/00).

Subjekt i legjislacionit Shqiptar.

Licensuar nga Banka Shqiperise si institucion jobanke me 29/03/02.Misioni

Zbatimi i Programit te Qeverise Shqiptare per zhvillimin ekonomik dhe uljen e varferise te zonave malore, duke ofruar sherbime financiare te nevojshme per ta.Misioni Afatmesem

FFZM me sherbimet e saja financiare, ne zonat malore, synon te ofroje lidhje
te qendrueshme ndermjet tregjeve dhe prodhuesve.Vizioni i Ri

FFZM synon te jete nje institucion financiar per zonat malore te Shqiperise,
duke bere te mundur dhe ofruar nje numer produktesh dhe sherbimesh
financiare qe sigurojne te ardhura te mjaftueshme per institucionin dhe
kosto te pranueshme per klientet, banoret e te gjitha zonave malore, duke
perfshire edhe sipermarresit (per ndermarrje bujqesore e jobujqesore).Donatoret & Fondet e FFZM-se
 • Qeveria Shqiptare
 • IFAD
 • DFID


Fusha e veprimtarise

FFZM ka 16 dege qe mbulojne 18 rrethe te Shqiperise:

Sot ofron sherbimet ne me shume se 500 fshatra (Maj 2004).

Aktualisht ka 4280 kliente aktiv me portofol kredie 837.021.326 lek (Maj
2004).Produktet dhe sherbimet
Produkti i vetem i ofruar deri me tani eshte kreditimi per:
 • grupe - mikrokredi deri me 150.000 lek
 • individe - mikrokredi deri me 150.000 / 200.000 lek
 • SME - shuma maksimale deri 20.000.000 LekeDokumentacioni i nevojshem per te marre kredi eshte i ndryshem ne varesi te llojit te huase dhe te statusit juridik qe ka huakerkuesi.Interesi i aplikuar

Per kredite me afat deri ne 3 vjet interesi i aplikuar eshte 15% ne vit.

Per kredi me afat nga 3-5 vjet interesi i aplikuar eshte 17% ne vit.

Per kredi me afat mbi 5 vjet interesi i aplikuar eshte 19% ne vitLevrimi i huase behet me Cek bankar ose Urdher xhirim.Kerkohet sigurimi i objektit dhe i jetes.Paguhet komision aplikimiTermat per kredite e fshatitShuma maksimale deri 150.000 LekeAfatet e maturimit

3-5 vjet

Me keste 1/3 mujore


Garancite dhe kolaterali

a.. Kontrate pengu
b.. Kontrate hipoteke
c.. Dorezania
d.. Akt-marreveshje e noterizuar
e.. Dokumenta pronesie per token apo shtepine
Termat per kredite IndividualeShuma maksimale deri 150.000Leke

Klientet e rregullt ne likuidimin e kredise se pare mund te marrin kredi te
re deri ne 200.000 lek.Afatet e maturimit

Afati maksimal do te jete deri 3 vjet.

Kestet e shlyerjeve 1/3 mujore.Garancite dhe kolaterali

a.. Kontrate pengu
b.. Kontrate hipoteke
c.. Dorezania
d.. Akt-marreveshje e noterizuar
e.. Dokumenta pronesie per token apo shtepine
Termat per kredite SMEShuma maksimale deri 20.000.000 LekeAfatet e maturimit

Kredi afatshkurter, per kapital qarkullues deri ne 1 vit me keste mujore

Kredi afatmesem deri ne 7 vjet me keste 1/3 mujore

Ofrohet periudhe mospagimi per principalin, sipas rastit te aktivitetit qe
zhvillohet.Garancite dhe kolaterali

a.. Hipoteke-pasuri e paluajtshme
b.. Dorezani


Vlera e kolateralit duhet te jete 150-200% e vleres se kredise.Pjesmarrja e klientit ne financim jo me pak se 30% te investimit.


CFARE ESHTE IFAD?
Fondi Nderkombetar per Zhvillimin e Bujqesise (IFAD) eshte themeluar ne vitin 1977 me qellim ndihmen dhe mbeshtetjen financiare te vendeve anetare ne luften ndaj varferise rurale
CFARE ESHTE DFID?
Departamenti per Zhvillimin Nderkombetar te Mbreterise se Bashkuar te Britanise se Madhe dhe Irlandes se veriut e cila nepermjet nje programi te vecante mbeshtet institucionin tone me asistence teknike per 3.5 vjet.
QELLIMI
MAFF funksionon si nje institucion financiar per administrimin e programit te huase. Ka per qellim te jape hua kryesisht per:
 • Shoqerite e Kredive te Fshatit
 • Tregetareve te vegjel per bujqesi e blegtori
 • Grupe prodhuesish te vegjel
 • Investime ne bujqesi e blegtori
 • Te gjitha aktivitetet qe nxisin punesimin dhe rritjen ekonomike ne zonat malore.
SHTRIRJA
Aktiviteti i huadhenies eshte realizuar per here te pare ne rrethin e Dibres ne vitin 1994.
Ne vitin 1995 aktiviteti i huadhenies u shtri edhe ne Kukes.
Ne vitin 1996 ky projekt perfshiu edhe rrethet Has, Tropoje dhe Puke.
Ne vitin 2001 aktiviteti u shtri ne Mirdite, Mat e Bulqize.
Ne vitin 2002 aktiviteti u shtri ne Korce, Pogradec, Berat e Permet.
Ne vitin 2003 aktiviteti u shtri ne Tepelene, Skrapar, Librazhd e Kolonje.

Peshkopi
Kukes
Has
Tropoje
Puke
Mirdite
Bulqize
Mat
Pogradec
Korce
Permet
Berat

02184197
02423158
02142524
02322520
02122704
02163292
02192982
02173814
08324066
08252677
08133375
03233463TE DHENA TE PERGJITHESHME
MAFF ka nje numer prej 4000 huamarresish aktiv me nje mesatare 150 000leke per huamarres.
Ka nje teprice kredie 4.5 mln USD
Kosto totale per financimin e MAFF kap shifren 8.2 mln USD

TERMAT E HUASE
Jane hua te vogla me nje vlere deri ne 150 000 leke.
Afati i shlyerjes : deri ne 3 vjet
Interesi : 15% ne vit If
Gjithashtu jepen hua per SME (sipermarrjet e vogla dhe te mesme) me vlere deri ne 5 mln leke
Afati i shlyerjes: deri ne 5 vjet


Kontaktoni ne adresen e meposhtme:
Rr. Mustafa Matohiti, Nr. 12
Tirane
Tel: 04 250633 , 259080 , 259081
e-mail : [email protected]
 

Loyalty

Anëtar i Nderuar
UNIONI SHQIPTAR KURSIM-KREDI (SHKK)
HISTORIKU
Unioni Shqiptar Kursim Kredi administron nje aktivitet te filluar qe nga vitit 1992 nga Fondi i Zhvillimit Shqiptar dhe nga Fondi i Financimit Rural. Ai u krijua mbi bazen e experiences me te mire dhe sukseseve te ketyre projekteve te mikrokredise.
Qe nga viti 1992 dhe deri sot ka pasur nje zhvillim te sukseshem institucional,rritje progressive te aktivitetit duke u ofruar sherbime financiare cilesore mijera fermereve ne zhvillimin e aktivitetit te tyre.
Unioni Shqiptar Kursim Kredi eshte:
• krijuar nga SHKK-te ne 25 Janar 2002
• regjistruar ne gjykaten e rrethit Tirane me 5 Shkurt 2002
• licensuar nga Banka e Shqiperise me 27 Shkurt 2002

Ne Maj 003 perfundoi transferimi i aseteve, aktivitetit dhe stafit nga Fondi i Financimit Rural ne Union .
MISIONI YNE
T`u ofrojme sherbime financiare anetareve te Shoqerive Kursim Kredi ne fshat, me qellim nxitjen e aktiviteteve prodhuese, permiresimin e nivelit te jeteses dhe zhvillimin e vazhdueshem te zones rurale.
FUNKSIONET
• Perfaqeson, mbron dhe promovon interesat e SHKK-ve anetare te Unionit.
• Koordinon aktivitetin e rrjetit te SHK-ve dhe siguron sherbime me interest e perbashket.
• Rifinancon SHKK-te e kohe dhe ne perputhje me nevojat e tyre.
• Kontrollon dhe menaxhon riskun financiar te institucionit
• Ofron kualifikime dhe mbeshtetje rganeve drejtuese te SHKK-ve per mirefunksionimin e tyre
• Kontrollon aktivitetitn e rrjetit, bazuar ne standartet e e kontabilitetit, rregullat e Bankes se Shqiperise, si dhe ne legjislacionin perkates.

JU JENI TE INTERESUAR
• Te depozitoni ne menyre te sigurte kursimet tuaja?
• Te merrni nje kredi shpejte dhe pa shpenzime?

Atehere zgjidhjen me te afert dhe me te shpejte e gjeni tek SHOQERIA KURSIM KREDI.
KUSHTET E DEPOZITES
Interesi:

Percaktohet ne Rregulloren e Brendeshme nga Asmbleja e pergjitheshme e Shoqerise Kursim Kredi.
Aktualisht niveli i interesit eshte 7%-9%.
Shuma minimale dhe maksimale:
Vendoset nga Asambleja e pergjitheshme ne Rregulloren e Brendeshmete SHKK.
Afati i depozites: 3, 6, 9, 12 muaj
KUSHTE T E KREDISE
Koha per te marre nje kredi: me pak se 15 dite pas aplikimit
Interesi: 1.25% ne muaj
Shuma e kredise:
- ne zonat rurale: deri ne 500 000 leke

- ne zonat urbane: deri ne 1 000 000 leke

Afati i kredise : deri net re vjet
Kestet: Mujore, 3-mujore, 6-mujore (ne perputhje me llojin e aktivitetit te kredituar)
Jepet kredi per te gjitha aktivitetet ekonomike ne fshat .
LLOGARITJA E KTHIMIT TE KREDISE
Interesi llogaritet mbi kapitalin mbetes
Shembull : shuma e kredise : 200 000 leke
Interesi: 1,25% mujor
Kohezgjatja : 1 vit
Shlyerje: 3- mujore
 
Top