Ligj për Shkollën e Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë

ida angel

:)
V.I.P
Nr.8136, date 31.07.1996
Neni 2
Shkolla e Magjistratures siguron formimin profesional te magjistrateve (gjyqtare, prokurore).

Formimi profesional perfshin programin formues fillestar me karakter te detyruar te kandidateve per magjistrate dhe programin per perfeksionimin ne vijimesi te magjistrateve.
Shkolla e Magjistratures, sipas dispozitave te veçanta, merr persiper formimin profesional te punonjesve te administrates gjyqesore.

Neni 6
1-Bordi perbehet nga:

-Kryetari i Gjykates se Larte qe kryen njekohesisht edhe detyren e kryesuesit te bordit dhe te mbledhjeve;
-Prokurori i Pergjithshem qe, ne mungese te Kryetarit te Gjykates se Larte, kryeson bordin dhe mbledhjet e tij;
-drejtori i Shkolles se Magjistratures;
-dy gjyqtare dhe dy prokurore me pervoje qe caktohen nga Keshilli i Larte i Drejtesise;
-dy specialiste me kualifikim te larte nga Ministri i Drejtesise dhe qe kane punuar si gjyqtare, prokurore ose avokate;
-dekani i Fakultetit te Drejtesise;
-nje pergjegjes stazhi i caktuar nga drejtori i shkolles;
-dy studente te zgjedhur me votim te fshehte nga Asambleja e kandidateve per magjistrate, qe ndjekin formimin fillestar.
Anetaret e bordit te parashikuar ne pikat d), e) dhe g), te ketij neni caktohen per nje periudhe 4-vjeçare dhe, me vendim te miratuar nga jo me pak se nente (9) anetare te bordit, mund te behet zevendesimi i tyre nga organet kompetente qe i kane caktuar.

2-Bordi paraqet çdo vit mesimor raport per Keshillin e Larte te Drejtesise lidhur me mbarevajtjen dhe frekuentimin e kurseve nga magjistratet dhe kandidatet per magjistrate, si dhe per drejtimet qe do te ndjeke shkolla ne te ardhmen.

Neni 7

Drejtori i Shkolles se Magjistratures emerohet nga Keshilli i Larte i Drejtesise me propozim te bordit te drejtimit nga radhet e gjyqtareve dhe prokuroreve me kualifikim te larte per nje periudhe 4-vjeçare me te drejte riemerimi vetem nje here.

Drejtori i Shkolles se magjistratures ka keto detyra:

-perfaqeson Shkollen e Magjistratures perpara organeve publike dhe private;
-zbaton detyrat qe burojne nga ligjet, nga vendimet e bordit te drejtimit dhe rekomandimet e Keshillit te Larte te Drejtesise;
-Zevendesdrejtori emerohet nga Keshilli i larte i Drejtesise me propozim te bordit te drejtimit.

Neni 11
Keshilli disiplinor perbehet:

-nga drejtori i shkolles qe është dhe kryetari i tij;
-nga nje gjyqtar dhe nje prokuror te caktuar nga Keshilli i Larte i Drejtesise prej numrit te percaktuar sipas germes d) te nenit 6 te ketij ligji, qe nuk jane anetare te keshillit pedagogjik;
-nga dy prej kandidateve per magjistrate te zgjedhur çdo vit nga Asambleja e kandidateve me votim te fshehte.

Neni 16
Per pranimin e kandidateve do te veprohet si vijon:

Drejtori i shkolles, ne perputhje me listen e vendeve vekante te hartuar nga Keshillli i Larte i Drejtesise, shpall njoftimin per paraqitjen e kerkesave te kandidateve, duke bere te njohur edhe dokumente qe duhet te shoqerojne kete kerkese, si dhe daten e mbarimit te afatit per paraqitjen e tyre. Se bashku me njoftimin, drejtori i shkolles ben te njohur edhe listen e lendeve, te cilat do te sherbejne si baze per testimin e kandidateve.

Kandidatet do te paraqesin keto dokumente:

1-kopje te diplomes se juristit
a) liste notash te shkolles se larte

2-nje kerkese ku te shprehet vete deshira e kandidatit per profilin e zgjedhur si gjyqtar ose prokuror.

Neni 23
Formimi plotesues

Gjyqtaret dhe prokuroret, qe nuk kane mbushur pese vjet ne pune dhe nuk kane mbaruar Shkollen e Magjistratures, i nenshtrohen veprimtarive te vazhdueshme per formimin plotesues.
Keshilli i Larte i Drejtesise, me propozim te Kryetarit te Gjykates se Kasacionit dhe Prokurorit te Pergjithshem, vendos mbi numrin dhe magjistratet qe do t’i nenshtrohen ketyre veprimtarive.

K.L.D
 
Top