‘Ligji i ri, si do të rimbursohen pacientët në spitalet private’

Love

βeℓℓe â๓e
Intervista: Flet drejtoresha e ISKSH-së, Elvana Hana.

elvana-hana-300x242.jpg

Shërbimi shëndetësor në spitale do të ketë kosto tepër të lartë për të gjithë ata që nuk paguajnë sigurimet shëndetësore. Ndryshe nga sa ndodh tani, nëse i drejtohesh spitalit dhe nuk ke librezë të kontributeve, fatura që do të duhet të paguash në fund do të jetë e kripur. Përjashtim përbën vetëm shërbimi i urgjencës, i cili njësoj si në vendet e BE-së do të jetë falas.

Nga 1 marsi i vitit që vjen, ligji i ri i sigurimeve shëndetësore do të shënojë një kthesë në të gjithë mënyrën si ofrohet dhe merret shërbimi shëndetësor. Paketat e shërbimit do të kenë një kosto të llogaritur mirë, e cila do t’u rimbursohet pacientëve edhe në spitalet private. Por kontrata do të lidhen vetëm me ato subjekte të cilat janë të akredituara dhe ofrojnë cilësi të kontrolluar shërbimi.

Drejtoresha e ISKSH-së, Elvana Hana, sqaron se implementimi i ligjit do të bëhet në mënyrë graduale. Në intervistën e saj për gazetën, ajo sqaron se gjatë këtyre muajve po punohet për përcaktimin e akteve normative, përllogaritjeve të sakta për çdo shërbim, përcaktimin e masës së mbulimit për shërbime të caktuara edhe në sektorin privat.
Pavarësisht kësaj, Hana pranon se për të vënë në zbatim siç duhet atë që është në letër, duhet krijuar terreni i përshtatshëm, siç është akreditimi i institucioneve shëndetësore si publike, ashtu edhe private, proces themelor në përfshirjen e mëtejshme të shërbimeve shëndetësore në skemën e sigurimeve.

Ligji i ri i sigurimeve shëndetësore hyn në fuqi më 1 mars, çfarë ndryshimesh sjell ai në funksionimin e sistemit?
Ligji i ri i sigurimeve shëndetësore konsolidon skemën e detyruar te sigurimeve shëndetësore në Shqipëri, ku parimi i solidaritetit është një nga parimet bazë të ligjit.

Ligji nga pikëpamja e shërbimeve shëndetësore është shumë herë më i përcaktuar, sesa ligjet që kanë qenë në fuqi deri më sot.
Ligji garanton paketa shërbimi mjaft mirë të përcaktuara, të kontraktuara nga ana e Fondit dhe shumë transparente ndaj popullatës, çka përbën dhe një element të rëndësishëm kundër korrupsionit. Transparenca do të jetë në të gjitha elementet, që nga futja e pacientit në sistem deri te kostot që paguan Fondi për pacientët, në çdo hallkë të sistemit për çdo lloj shërbimi.
Këshilli Administrativ i ISKSH, nëpërmes komisioneve teknike të krijuara prej tij, luan një rol të rëndësishëm në procesin e hartimit të paketave të shërbimeve që do të rimbursohen nga institucioni, gjithmonë duke u bazuar në aftësitë paguese të buxhetit. Këto paketa do të jenë transparente për të gjitha institucionet shëndetësore.

Ligji përcakton ofrim të shërbimeve edhe nga privatët, si do të funksionojë skema me ta?
Ligji garanton shërbim cilësor optimal dhe rritje të skemës nëpërmjet paketave të shërbimit. Kështu, nëse ne nisim me një paketë modeste shërbimesh, në një kohë të dytë, pas llogaritjes së kostove, do të lejojë rritje të skemës në disa nivele, nëpërmjet shtimit të shërbimeve në parësor, spitale, duke rregulluar dhe sistemin sekondar e terciar në të gjithë vendin.
Pavarësisht se ligji e vë theksin te sistemi publik shëndetësor, që është dhe pjesa më e rëndësishme e tij, në të lihet hapësirë dhe për privatin. Ne shpresojmë që privati, pas akreditimit dhe konsolidimit të tij, të sjellë cilësi të mirë dhe konkurrencë dhe në ligj të lejohet dhe kontraktimi me të për disa shërbime të mirëpërcaktuara me Fondin e ri që do të krijohet dhe masa e mbulimit është për t’u përcaktuar ne vijimësi. Pra, paketa shërbimesh, apo pjesë të tyre, të cilat do të ofrohen në publik, do të mund të kontraktohen edhe në sistemin privat, nëse sjellin risi dhe ulje të çmimeve në krahasim me publikun, por edhe cilësi më të mirë në raste të tjera, duke lejuar edhe bashkëpagesën, mënyra e aplikimit të së cilës është për t’u përcaktuar.

Pacientët do të kenë mundësi të marrin shërbim në çdo spital privat?
Jo. Do të krijohet regjistri i ri i dhënësve privatë të shërbimit, i cili do të përfshijë vetëm subjekte të licencuara dhe të akredituara nga organet përkatëse për dhënien e shërbimit shëndetësor. Më tej, do të jetë Këshilli Administrativ i cili do të miratojë metodat dhe kriteret e kontraktimit për dhënësit e shërbimeve shëndetësore, duke stimuluar aksesin e shërbimeve, efektivitetin e kostos së tyre dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve ndaj popullatës.

A do të ketë rritje të sigurimeve shëndetësore për qytetarët pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri?
Ligji i ri e ka rregulluar më qartësisht pjesën e pagesës së kontributeve. Ato i ka lënë në masën që ka qenë, 3.4%, por i ka sanksionuar në ligj si të tilla. Po kështu ka bërë bazën e llogaritjes, pra pjesa që kontributi i shtetit do të jetë më i madh në këtë rast, pasi ky përdoret dhe si kalkulim për bazën e kontributit që do të derdhë shteti për shtresat në nevojë.
Burimi: panorama
 
Top