Magjia, syri i keq dhe sherimi i tyre!

braziljania

Anëtar i Nderuar
Njohja e magjise

Kuptimi gjuhesor i magjise
Kuptimi praktik
Disa rrugë qe magjistari afron xhindet
Magjia sipas kuranit dhe sunetit
argumentet për magjine ne kuran dhe synet për ndohdjen e xhindeve
Argumentet për ndodhjen e magjise sipas kuranit dhe sunetit
Thëniet e dijtareve për magjine

Llojet e magjise

Llojet e magjise sipas Er-Rrazit
Llojet e magjise sipas Er-Ragip
Vertetesia e magjise e qartesimi i llojeve te saj

Si grumbullon magjistari xhindet

Rruget jo te plota te tij

Ligji i magjise ne sheriatin islam

Gjykimi i atij qe meson magjine ne islam
Gjykimi ne islam për magjistaret
Gjykimi i magjistarit te krishtereve ose hebrejve

A lejohet prishja e magjise me magji
Ndryshimi magjise me mrekulline

Prishja e magjise

Magjia për ndarjen e bashkeshorteve: (shenjat mynyrat e prishjes,shembuj ilaci i saj)
Magjia për dashuri (shenjat shembuj prishja dhe ilaci)
Magjia e imagjinimit (shenjat shembuj prishja dhe ilaci)
Magjia e cmendurise (shenjat, prishja, ilaci)
Magjia e dembelizmit (shenjat, prishja ilaci i saj)
Magjia Heautif
Magjia e semundjes (shenja, prishja, ilaci i saj)
Magjia e gjakederdhjes tek gratë (shenjat, mynyra e prishjes ilaci).
Magjia e vonimit te marteses (shenjat, ilaci shembuj).

ILaci i atij qe smund te kryeje marredhenie me gruan e tij

Mynyra e lidhjes se magjise.
ILaci me kuran dhe sunet dhe perkujtimin nga sheriati
Ndryshimi midis lidhjes me magji dhe dobesimit te trupit
ILaci i disa llojeve te shterpesise
Mbrojtja e dhendrit dhe nuses nga magjia
Shembuj te ilacit te lidhjes me magji te burrit dhe gruas

ILaci i syrit te keq

Argumenetet nga kurni e suneti për pasojat e syrit dhe demet e tij.shembuj.
Vertetsia e syrit te keq
ILaci i syrit te keq
Shembuj konkrete te ilaceve te syrit dhe shembuj te semureve me syrin e keq
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Njohja e magjise

Magjia ne kuptimin e saj gjuhesor:Ka thënë Esheri ,Magjia është një pune ne te cilën afrohet shejtani me ndihmën e tij .Tha gjithashtu ,origjina e magjise është ndryshimi I dickaje nga e vërteta ne diçka tjetër sikur magjistari bën te koten ne pamjen e te vërtetës është njësoj sikur largoi diçka nga shikimi I njerzve.

Trans Shumer nga ebi Aishe .Arabet e quajtën magjine sihr sepse ajo ndryshon shendetin ne semundje.Faris magjia e nxjerrjes e te kotes ne pamjen e vërtetës.

Thuhet ne fjalën e arabishtes El Mesijt:Magjia është një gjë delicate.U than e fjalorin Muhijtun muhijt Magjia është një nxjerrje e dickaje ne pamjen me te mirë e te jetë sprove.

Fehrudijn Err-RRazi ka then :Magjia ne sheriatin Islam është specializmi I çdo gjeje qe fsheh shkakun e saj shfaqet ne pamje jot e vërtetë dhe merret me mashtrim.Tha ibn kudame el mukadesi.Ai është lidhje magjish,lexime (të ndryshme) fjale te cilat thuhen e shkruhen ,apo punohet dickcka qe le pasoja ne trupin, zemren ,llogjiken e atij qe I bëhet magji ne mynyre jo direkte(prekje) e këto janë te vërteta.Ka magji qe vret qe semur ose qe e merr burin nga gruaja e tij dhe nuk e le të kryeje marredhenie dhe qe bent e urrejne njëri-tjetrin.

Njohja e magjise

ثshtë marrëveshje mes magjistarit dhe shejtanit qe te beje magjistari disa nga te ndaluarat (haramet) ose bindjen e tij ne çfarë kërkohet nga ai.

Disa nga mynyrat e magjise.

Nga magjistaret ka qe mbeshtjellin kuranin ne këmbë e futet ne banjo.Ka qe shkruan ajetet e Kuranit me gjakun e menstruacioneve.Ka nga ato qe I shkruajnë ato poshte këmbës.Ka qe nga ato qe shkruajnë El fatihan mbrapsht..Ka nga ata qe falen pa abdes.Ka nga ato qe rrine pa u lare.Ka nga ato qe therin për hirë te shejtanit e nuk permendin emrin e Allahut ne therrje dhe e con mishin e therur ne vende qe ua percakton shejtani.Ka nga ato qe bëjnë sikur flasin me planetet dhe I bien sexhede atyre.Ka nga ato qe kryejne marredhenie me nenat ose vajzat e tyre e shkruajnë lloj nuskash ne gjuhe joarabe te pakuptushem qe kanë përmbajtje mohimi(kufri).

Nga këto kuptojme qe xhindi nuk e ndihmon magjistarin e nuk I sherben atij përveçse me shkembim e me gjëra te tjera qe ne to te këtë sa me shumë kufer(mohim) ose harame te beje magjistari aq me shumë I sherben xhindi prej shejtaneve e me I shpejte ne zbatimin e kerkesave te tij.E nëse magjistari nuk I ploteson çështjet e kufrit(mohimit) për te cilat e urdheron shejtani ai e nderpret sherbimin e tij dhe e kundershton ne urdherta e tij.Magjistari dhe shejtani prej xhindeve janë dy shoqerues ne kundërshtim me urdherat e Allahut.E nëse sheh me vëmendje ne fytyren e magjistarit do të qartesohet saktesia e fjalës time do ta gjesh fytyren e tij sikur është një errësirë e zeze për shkak te kufrit (mohimit)te tij.E nëse e njeh magjistarin nga afër do të vesh re qe jeton me probleme me veten e tij me gruan dhe fëmijët e tij dhe nuk mundet te fleje I qete e I clodhur,por gjithmonë qorton veten e tij. Por here pas here zgjohet I frikesuar nga gjumi.Pervec kësaj shejtanet shkojnë dhe ia demtojne gratë e e magjistareve fëmijët e tyre ka raste qe edhe e rrahin magjistarin xhindet dhe I sjellin probleme përçarje e shqetesime.

Tha te vërtetën Allahu ne fjalën e tij.
Kush ia kthen shpine udhezimit tim do të këtë jetë te vështirë."(Taha -124)
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Magjia ne dritën e kuranit dhe sunetit.

Argumentet për ndodhjen e xhindeve dhe shejtanit.Lidhjet midis xhindit dhe shejtanit janë shumë te forta.Xhindet dhe shejtanet bashkepunojne ne magji.Disa njerëz e mohojne ekzistencën e xhindeve dhe shejtaneve prej tyre dhe ndodhjen e magjise e për këtë po ju sjell disa argumenta te egiztences se tyre te permbledhura.

Ajeti 29 i sures Ahka

29. (Përkujto) Kur disa prej exhinëve i drejtuam te ti që ta dëgjojnë Kur'anin dhe kur u afruan dhe e dëgjuan atë, thanë: "Heshtni!" dhe kur u krye, u kthyen te populli i vet dhe e këshilluan.

[6. En am }

130. O grumbull i xhinve dhe i njerëzve! A nuk ju erdhën nga mesi juaj të dërguar t'ju rrëfejnë argumentet e Mia dhe t'ju tërheqin vërejtjen për takimin tuaj në këtë ditë? Ata thonë: "Dëshmojmë kundër vetvetes". I pat mashtruar ata jeta e kësaj botë dhe ashtu (të detyruar) dëshmuan kundër vetvetes se me të vërtetë e refuzonin (të vërtetën)

55. Rrahman

33. O turmë e xhinëve dhe e njerëzve, nëse keni mundësi të dilni përtej kufijve të qiejve e të tokës, depërtoni pra, po nuk mundeni vetëm me ndonjë fuqi të fortë (por ju nuk e keni atë).

72. Xhin

1. Thuaj: "Mua më është shpallur se një grup i vogël nga xhinët i vuri veshin dhe dëgjoi (Kur'anin) dhe (kur u kthyen te të vetët) thanë: "Ne kemi dëgjuar një Kur'an që mahnit,

6. Dhe se ka pasur burra prej njerëzve, që kërkonin ndihmë prej disa xhinëve dhe ashtu ua shtonin atyre edhe më shumë arrogancën.

5. Maide

91. Shejtani nuk dëshiron tjetër, përveç se nëpërmjet verës dhe bixhozit të hedhë armiqësi mes jush, t'ju pengojë nga të përmendurit Zotin dhe t'ju largojë nga namazi. Pra, a po i jepni fund (alkoolit e bixhozit)?

24. Nur

21. O ju të cilët besuat, mos shkoni gjurmëve të djallit, pse kush ndjek gjurmët e djallit ai urdhëron për të shëmtuara e të irituara, e sikur të mos ishte mirësia e All-llahut ndaj jush dhe mëshira e Tij, askush prej jush nuk do të pastrohej kurrë (prej mëkateve), por All-llahu e pastron atë që do Ai. All-llahu dëgjon e di.

Argumentet nga kurani janë shumë ,është e njohur qe ne kuran është një sure e njohur e plotë për xhindet e mjafton të dish se ne kuran fjala xhind përmendet 22 here,fjal shejtan përmendet 68 here.E japim këtë informacion me qëllim qe te tregojme qe ajetet qe flasin për xhindet dhe shejtanet janë te shumta.

Argumentet nga syneti.

Ibn Mesudi r.a ka then :Ishim me te derguarin e Allahut .as ne një nate prej netëve .Nuk e gjetem profetin a.s , e kerkuam rrugëve dhe luginave e thame do të jetë vrarë.kaluam naten me te keqe qe mund te këtë kaluar ndonjë popull. Kur u gdhi profeti a.s erdhi nga drejtimi I shkretetires .Thame o derguari I Allahut te kerkuam dhe te ndoqem pas e nuk te gjetem dhe kaluam naten me te keqe qe mund te këtë kaluar ndonjë popull.Ai tha :- Me erdhi një xhind thirres e shkova me tedhe u lexova kuran atyre"Tha ibn mesudi :u Nis me ne na tregoi gjurmet e xhindeve dhe gjurmet e zjarrit të tyre dhe e pyeten xhindet për një lloj ushqimi dhe tha"për ju është ushqim çdo kocke qe është përmendur emir I Allahut gjatë therjes se mishit tek ajo është mbushur me mish dhe kafshet tuaja hajne bajgat e kafsheve tona(te njerzve) po dhe u tha I derguari I Allahut a. shokeve:Mos u pastroni me ato kocka sepse ato janë ushqim për vellezerit e juaj xhinde.(muslimi)

Ebi sejd el hidri r.a ka then أ¢â‚¬“Me tha I derguari I Allahut a.s .Të shikoj qe I do delet dhe shkretetiren .Nëse je ne shkretetire me delet e tua thirre ezanin për namaz nfrije zërin ne ezan sepse kush degjon zërin e muezinit prej xhindeve dhe prej njerzve e çdo gjë tjetër do të deshmoje ne ditën e gjykimit.Trans maliku buhari nesaiu dhe ibn maxhe.

Ibn Abazi ka then أ¢â‚¬“U nis I derguari I Allahut a.s ne një grup sahabesh për te shkuar ne tregun e qujatur ukadh dhe u ndaluanshejtanet nga lajmet e qiellit dhe u qelluan me zjarr.U kthyen shejtanet tek populli I tyre dhe thanë çfarë keni- thanë- U ndaluam nga lajmet e qiellit(fjalët qe bisedonin engjejt) dhe na qelluan me zjarr.Thane أ¢â‚¬“Nuk u ndaluat nga lajmet veçse ka ndoshur diçka ne toke.Kerkoni ne lindje e perëndim te tokes e shikoni se çfarë ju pengon nga lajmet e qiellit.U nisen xhindet drejt tuahmes (qytet) tek profeti a.s qe ishte ne vendin e quajtur Nahle.Tregon muadhi:Ai po falte namazin e sabahut me shoket e tij kur degjuan kuranin (xhindet) pushuan qe te degjonin e thanë kur u kthyen tek populli I tyre. "Ne kemi dëgjuar një Kur'an që mahnit, që udhëzon në të vërtetën, andaj ne i besuam atij dhe Zotit tonë, kurrësesi nuk do t'ia shoqërojmë më askë".Dhe zbriti Allahu ajetin e kuranit për ti njoftuar besimtaret dhe profetin a.s me këtë gjë ne suren xhind.

1. Thuaj: "Mua më është shpallur se një grup i vogël nga xhinët i vuri veshin dhe dëgjoi (Kur'anin) dhe (kur u kthyen te të vetët) thanë: "Ne kemi dëgjuar një Kur'an që mahnit,
2. që udhëzon në të vërtetën, andaj ne i besuam atij dhe Zotit tonë, kurrësesi nuk do t'ia shoqërojmë më askë".
3. Dhe se lartësia e madhëruar e Zotit tonë nuk është që ka as grua, as fëmijë
8. Dhe vërtet, ne kemi hulumtuar ta arrijmë qiellin, po atë e gjetëm përplot roje të forta dhe me shkëndija (zjarri që djeg),
9. Dhe ne më parë hulumtonim në vendvështrimin për të dëgjuar, e kush përpiqet të dëgjojë tash, ai has në pusinë e shkëndijës së zjarrtë.
10. Ne nuk e dimë se me këtë (përgatitje të qiellit) është për qëllim ndonjë e keqe për ata që janë në tokë, apo Zoti i tyre dëshiron që ata t'i udhëzojë.
11. ثshtë e vërtetë se prej nesh ka të mirë, por ka edhe që nuk janë aq të mirë, sepse ne kemi qenë në drejtime të ndryshme.
12. Dhe ne kemi qenë të bindur se All-llahut nuk mund t'i shmangemi në tokë e as nuk mund t'i shpëtojmë Atij duke ikur.
13. Dhe ne, sapo e dëgjuam udhëzimin (Kur'anin), i besuam atij, e kush i beson Zotit të vet, ai nuk i frikësohet ndonjë dëmtimi e as ndonjë padrejtësie..

Aishja r.a trans se ka then ei derguari .i Allahut a.s .-U krijuan engjet prej drite dhe I krjiuan xhindet nga flaka e pa tym dhe u krijua Ademi nga ajo qe është pershkruar juve (pra balta) trans ahmedi dhe muslimi.

Safije bint heje r.a transmeton se Pejgamberi a.s tha -Me te vërtetë shejtani ecën ne ne trupin e birit te Ademit nëpërmjet rrugëve te gjakut.(Buhari dhe muslimi)

Ebi hurejra r.a trans se ka then I derguari I Allahut.-Ska ndonjë te lindur qe lind dhe mos e ngacmoje shejtani e pastaj qan me ze te lartë përveç te birit te merjemes dhe nenes se tij"(Buhari dhe Muslimi)

Abdullah ibn Mesudi trans u përmend tek I derguari I Allahut a.s një burrë qe fjeti naten gjersa u zbardh e doli dielli pa u fal e ai tha.Atij burri I urinoi shejtani ne dy veshet ose tek njeri vesh" (trans buhari muslimi)

Ebu katadeh ka then se I derguari I Allahut ka thënë- Endrra e mirë është prej Allahutdhe e keqa është prej shejtanit.Kush shikon ndonjë ëndërr te keqe dhe e urren le të pershtyje tre here nga krahu I majte I shpatulles e te kërkoje mbrojtje prej shejtanit tek Allahu sepse ajo nuk do ta demtoje atë (buhari muslimi)

Ebi Sejd el kudri r.a tras se I derguari I Allahut a.s ka thënë nëse dikush prej jush I hapet goja te vendosi dorne e tij ne goje sepse shejtani hyn nete"(muslimi )
Hadithet për këtë janë te shumta e këto mjaftojnë për atë qe kërkon te vertetn.Na qartesohet se egzistojne xhindet dhe shejtanet prej xhindeve e nuk ka dyshim për te e nuk polimezon asnjë për këtë përveç mendjemedhenjve e atyre qe ndjekin epshet dhe jo udhezimi e Allahut.
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Argumentet për ekzistencën e magjise


Argumenbte nga kurani I nderuar.
Ajeti 102 sure El bekare
Ajeti 77 sure Junus
Ajeti 81-82 Sure Junus
Ajeti 67-69 sure Taha
Ajeti 117-122 sure Araf

Sure el Felek
113. Felek 1. Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,
2. Prej dëmit të çdo krijese që Ai e krijoi.
3. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.
4. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.
5. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.


Ka then El Kutubiu " prej demit të atyre qe lidhin dhe fryejne një magji "Magjistaret qe fryejne ne penjte qe lidhin kur lexojnë ne to (fjale magjie).
Ka thënë El hafidh ibn kethir për këtë ajet Tha muxhahid ,Ekrime el Hasen, Kataden dhe ed-Daled-Magjistaret qe fryejne ne penjte qe lidhin kur fryjne kendojne ne to fjale magjie.

Argumentet nga syneti

Nga Aishe r.a ka thënë.Një burrë nga bëni zurejk qe quanin Lebijd ibnul Asemi I bëri magji te derguarit te Allahut a.s saqë imagjinonte sikur bënte diçka me gruan e tij qe nuk e kishte bërë gjersa një ditë prej ditesh apo një nate prej netesh ishte tek unë e bëri shumë dua (lutje) e pastaj thaq "O Aishe e ndejva qe Allahu mu pergjigj me ato qe I kërkova.Me erdhen dy burra me qendruan njeri tek koka e tjetri tek kembet e njeri prej tyre I tha shokut.-اfarë ka ky burrë? Tha أ¢â‚¬“ثshtë magji.Kush I ka bërë magji? Tha- Lebijd ibnul Asemi.Ne çfarë gjeje? Tha- Ne kreher dhe ne floke dhe ne pjalmin e hurmes arabe mashkull.Tha ku është ajo magjia?Tha أ¢â‚¬“ Ne pusin haruan" Shkoi profeti Muahmed a.s tek ai pus dhe I tha Aishes.Uji I tij ishte I kuq si kenaja dhe kurorat e hurmave ishin si koka shejtanesh.Tha o Aishja .O derguari I Allahut a nuk e nxorre atë magjine.Tha profeti a.s Me sheroi Allahu dhe e urreva qe te hapej problem te njerzit dhe urdhëroi ta mbuluan magjine.(buhariu muslimi)

Kuptimi I hadithit

Cifutet Allahu I mallkofte rane dakort me lebijt ibnul asemi magjistari me I madh çifut ne atë kohe dhe I thanë qe te bënte magji te derguarit te Allahut .as dhe I dhanë atij 3 dinare dhe ky I humbur e bëri magjine me floket e profetit a.s .thuhet se I morifloket nga një fëmijë I vogël qe shkonte tek shtëpia e profetit a.s dhe bëri magji me to dhe e vendosi ne pusin heruan.
Po ti bashkosh të gjitha trans e hadithit kupton se kjo magji ishte e llojit qe burri nuk kryen dot marredhenie me gruan.ثshtë pejgamberi a.s qe I dukej sikur mu8ndej te kryente marredhenie me një nga gratë e tij e kur I afrohej nuk mundej.E për kohën e magjise ka mendime të ndryshme.ثshtë then 40 ditë dhe tjetër veç kësaj dhe Allahu e di me mirë se sa. .E pas ardhjes se dy engjeve u be e qartë se lebijd ibnul asem e kishte mbeshtjelle magjine me kapaket e lules mashkull te hurmes qe te ishte e fortë e të kishte ndikim te fortë e pastaj e kishte vendosur poshte një guri te pusi heruan.Pasi mabruan dy engjejt profeti a.s urdhëroi nxjerrjen e magjisee groposjen e saj e ne disa transmetime thuhet se e dogji.Siç shihet ne transmetimet e ndryshme te këtij hadithi çifutët I bene magji profetit a.s nga llojet me te fort atë magjise e deshnin ta vrisnin dhe ka magji qe te vret e siç dihet e thjeshtezoi atë ne llojin e magjise siç është ajo qe nuk e lejon burrin ti afrohet gruas se tij.

Dyshimet dhe zgjidhjet e tyre

Ka then El Maziri bidacinjte e mohojne këtë hadith e thonë nuk mundet qe profetit a.s ti bëhet magji.Sepse n.q.s. ne e lejojmë këtë besimi ndaj sheriatit pdo te mendonte qe xhebraili do të vinte te Ai .a s e do ti sjillte shpalljen po realisht nuk ishte ashtu përgjigjet Maziri e thotë.Këtë fjale te cilat thanë është pa vend sepse ardhja e kuranit e cila është mrekullitregon sinqeritetin qe ka profeti .as ne çka informon prej Allahut e te lejojmë diçka qe kurani dhe suneti janë ne kundershti me te është papranuar.Mrekullit e e tij fiksojne vertetetsine e tij për çfarë transmetoi nga Allahu dhe ajo qe ato thanë është ne kundërshtim me argumentet.

Tha Ebu xhekini El Jusufi .Sëmundja e pejgamberit a.s nuk pakeson diçka atij .as nga profetesia sepse sëmundjet qekane kaluar profetet nuk u le atyre pasoja por ua shton atyre gradën ne xhenet.Dhe imagjinimi I tij a.s sikur bënte diçka nga kjo dynja kur ai nuk e bënte atë gjee pastaj kjo gjë iu largua e iku ploteisisht ekjo I vinte nga magjia pasi Allahu ia mesoi vendin e magjise me anë te dy engjeve ne ëndërr nxjerrejn dhe prishjen e saj dhe bëri shkak këtë ngjarje për zbritjen sureve En-Nas ,El-Felek për te cilat besimtaret I p[erdorin ne kohën e sotme për ruajtjen etyre nga magjia dhe syri I keq.Kjo semundje nuk I pakesoi asgjë nga profecia por përkundrazi u be shkak për zbritjen e ajeteve te kuranit dhe ndodhi me dëshirën e Zotit për ti beret e ditur brezave te besimtareve sit e ruhen prej magjise me anë te këtyre sureve.Kjo semundje nuk I la pasoja ne mendjen e tij por vetëm ne trupin e tij siç ishte shikimi e kjo ndodhi ne kohën semundjes.
Na ka ardhë ne kuran dhe se Musait I bene magji qe te shikonte litaret e magjistareve si gjarperinj.

65. Ata thanë: "O Musa, do të hedhësh ti apo ne po hedhim të parët?"
66. Ai (Musai) tha: "Jo, hidhni ju!" Kur ja, atij iu duk se nga ajo magji e tyre litarët dhe shkopinjtë lëviznin (si gjarpërinj).
67. E Musai ndjeu në vete njëfarë frikë.
68. Ne i thamë atij: "Mos kr frikë, është më se e sigurt se ti do të jesh triumfues!"
69. Tani hidhe atë që e ke në dorën tënde të djathtë (shkopin), që t'i gëlltisë ato që i bënë ata, sepse ajo që bënë ata nuk është asgjë tjetër pos mashtrim magjistari, e magjistari nuk do të ketë sukses kudo qoftë.
70. Atëherë (kur shkopi i Musait i gëlltiti) magjistarët u hodhën në sexhde e thanë: "Ne i besuam Zotit të Harunit dhe të Musait!"(sure Taha)


Asnje nga dijetaret dhe njerzit e zgjuar nuk ka then se musait iu pakesua diçka nga profetesia e tij sepse gjërat e tilla e kanë shtuar besimin besimtereve dhe profetesine me shpallje për ngajrjet ne fjale sepse Allahu u jep atyre (profeteve) fitore kundër armiqve dhe mosbesimtareve dhe ua prish magjite magjistareve me mrekulli siç ishte shkopi I Musait ose Suret Felek dhe Nas për profetin a.s.
Nga Ebu hurejra r.a trans se Pejgamberi a.s tha Largohuni nga hskatarrimet ! thanë o derguari I Allahut cjane ato?Tha أ¢â‚¬“Idhujtaria (shirku) magjia,vrasja e dikujt qe Allahu ne ndaloi ,ngrenia e fajdes,ngrenia e pasurise se jetimit,lenia e luftës ne kohën e saj,dhe shpifja kundër besimtareve te martuar pa e ditur atë(buhari muslimi)

Perfitojme nga hadithi mse pejgamberi a.s na urdhëroi qe ti largohemi magjise dhe e qartesoi se ajo është prej gjynaheve me te mëdha dhe shkatarruese e kjo argumenton se magjia është evertet dhe nuk është perralle.

Nga ibn Abaz r.a transmetohet se ka then I derguari I Allahut .a .s أ¢â‚¬“Kush mesoi dijet nga yjet (astrologji) ai mesoi një pjesë te magjise dhe shton sa shton"(transmeton Daudi ibn maxheh dhe saktesoi sheik Albani.


Perfitojme nga hadithi qe te largohemi dhe prej rrugëve qe te çojnë ne mesimin e magjise.Argumnetet qe magjia mësohet është fjala e Allahut ne kuran

102. (E hodhën librin e Zotit) E ndoqën atë që e thonin djajt në kohën e sundimit të Sulejmanit. Po Sulejmani nuk ishte i pafأƒ©, djajt ishin të pafأƒ©, sepse u mësonin njerëzve magjinë. (ndoqën) Edhe çka u zbriti në Babil dy engjëjve, Harutit dhe Marutit. E ata të dy nuk i mësonin askujt (magjinë) para se t'i thonin: "Ne jemi vetëm sprovë, pra mos u bën i pa fأƒ©!" E, mësonin (njerëzit) prej atyre dyve atë (magji) me çka ndanin burrin prej gruas së vet, por pa lejën e All-llahut me atë askujt nuk mund t'i bënin dëm dhe ashtu mësonin çka u sillte dëm e nuk u sillte dobi atyre. E ata (jehuditë) e kanë ditur se ai që (hodhi librin) e zgjodhi atë (magjinë), ai në botën tjetër nuk ka ndonjë të drejtë (në mëshirën e Zotit). Po ta dinin, ata se për ç'ka e shitën vetveten, ajo është shumë e keqe.(el bekare)

ثshtë e qartë se magjia është dije si dijet etjera dhe ka disa rregulla qe ndërtohet.Hadithi dhe ajeti tregon te keqijat e mesimit te magjise.

Nga Imran ibn husejn r.a transmetohet se I derguari I Allhut ka thënë .Nuk është prej nesh kush beson parandjenjen ose kërkon nga një tjetër këtë gjë ,ai qe hedh fall ose ai qe kërkon ti hidhet fall, ose bën magji ose shkon te magjistari qe ti beje ai magji dikujt dhe kush shkon tek fallxhoret dhe beson atë qe ai thotë net e vërtetë ai ka mohuar atë qe I zbriti Muhamedit a.s (kuranin).
Nga ebi Musa el Enshariu r a trasmetohetse I derguari I Allahut ka thënë.Nuk do të shkoje ne xhent pijaneci,dhe as ai qe beson ne magji dhe as ai qe nderpret lidhjet farefisnore" . Inb Haban thotë se kuptimi I hadithit është se te tre nuk do të hyjne ne xhent përderisa te ndeshkohen me zjarr njëfarë kohe për gjynahet e kundershtimet.Me te vërtetë profeti a.s ndaloi nga bindja (besimi) se magjia vepron pavarur nga përcaktimi I Allahut dhe është detyrë për besimtarin qe te besoje se magjia vepron vetëm nëse deshiron Zoti Ajeti 102 El bekare "por pa lejen e Allahut me atë askujt nuk mund ti bëjnë dem"

Tha Ibn Mesudi Kush shkoi tek Araf (ai qe thotë se e di te fshehten) apo magjistar ose fallxhor dhe I beson ne atë qe I than e te vërtetë e mohoi atë qe I zbriti Muhamedit a.s (kuranin)
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Thenia e dijetarëve

Tha el Hatabi Një popull mohoi ekzistencën e vertetsise se magjise.Pergjijgja është se është fiksuar se vërtetësia e egzistences se magjise dhe rane dakort shumica e popujve (arabe ,romak Persian dhe banoret e tokes me dije dhe dituri.

Tha Allahu
"Të cilët ua mesonin njerzve magjine"(El Bekare 102) dhe urdhëroi te kërkohet mbrojtje prej saj me fjalët e tij dhe dua siç vjen ne kuran.
Sure el Felek
113. Felek 1. Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,
2. Prej dëmit të çdo krijese që Ai e krijoi.
3. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.
4. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.
5. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.

E për këtë erdhen hadithe te shumta nga I derguari I Allahut a. s qe lajmeron se nuk I mohon këto veçse ai qe mohon gjërat qe duken.Dijetaret kanë dhen percaktime për ndëshkimin e magjistarit dhe nga erdhen te gjithë këto percaktime nëse nuk do të egzistonte magjia.
Tha El Kurtubiu Thone ehli syneti qe është fiksuar vërtetësia e magjise dhe thanë muetrilet(grup I humbur) dhe ebu ishak El sitirababdi shok nga shoket e imam shafiut qe magjia nuk është vërtetë por është imagjinim.
66. Ai (Musai) tha: "Jo, hidhni ju!" Kur ja, atij iu duk se nga ajo magji e tyre litarët dhe shkopinjtë lëviznin (si gjarpërinj). (Taha) E nuk thotë se leviznin me te vërtetë port ha atij (Musait ) ju duk e gjithashtu
116. Ai (Musai) tha: "Hidhni ju"! E kur hodhën ata (shkopinj e litarë), magjepsën sytë e njerëzve, i frikësuan ata dhe sollën një magji të madhe.(Sure El Arafe)
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Llojet e magjise

Llojet e magjise janë tetë -

E para magjia e keldamijineve dhe keshdajinijeve te cilët adhurojne shtatë planetet.Ata besojnë se palnetet drejtojnë gjithesine
E dyta magjia e ngatarresave dhe imagjinatave dhe e shpirtave te fortë.Pastaj err-Razi argumenton se ngatarresa le gjurme tek njeriu sepse njeriu mund te eci ne një trung mbi toke enuk mund te eci vete nëse ai trungu është mbi lume .Thane doktoret e kohës kur hasnin dike qe I dilte gjak nga hunda e ndalonin atë te shikonte ne gjërat me ngjyrë te kuqe ndërsa atë qe kishte semundjen e tokes e ndalonin te shikonte ne gjërat e ndritshme dhe nga rrotullimi ne një vend.E vazhdon er-Rrazi me llojet e magjise te cilat nuk kanë rëndësi e neto ka disa gabime e për këtë po eleme për pjesen e meposhteme.

Vertetesimi e qartesimi I llojeve te magjise.


Nga studimi I ndarjes se llojeve te magjise sipas er-Rrazit dhe Er-Rragib dhe dijetarëve te tjerë mbi magjine gjen qe ato qe shtuan ne magji gjeraqe nuk I takojne asaj për shkak se ato u mbeshten shumë ne kuptimin gjuhesor te magjise qe është magjepse dhe fshehje e shkakut.kështu ata futen ne magji dhe gjërat e çuditshme futjen ne sherr te dy personave te cileve u fshihet shkaku .Këto nuk kanë vlerë për ne por ne këtë shkrim do të flasim për magjine vërtetë qe bazohet shejtani tek xhindet..Ka gjëra te tjera me rëndësi qe duhet ti sqarojme e ato qe permendi Er-Rrazi dhe er-Ragib për ndikimin e planeteve.E vërteta është se ne besojme se ato qe ato veprojnë me urdhërin e Zotit e me urdhërin e Zotit nuk ndikojne ne krijesat e tjera asnjëherë.Disa thonë se magjistaret flasin nne emër te palneteveose shenjave të tyre e pasi u flasin atyre plotesohet magjia e tyre perpapra shikuesit.
Pergjigja nëse ndodh vërtetë kjo nuk është nga ndikimet e planeteve por nga ndikimet dhe veprimet e shejtanit për magjistaret e humbur si dhe format e tjera kur idhujtaret u flisnin idhujve të tyre prej guri.Ishin shejtanet qe u pergjigjeshin atyre me ze qe degjohej nga Brenda idhujve e ata mendonin se ata ishin zotera.rrugët e humbura janë shumë dhe Allahu na largofte te keqen e shejtaneve dhe njerve.

Si e thërret (afron magjistari) xhindin?

Marreveshja mes magjistarit e shejtanit .Ne shumicen e rastevemarreveshja mes magjistarit e shejtanit kërkon qe magjistari te veproje disa vepra,shirku e kufri te shfaqura e te fshehta qe pastaj shejtani te cohet ne sherbimin e tij ose I sjell dike qe ti sherbeje.

Ne shumicen e rasteve marreveshja bëhet midis magjistarit dhe prijesit te fisit te xhindeve dhe ky prijes urdheron ndonjë pauses mendjelehte nga fisi I tij qe ti sherbej këtij magjistari e ti bindet atij ne zbatimin e urdhervae te tij p.sh. ndonjë lajm për diçka qe ka ndodhur,ndarje midis dy personave, apo bashkimin ne dashuri të tyre apo ta beje burrin qe mos ti afrohet gruas se tij etj qe do ti sqarojm em vonë.Magjistari me venien ne sherbim te xhindit bën ato pune te keqija qe do dhe nëse ai xhindi e kundershton atë , magjistari I bën adhurim prijesit te xhindeve apo bën vepra qe I pëlqejnë atij.Dhe ky priejes ose e ndeshkon atë xhind ose e urdheron ,ose ve një xhind tjetër ne sherbim te tij.

E për këtë gjë gjen qe lidhjet mes magjistarit dhe xhindit qe I sherbejne janë te bazuara ne urrejtje.Ky xhind ne shumë raste e demton magjistarin pa e ditur ai, si dhimbje kokë te perhershme,pagjumesi dhe trembje naten e rreh po kështu mund te veproje dhe me familjne e magjistarit.Ne shumicen e rasteve magjistari nuk bën fëmijë sepse xhindi ia vret foshnjen ne miter kur është magjistareose gruaz te magjistarit para se te plotesohet krijimi I saj.Kjo gjë është e njohur tek magjistaret dhe disa prej tyre e kanë lënë magji qe te lindnin fëmijë.Më kujtohet kur isha duke kenduar një grua te sëmurë qe e kish kapur magjia e kur I lexova kuran foli xhindi ne gjuhën e saj e tha.

-Unë nuk mund te dal prej sa.
Thashe -Pse?
Tha-Sepse trembem se mos më vret magjistari.
Thashe أ¢â‚¬“Largohu nga ky vend ne një vend tjetër qe nuk e di magjistari.
Tha أ¢â‚¬“Do te dërgoje pas meje xhind tjetër qe te me sjelle tek ai.
I thashë po e pranove islamin ose e shfaq pendimin tënd me sinqeritet mundet me ndihmën e Allahut te mesoj disa ajete kurani qe te shpetojne nga këto xhinde mosbesimtare et mbroje prej tyre.
Tha أ¢â‚¬“Jo nuk e pranoj islamin do të qëndroj kështu kristian.
I thashë nuk ka dhunë ne fe por e rendesihme është te dalësh nga kjo grua.
Tha nuk dal.
Thashe أ¢â‚¬“Atëherë mne ndihmën e Allahut do të lexoj kuran derisa te digjesh e pastaj e qellova fort e filloi te qaje.
Tha do të dal do të dal dhe doli .E falenderimi I takon Allahut e miresia është prej Tij.Dhe dihet sa me shum emohim e gjëra te ndyra te beje magjistari aq me I bindur dhe I shpejte ne zbatimin e urdhervae është xhindi dhe e kundërta.

Si e thërret xhindin magjistari?

Për këtë rrugët janë te shumta qe perbejne sihr dhe mohim(kufer)te qartë e do përmend prej tyre inshalla tet rrugë nga llojet e idhujtarise dhe mohimit kur kam permbledhur gjërat ne çdo rrugë.Dhe I përmend këto sepse disa muslimane nuk mund te dallojne mjekimin me kuran me mjekimin me magji.I pari (me kuran) është lidhje me besimin ne Zotin I dyti është lidhje me shejtanin(magjia).


E lind paraqitesi tek jerzit e thjeshtë kur disa magjistare u lexojnë për te sheruar semundjen fshehin pjeset e kufrit(mohimit) dhe shfaqin sipas tyre disa fjale prej kuranit qe te mendoje I semuri se sherimi është me kuran.Dhe I semuri bën çdo gjë qe I thotë magjistari genjeshtar.Qëllimi im është qe vellezerit e mi muslimane te largohen nga këto rrugë te se keqes e te humbjes e tu qartesohet rruga qe ndjekin kriminelet.
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Mynyra e pare :Rruga e Ilkamit

Hyn magjistari ne dhomen e tij te erret dhe ndez zjar e vendos ne zjarr disa gjëra qe leshojne tym sipas temës se kërkuar.nëse do qe te ndaje dy veta apo ty fuse armiqesi ose urretje etj vendos ne zjarr gjëra qe leshojne ere te mirë.pastaj fillon magjistari te lexoje lexime me përmbajtje idhujtarie.Ky lexim është I një shkrimi pakuptim qe perbehet nga betimi xhindit tek zoteria e tij e kerkesa e magjistarit ndaj xhindit ne emër te te madhit të tyre,si disa llo0je mohimi e idhujtarie, si madheshtimi I te medhenjve prej xhindeve e lutje te shumta dërguar atyre.Me kusht qe magjistari mbi te qoftë mallkimi I Allahut te jetë I papaster ose xhunub ose te veshe rroba te pista.Pasi te mbaroje nga leximi I tij me kuptimet e mohimit shafaqet para tij një imazh ne formën e qenit. Gjerperit ose çfarëdo formë tjetër dhe magjistari e urdheron atë për atë qe kërkon.Ndonjeher nuk I shfaqet gjë atij por degjon ze e ndonjeher nuk degjon asgjë por lidh diçka nga shenjat e personit te cilit I bëhet magji, si floke ose cope nga rrobat e tij, me eren e djerses se tij pastaj e urdheron xhindit poer atë qe kërkon.


Si përfundim nga studimi I kësaj rrugë qartesohet se;
Xhindi do dhomat te erreta.
Xhindi do erera te keqija
ثshtë nga shirku I shfaqur e I hapur ne këto rrugë betimi ne xhin ose lutjet e e shumta drejtuar atij.
Xhindi e do të pisten dhe shejtanet afrohen tek njerzit e piste.

Mynyra e dytë ;Rruga e therjes

Sjell magjistari zog ose kafshe ose pule ose pellumb me cilësi te caktuara sipas kerkeses se xhindit e ne shumicen e rasteve ne ngjyrë te zeze sepse xhindet e pëlqejnë ngjyren e zeze.Pastaj ther atë pa përmendur emrin e allahut net e por permned ndonjë emër xhindi dhe lyen me gjakun e saj te semurin e ndonjëherë nuk eben këtë gjë.Pastaj e hedh atë ne rrenoja puse apo vende te shkreta te cilat ne shumicen e rasteve janë vendbanime te xhindeve e nuk pemend emrin e Zotit kur e hedh atë e pastaj kthehet ne shtepin e tij e lexon lexime me kuptime idhujtarie ose mohimi e pastaj urdheron xhindin për atë qe deshiron.
Si përfundim ai bën idhujtari ne këtë rrugë me dy çështje.
E para therja për xhindin është e ndaluar siç rane dakort dijetaret e pare.Sigurisht ajo është shirk ose idhujtari sepse therja për dike tjetër përveç allahut nuk lejohet për njerzit e as te haje prej saje e jo me te veproje me te.Por megjithatë injorantet ne çdo kohe e vend eveprojne këtë gjë te ndyre.thotë Jahje ibn Jahja أ¢â‚¬“më tha Ueheb أ¢â‚¬“S edisa magjistare nxorren ujë nga një burim dhe qe te vazhdonte te dilte ujë prej tij theren diçka për xhindet dhe me to ushqyen njerzit.arriti lajmi tek ibn Shihab Ez-Zuhri qe tha.Ai their ashtu qe nuk I lejohet dhe ushqeu me atë qe nuk u lejohet.
Ndaloi I derguari I Allahut nga ngrenia e therjes për xhindeve ne sahihun e muslimit nga hadithi qe trasn Ali ibn Talib se profeti a.s tha " emallkoi allhu atë qe theri ne emër te dikujt tjetër përveç Allahut"
E dyta Leximi ne përmbajtje idhujtarie (shirku) është shqiptim ose shkrim me heroglife, gjatë kohës kur thërret xhindin e ajo përmban shirk të hapur siç përmend shejik Islam Ibn Tejmije ne shumë libra te tij.

Mynyra e tretë ;Rruga e gjerave te ndyra

Kjo rrugë është njohur mes magjistareve dhe ai qe merret me te ka me vete një grup të madh shejtanesh dhe I zbatojne urdherat e e tij sepse ai magjistari qe bën kufer (mohim) është ateist.Kjo rrugë perbehet si me poshte.Cohet magjistari I mallkuar vesh mbeshtjellje kurani ne kembet e tij ne formën e kepuceve e pastaj futet me ten e banje e fillon e elxon gjëra pa kuptim me përmbajtje kufri Brenda banjes.Pastaj del ulet ne dhomen e tij e urdheron xhindin poer atë qe do e gjen xhindet ne zbatimin e urdherave te tije të gjitha këto sepse ai mohoi Zotin madheshtor dhe u be vëlla me vellezerit e tij shejtane.Ai e meriton humbjen e qartë mbi te qoftë mallkimi I Zotit te botrave.Kusht për këtë lloj magjistari është qe te veproj prej gjynaheve te mëdha përveç atyre qe permendem si veprimi I harameve, veoprim I homseksualeve,imoralite me gra te huaja ose shrajes e Zotit ose fesë e të gjitha këto I kenaqin shejtanet prej xhindeve.

Mynyra e katerte;Rruga e pislluqeve

Ne këtë ruge mnagjistari I amllkuar shkruan sure nga suret e kuranit te nderuar me gjakun e menstruacioneve ose me pislluqe te tjera pastaj lexon gjëra te pakuptimta me origjinë idhujtarie e shafqet xhindi te cilin e urdheron për atë qe deshiron.e nuk mund te fshihet mohimi ne këtë lloj ruge sepse talja me suret e kuranit te nderuar është mohim I Allahut me tepër qe I shkruan me gjëra te pista.Mbrohemi me allahun nga këto gjëra te pista dhe kërkojmë prej tij ten a e marrë shpirtin me besim.amin

Mynyra e peste;Rruga e tenkijes

Ne ket rrugë magjistari mallkimi I Allahut qoftë mbi te shkruan sure nga suret e kuranit me shkronja te vecuara mbrapsht nga fundi ne fillim.Pastaj fillon te lexoje permbatje idhujtarie e shafqet xhindi te cilit I shfaq kerkesen e tij.Kjo rrugë gjithashtu është e ndaluar bashke me shirkun dhe mohimin qe përmban.

Mynyra e gjashtë ;Rruga e tenxhij ose e horoskopit

Tek kjo rrugë magjistari kërkon duke vezhguar yjet e veçantë e pastaj magjistari lexon gjëra te pakuptimta me përmbajtje mohimi kundrejt Zotit pastaj fillon te beje levizje të ndryshme sikur po I zbret shpirti I yllit p one te vërtetë ai adhuron yllin e bën sikur adhuron Zotin ekjo është prej llojeve te idhujtarise adhurimi I dikujt tjetër përveç Allahut.Kështu shejtanet ia plotesojne kerkesat atij emednon magjistari se ylli e ndihmoi atë e genjejne shejtanet e I thojne se kjo magji nuk zgjidhet nëse shfaqet përsëri ky yll. Ka yje qe shfaqen njëherë ne vit dhe ata presin shfaqen e tij pastaj fillojnë ti lexojnë e ti luten e yllit qe tu zgjidhe magjine.Nuk mund te fshihet dhe ne këtë ruge madherimi I krijesave dhe lutjen tek të tjerë përveç Zotit dhe kjo është idhujtari ose shirk

Rruga e shtatë;Rruga e falltarise duke lexuar pellemben e dores

Ne këtë rrugë magjistari merr një fëmijë te vogël qe s'ka arritur moshen e pjekurise me kusht te jetë pa abdes pastaj ia merr pellemben e dores e vizaton një drejtkendesh ose figure gjometrike dhe shkruan rreth tij gjëra te pakuptimta dhe përmbajtje idhujtarie. E shkruan net e gjitha anet e figures,pastaj vendos doren e femijes ne mes te drejtkendeshit vaj dhe lule ngjyrë blu ose boje blu dhe pastaj vendos flete ne fytyren e femijes e I vendos një kapele qe te qëndrojë fleta pastaj mbulohet femija I gjithi me një rrobe te rëndë dhe femija shikon ne doren etij.Sigurisht ai nuk e dallon atë sepse është erresiree magjistari fillon te lexoje përmbajtje idhujtarie e nëse femija ndjen se u ndricua vedni dhe shikon një pamje qe leviz ne doren e tije I thotë magjistari femijes.
اfarë shikon? Thotë femija-Shoh para meje pamjen e një burri- thotë magjistari أ¢â‚¬“Thuaji atij kështu dhe kështu dhe leviz pamja sipas kerkeses dhe ne disa raste I shfaqet pamja si engjell porn e realitet është shejtan prej xhindeve.Dhe ne këtë rrugë përdoren rrugë te cilat meritojnë denimin e Zotit te cilat permbjane mohim dhe idhujtari.

Mynyra e tetë;Ndjekja e gjurmeve

Ne këtë rrugë I semuri kërkon disa shenja copa nga shamia ose kemisha ose çdo gjë tjetër qe mban ere nga djersa e te semurit..Pastaj lidh këtë shami në fund nyje dhe katër gisht larg nyjese kap fort me dorë dhe lexon kuran për te mashtruar njerzit dhe mbas leximit te kuranit lexon pjesë idhujtarie dhe mohimi me ze te ulet pe rte thirrur xhindet e I thotë.-Nëse sëmundja është shkak te xhindeve shkurtoje atë e nëse është semundje për doctor beje atë dhe mat me gishta copen .

Si përfundim

Mashtrimi I te semurit me lexim kurani ne fillim dhe pastaj lexon pjesë kufri ose shirku.Kjo për te menduar I semuri se po e sheron me kuran por ai fshehtas lexon gjëra te ndaluara.

Kerkimi ndihmë nga xhindet e lutja kushtuar kundrejt tyre janë të gjitha idhujtari
Xhindet genjejne shumë enga ta kuptosh se ky xhind është I sinqertë apo genjeshtar ne këto çështje.kemi provuar shumë magjistare endonjeher qenë te sinqertë e shum ehre qenë genjeshtare saqë na kanë ardhë te semuret dhe kanë then se I semuri kishte sy.Pasi I lexuam kuran filloi të fliste xhindi tek ai e nuk kishte sy e shumë raste te tilla.

Shenjat nga te cilat njihet magjistari
Nëse gjen një shenjë te vetme tek ndonjë sherues dije se ai është magjistar

I kërkon te semurit emrin e nenes ,emrin e tij ose emrin ete jatit.
Merr shenja nga i semuri si rroba floke etj
Nëse ther diçka nuk përmend emrin e Zotit dhe lyen me gjak te semurin.
Shkruan hiroglife pakuptim
Lexon gjëra me kuptim ose pakuptim.
I jep te semurit një nuske e cila përmban brenda thonj zhive shkronja ose numra te pakuptimte.
Urdheron te semurin te veçohet prej njerzve ne shumicen erstave dhe për dyzet ditë dhe kjo argumenton se xhindi qe I sehrben magjistarit është kristian.
I jep te semurit gjëra ti gropose ne toke
I jep fleta te semurit ti djege dhe te tymoset me to.
Belbezon fjale pa kuptim
Ndonjeher magjistari e njfton te semurin për emrin e tij vendin e tij dhe problemin me te cilin erdhi .
I shkruan gjëra te vecnata idhujtarie ne një flete ose I shkruan ne krehof te bardhe dhe e urdheron te seumurin ta trese dhe ta pije
Nëse meson se një person është magjistar ki kujdes tek shkurja tek aid he kujto fjalën e Profetit a.s;"Ksuh shkon tek fallxhori dhe beson atë qe ai thotë net e vërtetë e ka mohuar atë qe I zbriti Muhamedit a.s (KURANIN)"
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Gjykimi për magjine ne sheriatin Islam

Tha imam maliku Allahu e mëshiroftë magjistari qe bën magji e këtë nuk e bën përveç atij qe tha Allahu ne kuran
E ata (jehuditë) e kanë ditur se ai që (hodhi librin) e zgjodhi atë (magjinë), ai në botën tjetër nuk ka ndonjë të drejtë (në mëshirën e Zotit). Po ta dinin, ata se për ç'ka e shitën vetveten, ajo është shumë e keqe.(el bekare 102)
Shikoj qe ai qe bën këtë gjë te vritet tha imam Maliku.
Tha ibn Kudame e meriton magjistari vrasjen. Ekane transmetuar këtë Umeri r.a nga Othmni Abdullah ibn Umeri xhundjb ibn Abdullah,xhundel ibn Koab,Kejs ibn Saad, Umer ibn Abdulazis e është then nga ebu hanife dhe maliku.

Tha kurtubiu se ka mendime të ndryshme te dijetarëve te fikhut ne gjykimin e magjistarit me origjinë musliman ndhe atë nga ehli kitabeve.Nëse magjistari me origjinë muslimane bën magji me fjale qe permbajne kufer(mohim ) ai vritet prej tij nuk kërkohet pendim e nuk I pranohet pendimi sepse aim und te genjeje siç fshehe imoralin qe bensepse Allahu e quajti magjine kufer (mohim) ne thënie e Tij ne kuran.
E ata të dy nuk i mësonin askujt (magjinë) para se t'i thonin: "Ne jemi vetëm sprovë, pra mos u bën i pa fأƒ©!"(El Bekare 102) kjo është thënie e ahmed ibn Hambelit Ebi Theur ishak dhe ebu Hanifes dhe Imam Shafiut

Tha ibn Mundher nes eburri pohon se bëri magji me fjale kufri është detyrë vrasja e tij nëse nuk pendohet.Gjithashtu vritet nëse fiksohet qartë ose cilesohte fjala e tij kufer.e nëse fjalët qe përmend kur bven magji nuk kqne përmbajtje kufri nuk lejohet vrasja e tij.E nëse ndodh tek ai qe I bëhet magji ndonjë dem atëherë është detyrë hakmarrja një për një.e nëse është diçka qe s'ka hakmarrje për te merret shpagim net e holla.

Tha IBn kethiri thenia se magjistari është kafir siç transmeton një grup prej selefeve siç janë Ahmed ibn Hambeli e disa te tjerë ne thënien e Allahut
103. E sikur të kishin besuar ata dhe sikur të ishin ruajtur (prej mëkateve), po të dinin, shpërblimi prej All-llahut do të ishte shumë më i dobishëm(El-Bekare103)
Përmbledhje shumica e dijetarëve janë për vrasjen e magjistarit për shka te kufrit te tij dhe te keqes qe shkakton ai tek njerzit.

Gjykimi I magjistarit kur është prej ehli kitabeve

Tha ebu hanife rrahimullah magjistari vritet kurse maliku thotë se nuk vritet vetëm nëse me magjine e tij vret atëherë magjistari vritet po kështu nëse ka bërë marrevshje me muslimanet dhe e thyen atë.tha shafiu nuk vritet magjistari elhli kitabeve vetëm nëse vret me magjine e tij po kështu ka then dhe ibn kudame.

A lejohet zgjiidhja e magjise me magji

Tha katade I thashë Sied ibn Masejeb Një burrë nuk mund ti afrohet gruas se tij a te shkoj tek magjistari .tha s'ka problem se duam prej tij rregullim.nuk ndalohet ajo qe bën dobi.
Tha kurtubiu Kane mendime të ndryshme dijetaret A I kërkohet zgjidhja e magjise magjistarit.E lejoi sejid ibn Musejeb ne atom qe permendi buhariu prej tij.Kështu tha Elmuzni Esh-Shabi;Ska problem nëse mjekimi bëhet ne gjuhën arabe.Hasan el basri tha qe kjo gjë është e urryer.En-Neshre është lloj mjekimi për atë qe mendohet se I është bërë magji ose e ka kapur xhindi.
Tha ibn Kudame Nëse ai qe zgjidh magjine me kuran dhiker dhe betime apo fjale skane problem fetar kjo lejohet por nëse bëhet diçka nga magjia për këtë ibn Hambeli nuk u pergjigj.

Tha hafidh Ibn Haxher përgjigjet me thënien e Pejgamberit a.s "En-Neshre është nga punët e shejtanit "
Profeti a.s tregon se origjina e saj qe sshte magjia e kush do miresi me te ajo është miresi e kush do sherr ajo është sherr.tha dihet se أ¢â‚¬“dihet se ajo është dy llojesh En-neshre Thashe kjo është saktë qe është dy llojesh.
E para
En-nushre xhaize e kjo është zgjidhja e magjise me kuran Ilaci është dhiker sipas sheriatit
E dyta
ثshtë En-neshre haram
Kjo është zgjidhja e magjise me magji kerkimi ndihmë prej shejtaneve afrimi tek ato me lutje drejtuar atyre dhe kenaqa e tyre.E perkete ishte qëllimi I thenies se profetit a.s qe ajo është prej shejtanit.E s'ka si lejohet kjo kur e ndaloi profeti a.s me hadithin për shkuarjen tek magjistaret dhe fallxhoret dhe e qartesoi me thënien e tij se kush shkon tek magjistari ose fallxhori dhe I beson atyre e ka mohuar atë qe I zbriti Muhamedit .as .

Tha ibn kijm En-Neshre është zgjidhja e magjise se atij qe është bërë magji dhe kjo është dy llojesh.
Zgjidhja e magjise me magji e kjo është prej puneve te shejtanit.Këtu ka vlerë thenia e hasan el Basrit"afrohet shejtani tek I semuri dhe I semuri tek shejtani me atë qe shejtani e do dhe ia prish pune e tij qe kishte bërë me pare tek semuri.P.sh. Një xhinde hyn tek nj person dhe pastaj I del ne ëndërr qe te shkoj tek magjistari I tij dhe qe te sherohet e kur shkon atje xhindi del dhe magjistari perfitoi para nga I semuri.
Zgjidhja e magjise me lexime kurani oise dua drejtuar Zotit e kjo lejohet.

A lejohet mësimi I magjise.

Tha Hafidh Ibn Haxher për thenin e Allahut ne kuran.
E ata të dy nuk i mësonin askujt (magjinë) para se t'i thonin: "Ne jemi vetëm sprovë, pra mos u bën i pa fأƒ©!"(El bekare-102)
Na tregohet se mësimi I magjise është kufer (mohim).
Tha ibn Kudame te mesuarit e magjise dhe mësimi I saj te tjhereve është haram e nuk dimë ndonjë ndryshim te dijetarëve për këtë çështje.

Ndryshimi mes magjise dhe mrekullive te njerve te mirë ose porfeteve a.s.

Tha El Mazeri ndryshimi është se magjia është thënie dhe veprim gjersa magjistari I plotesohet ajo qe do.El kerame nuk ka nevojë për këto por ndodh kur dikush I thotë profeteve.Nëse do të beje këtë do të besoja.
Tha Hafiz ibn Haxher radakort dijetaret se magjia nuk shfaqet vetëm tek një nejri I shkatarruar dhe qe kerame mrekullia nuk shfaqet tek një njeri I prishur.
Tha El-Hafidh gjithashtu duhet qe te dihet gjendja e atij qe I shafqet diçka e pazoknte nëse është I kapur me sheriat me shriat dhe I largohet harameve.ajo shfaqet ne dorë dikujt është ose mrekulli ose magji por kjo dallohet nga njeriu qe I ndodh.


Vemendje
Një njeri nuk është magjistar nuk di nga feja nuk është I kapuir me synet e sheriat e mund te beje gjynahe ose bidate e shfaqen tek ai disa shenja te pazokonta dhe mund te jetë bidatci ose adhues varresh.Dhe mund ti bëjnë shejtanet atij disa gjëra te pazakonta ne mynyre qe ti hutojne dhe ti humbin ne rrugën e tyre te drejtë duke I dalë si zjarr ne një varr ose duke dalë si ylber për ti bërë se një toke mund te jetë vend I mirë dhe te tjera si këto.


Do të flasim inshallah ne këtë kapitull rreth llojeve te magjise,pasojat qe ajo le të I semuri dhe për ilacin për çdo dhiker nga kurani dhe suneti.Ju kujtoj se do të gjeni ne këtë kapitull dhe kapituj te tjerë përdorimin e ilaceve te cilët janë caktuar ne mynyre te veçantë por qe hyjne ne rregulla te pergjithshmeqe u fiksuan ne kuran dhe ne sunet.Dhe mund te gjesh ilac nga libri I Allahut ose ajete nga sure të ndryshme dhe të gjitha këto hyjne ne thënien e Allahut."Dhe ju zbresim nga kurani atë qe është sherim me meshire për besimtaret"(Isra 82)

Ka dijetare qe thonë se fillimi I sherimit këtu është shikimi shpirtëror nga dyshimi shirku poshtersirat dhe ka dijetare qe thojne se sherimi është shpirtero dhe fizik bashke.Pastaj argumenti tjetër me I qartë është nga Aishe se kur profeti a.s hyri tek ajo kur po mjekonte një grua dhe po I lexonte asaj profeti a.s tha "Mjekoje atë me librin e Allahut"saktesoi albani.Nëse do të shikosh mirë këtë hadith do të gjesh se Profeti a.s epergjithesoi e nuk e vecoi ajete te percaktuara apo sure te veçanta.Kjo tregon se I gjithë kurani është sherim .Nga eksperinca shkencore qe na është shafqur shpesh dhe e përsëritur del se kurani nuk është ilac vetëm për magjine , kapjen nga xhindi e smira e syrit por është ilac dhe për semundje trupore e fizike.Disa te rinj xheloze ne fe duan qe te sjellin argument te veçanta për çdo ajet qe zgjidhet për sherim nga libri I Allahut për tja lexuar te semureve.Do tju jap atyre te rinjve këtë hadith nga Ebi Seid El Hudrij I fiksuar ne sahihu buhari.Ai ishte ne një udhëtim me një grup sahabesh e zbriten ne një lugine nga luginat arabe e kerkuan prej banorve te kësaj qe ti pranonin si miq por ata refuzuan.Pastaj kryetarin e kësaj lunge e pickoi gjarpri dhe erdhen tek sahabet dhe thanë.A ka prej jush lexues qe sheron.u tha ebu Seidi Jam unë por nuk ju ndihmoj derisa ten a jepni shperblim.Pastaj lexoi tek ai qe ishte bickuar I cili u cua si ai I cliruar nga prangat dhe u dhanë atyre disa dele si shpërblime kur y tkhyen tek profeti a.s Ai .as I tha Nga e dije qe është lexim për sherim dhe e pëlqeu këtë gjë.
Nga ky hadith qartesohet se Ebu Seidi nuk priti qe te degjonte ndonjë tekst te vecanteqe të fliste për el fatihane qe është lexim për sherim. E pastaj Profeti a.s e pëlqeu atë.Pejgamberi a.s vendosi rregulla te përgjithshme për çdo lexim e fiksua ne sahihun e muslimit qe disa njerëz thanë o derguari I allahut ne ishim qe lexonim ne kohën e injorances e profeti a.s u tha "Ska problem nëse leximi juaj nuk ka shirk(idhujtari)"trans muslimi
Nga ky hadith nxejrrim se leximi për sherim qoftë nga kurani suneti ose ilace.

 

braziljania

Anëtar i Nderuar
E para
Magjia e ndarjes

Lexo ajetin 102 e sures bekare
Nga xhabiri ra.a trans se I derguari I Allahut ka thënë;- me te vërtetë Iblisi(shejtani) vendos fronin e tij mbi ujë dhe dergon grupe ne drejtime të ndryshme.Dhe me I aferti tek iblisi është ai qe bens provën me te madhe.Dhe vjen secili prej tyre dhe thotë bëra kështu dhe kështu.thotë nuk lashe gjë gjersa I futa ne sherr burrin dhe gruan e tij.Dhe iblisi e afron dhe I jep kiuroren e tij dhe I thotë se është me I miri.
ثshtë pune e magjise për te ndare dy bashkeshorte ose mbjelljen e urretjes mes dy shokeve ose dy ortakeve.

Llojet e saj

Ndarja mes burrit dhe nenes se tij
Ndarja mes babit dhe djalit te tij
Ndarja e dy vellezerve
Ndarja me shokun
Ndarja me ortakun e tij ne tregti
Ndarja mes burrit dhe gruas e kjo është me e rrezikshmja dhe e perhapura.

Shenjat e magjise se ndarjes.

Permbysja e gjendjes nga dashuria ne urretje ne mynre te menjehershme
Shtimi I dyshimeve midis tyre
Nuk kërkohet shkaku për diçka qe ndodh
Shkaqet e percarjes I bëjnë te mëdha dhe nëse ato janë te vogla.
Shikimi I njëri-tjetrit me sy tjetër>burri e shikon gruan sit e shëmtuar dhe nëse ajo është nga gratë me te bukura.N et evretet shejtani e bën pamjen e saj ne sytë e burrit te shëmtuar dhe te frikshme.
Ai te cilit iu be magji e urren çdo pune qe bën tjetri.
I semuri e urren vendet ku ulet tjetri dhe shikon partnerin jashtë shtepise ndjehet mirë e kur ai vjen ne shtepi ndjen ngushtim shpirtëror ne gjoks.
Thotë Ibn Kethir shkaku I ndarjes mes bashkeshorteve me magji është imagjinimi tek burri ose tek gruaja I një pamjeje ose moral te keq ose gjëra qe çojnë ne ndarje.

Si ndodh magjia e ndarjes

Shkon personi tek magjistarie I kërkon atij qe te ndaje filanin e gruan e tij dhe magjistari I kërkon atij emrin e burrit për te cilin deshiron ti bëhet magjia emrin e nenes se tij pastaj kërkon ndonjë shenjë prej tij (floke kapele rroba)e pastj e bën magjine dhe e urdheron atë qe tia hedhi magjine ne diçka qe ha nose ai e pin ose nga llojet e saj e vendos ne ndonjë vend ne shtepi.Ilaci është tre faza

E para ;Të pergatitet një ambjent besimi te saktë te nxjerri fotogarfite nga shtëpia kur kryhet mjekimi gjersa net e te hyjne engjejt.ti heqi I semuri hajmalite dhe nuskat qe ka I semuri dhe ti djege.
Zbrazja e vendit nga veglat dhe muzika.
Të jetë pa harame ne trup
Ti jepen te semurit dhe familjes se tij mesime për akiden qe te lidhin zemrat me Allahun dhe jo me njerzit ose krijesat.
Percaktimi I gjendjes duke I bërë disa pyetje te semurit qe të bindesh për shenjat nëse janë të gjitha ose shumica e tyre
P.sh.
A e shikon bashkeshoretin ndonjahere ne pamje te shëmtuar?
A bini ne kundërshtime midis jush për gjëra te vogla?
A ndihesh e qete kur ai është jashtë dhe kur vjen ai ndjen ngushtim ne shpirt?
A ngelet I pakenaqur nga marrëdhëniet seksuale me bashkeshorten?
Ndonjehere ndonjëri nga bashkeshortet ka shqetesime ne gjume dhe shikon enderra te keqija?
Vazhdon me pyetje e nëse gjen tek ai shenja vazhdon me mjekimin.

Merr Abdes para mjekimit e urdhero dhe te semurin te marri abdes me ty.
Nëse I semuri është femër mos fillo mjekimin gjersa te mbulohet sipas sheriatit islam dhe duhet qe te jetë dikush nga te afermit e saj present.
Thuaj La haule ue la ku-uete il-la bil-lah(s'ka ndryshim dhe fuqi pa ndihmën e Allahut)

E dyta; Mjekimi
Vendos doren tek koka e semurit dhe lexon kuran me ze.
"Eudhu bil-lahi minesh-shejatnirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim

"
Lexo
Suren el fatiha
Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim
4 ajetet e par atë sures El-Bekare
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetin 102 e suren El Bekare
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 163-164 e sures El Bekare
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Pastaj ajetin 255 te syres El-Bekare
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Pastaj ajetin 285-286 te sures El Bekare
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 18-19 te sures Ali Imran
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 54-56 te syres El-Arafe
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 117-122 te syres el-Arafe (I perserit këto shumë here sidomos ajetin 120 30 here)
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 81-82 te sures Junus( e këtë e perserit shumë)
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetin 69 te sures Taha ( edhe këtë e perserit shumë)
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetin 115-118 te sures Muminun
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 1-10 te sures Saffate
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 29-32 te sures Ah-kaf
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 33-36 vte sures Rrahman
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 21-24 te sures El Hasher
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Ajetet 1-9 te sures Xhin
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Suren ihalas
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Suren Felek
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim …………….
Suren En-Nas


Pas leximit te këtyre ne veshin e te semurit me ze te lartë dhe tertil do të ndodhesh ne tri gjendje.
1) mundet qe I semuri te rrëzohet ne toke e të flasë xhindi me gjuhën e te semurit I cili është future me magji ne trupin e tije punohet me ket xhind siç punohet me magjine është përmendur kjo tek libri El-Uihaje.
Por është detyrë ta pyesesh xhindin për disa pyetje.
Si e ke emrin?Cila është feja jote? E këtu punon siopas fesë se xhindit dhe I shpjegon atij islamin e nëse është musliman I qartesohet atij se ajo qe po bën është ne kundërshtim me kuranine nuk lejohet.(kujdes shumë here xhindet genjejne)
2)E pyet për vendin e magjise port e mos besosh atë derisa ta saktesosh thënien e tij.E nëse thotë se magjia është ne filan vend dërgo ta nxjerrin andej .
3)Ta pyesesh është vetme kjo magji apo ka dhe tjetër e nëse ka tjetër kërkon qe ta tregoje .
Ndonjehere te thotë xhindi se filan person është ai qe shkoi magjistari për te bërë magjine.ne këtë rast mos I beso sepse ai do të fuse armiqesi mes njerzve sepse dëshira e tij është e refuzuar me sheriat dhe nuk I merret për baze deshmia e keqa e tij duket ne sherbimin qe I bën magjistarit siç thotë Allahu ne kuran
6. O ju që keni besuar, nëse ndonjë i pandërgjegjshëm u sjell ndonjë lajm, ju shqyrtojeni mirë, ashtu që të mos e goditni ndonjë popull pa e ditur realitetin, e pastaj të pendoheni për atë që keni bërë(huxhurat-6)

E nëse u lajmerove për vendin e magjise dhe e nxorre atë lexo një nga këto ajete.
Ajetin 117-122 El Araf
Ajetin 81-92 Junus
Ajetin 69 Taha

E lexon këto ajete ne një edhe me ujë ne mynyre qe pikat e ujit qe dalin nga goja te bien brenda ne edhe epastaj e pie këtë I semuri.Nëse xhindi te ka then se I semuri e ka pi magjine atëherë pyete te semurin nëse ndjen dhimbje te forta ne bark.nëse pohon xhindi është treguar I sinqertë e nëse jo xhindi genjen.
Nëse qartesohet sinqeriteti I xhindit te biesh dakort me te për te dalë nga I semuri e mos ktheht me tek aid he ti do e prishesh magjine me lejen e Zotit.pastaj lexon ne ujë ajetet e mëparshme e shton net e ajetin e sures bekare 102) Secilin ajete e lexon shatet here pastaj I semuri pi nga ky ujë 7 ditë ne mëngjes e pasdite.(kjo kur xhindi thotë se I semuri ka pire magjine)
Nëse xhindi thotë se I semuri e shkeli magjine ose iu be atij ne shenjë ose ne floke rroba etj ne këtë gjendje lexon ne ujë ajetet e merparshme dhe e pi I semuri dhe lahet me te jashtë ujrave te kanaleve te zeza edhe e shton këtë për shtatë ditë derisa te iki dhimbja e barkut.pastaj e urdheron xhindin te dali e mos kthehet përsëri tek aid he ti marrësh premtim atij e at urdherosh atë qe te dalë.e kthehet I semuri mbas një jave dhe I lexon prapë kuran e nëse nuk ndjen gjë themi elhamdulilah(falenderimi I tokojne Allahut) qe magjia u prish e nëse rrëzohet I semuri praqpe xhindi është genjeshtar dhe nuk ka daqle.Pyete përse nuk dole e puno me butesi me te e nëse përgjigjet elhamdulilah e nëse nuk përgjigjet lexo Kuran ose perdor froma ndëshkimi për te(xhindin) enese nuk rrëzohet I semuri e ka marrje mends hose dridhje jepi një kasete ku është incizuar ajeti 255 I sures el bekare I përsëritur shumë shpesh.këtë kasete e degjon çdo ditë nga tre here për një muaj te plotë.Vjen pa një muaji e I lexon atij e do jetë sheruar inshallah net e kundërt I incizon atij një kasete me suren Safat Jasin Duhan Xhin e I degjon 3 ehere çdo ditë gjatë 2 javeve e do të sherohet me lejen e Allahut ense jo I përsëritet atij degjimi I kasetes
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
E dyta gjatë leximit mundet qe I semuri te ndjeje marrje mendsh dridhje ose shkund trupin ose dhimbje kokë porn e këtë rast ai nuk rrëzohet ne toke.ja perserit leximin ter here e nëse ai rrëzohet ne toke vazhdon sin e gjendjen a paree nëse praqpe nuk rrezohetpor fillon dhimbjet e dridhjet dhe dhimbja e koes pakesohet lexoi atij kuran 3ose 7 ose 9 ditë do të sherohet me lejen e Zotit.
Nëse nuk plotesohet sherimi vazhdon si me poshte
Incizon ne kasete për te suren Es-Safat te plotë një here dhe ajetin kursij ose 255 te sures Bekare te përsëritur ne kasete dhe e degjon 3 here ne ditë
Të fali namzet me xhemat.
Pas namazit te sabahut te thotë "La ilahe il-lall-llah uadehu le sherike leh lehul mulku ue lehul hamdu ue hu-ue al-la kul-li shein Kadir "100 here për gjatë një muaji duke e ndjekur me vëmendje.Nëse 10 -15 ditet e para do ti shtohet dhimbja pastaj do ti pakesohet gradualisht në fund te muajit atëherë do ti lexosh kuran dhe s'ka për te ndjere gjë dhe inshalla magjia do jetë prishur.
Ne rast qe dhimbja e shumte vazhdon deri në fund te muajit bashke me ngushtim gjoksi ne këtë rast të vijë tek kenduesi I kuranit dhe ti lexosh kuran tre here ne ditë e do bjeri ne toke inshalla pastaj vepro si ne gjendjen e pare qe e permendem me lart.

E treta Nëse I semuri nuk ndejn aasgje ne këtë rast e pyet atë për shenjat e nëse nuk gjen shumicen e shenjave te ndodhura atëherë ky I sëmurë nuk është me magji.Por nëse është I sëmurë dhe mundesh ta bindesh qe ti lexosh kuran tre here ne ditë dhe inshalla do sherohet por dhe I semuri duhet te beje dhiker dhe ta permndi allahun gjatë ditës sidomos duate e mengjesit dhe mbrëmjes.

Gjendja pas mjekimit

Nëse Allahu e sheron atë ne duart e tua e ai e ndejn shendetin atëherë falendero Allahun I cili te ndihmoi ne këtë gjë dhe te shtosh thjeshtesine ndaj allahut e mos jetë kjo shakk për shtimin e mendjemadhesise siç thotë Allahu ne kuran
7. Dhe (përkujtoni) kur Zoti juaj njoftoi bindshëm: "Nëse falënderoni, do t'ua shtoj të mirat, e nëse përbuzni, s'ka dyshim, dënimi Im është i vështirë!"(Ibrahim 7)

Mundet qe te përsëritet magjia sepse shumë nga magjistaret ose ato qe u bëjnë magji njerzve kur e shikojne se I semuri u sherua shkojnë prapë te magjistaret te beje prapë magji e për këtë detyrë është për te semurin te beje këto gjëra.
Të vazhdoje te falet rregullisht sidomos me xhemat
Të mos degjoje shumë ,,kenge ose muzikë
Të rrije me abdes para gjumit dhe gjatë ditë dhe te lexoje ajetin 255 para gjumit.
Thenia bismilah tek çdo veprim qe kryen.pas falejes se sabahut dhe akshamit te thotë "La ilahe il-lall-llah uadehu le sherike leh lehul mulku ue lehul hamdu ue hu-ue al-la kul-li shein Kadir "100 here
Të mos I shkoje ditë pa lexuar diçka nga kurani ose te degjoje prej tij
Të shoqeroeht me besimtare
Të beje rregullisht dhikrin(lutejet) e mengjesit dhe mbrëmjes (shiko tek mburoja muslimanit)
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
SHEMBUJ TE MJEKIMIT TE MAGJISE SE NDARJES

I PARI XHINDI SHUAKAN

Ishte kjo grua qe urrente shumë burrin saj dhe shenja e magjise tek ajo dukeshin hapur saqë ndiente neveri nga shtëpia e burrit te saj dhe nga vete burri dhe e shihte burrin me një pamje te frikshme sit e sihte egersire.pastaj burri I saj e çoi tek një mjek qe mjekonte dhe foli xhindi dhe tha qe erdha me anë te magjise dhe qëllimi I tij ishte ndarja mes burrit dhe gruas.Mjeku e rrahu shumë xhindin por ai nuk u pergjigj gjersa burri I saj qau ……..Së fundi xhindi I kerkoi burrit ta ndante gruan qoftë dhe njëherë te vetme dhe ai kështu bëri.gruaja u sherua për një jave dhe buri e mori prapë ne shtepi.Pastaj xhindi iu kthye asaj prapë e burri e solli tek mjeku.Kur I lexoi asaj kuran u rrezua ne toke dhe ndodhi ky dialog qe do ta pemdnim midis mjekut dhe xhindit;
Si e ke emrin
Tha shuakan
Thashe أ¢â‚¬“Cila është feja jote?
Tha- Kristian
I thashë -Pse hyrë tek ajo?
Tha- për ti ndare mes saj dhe burrit te saj
I thashë أ¢â‚¬“do të them diçka nes epranon falenderimi I takon Allahut enese jo ti do zgjedhesh
Tha أ¢â‚¬“Mos e lodh veten kot se nuk dal nga ajo se ka shkuar dhe filani dhe tek filani dhe nuk mundem.
I thashë unë kerkoj te dalësh prej saj.
Tha -Atëherë çfarë do?
I thashë dua të flas për islamin nëse e pranon elhamdulilah e nëse jo dhunë nuk ka ne fe.pastaj I fola për islamin xhindit dhe e e pranoi.
I thashë أ¢â‚¬“e pranove islamin vërtetë apo do na mashtrosh
Tha-Ti nuk mund te me detyrosh për gjë e pranova islamin nga zemra por ……
I thashë أ¢â‚¬“اfarë?
Tani shikoj ne grumbull xhindesh mosbesimtare qe kërkojnë te me kercenojne te me vrasin.
I thashë أ¢â‚¬“kjo është thjeshtë nëse me qarteson se e pranove islamin nga zemra do të jap një arme te fortë qe me përdorimin e saj nuk mund te afrohet asnjë prej tyre.
Tha- Ma jep tani!
I thashë jo gjersa te plotesohet kerkesa jonë.
Tha çfarëdo pas kësaj.
I thashë nëse pranove islamin prej plotesimit te pendimit është largimi nga padrejtësia e te dalësh nga kjo grua.
Tha po e pranova islamin dhe sit e largohem nga magjistari
I thashë kjo është e thjeshtë nëse bie dakort me ne për te
Tha أ¢â‚¬“Po
I thashë atëherë më thuaj ku është vendi I magjise?
Tha- ne vendin ku banon gruaja por unë nuk mund ta saktesoj vendin e magjise sepse është një xhind qe merret me ruajtjen e saj dhe sa e meson se u mesua vendi I saj e transferon ne një vend tjetër.
I thashë prej sa kohësh punon për kjete magjistar.
Qe prej 10 vjetësh dhe kam hyrë tek tre gra te tjera para kësaj gruaje.pastai na tregoi historinë këtyre grave.
Kur me saktesoi se ishte e sinqertë I thashë se lexo ajetin 255 te sures bekare dhe s'të afrohen me shejtanet mosbesimtare.
Po tha këtë e di seps egruaj e perseriste shpesh.
Pastaj I kenduam ujit kuran dhe e hudhem ne shtepi dis apika prej tij dhe kështu me lejen e Zotit gruaja u be mirë.

Rasti I dytë
Xhindi vendosi magjine ne jastek

Erdhi burri dhe më tha أ¢â‚¬“qe kur u martova me të kemi mosmarrëveshje shumë dhe me urren shumë.nuk duron dot nga unë asnjë fjale te vetme dhe deshiron ndarjen nga unë.ثshtë e qete kur unë nuk jam ne shtepi dhe kur futem unë ajo ndjen ngushtim dhe e trupi I saj ndjehet zjarr nga inati.Kur e vura te degjonte kuran iu mpine gjymtyret dhe ndjeu ngsuhtim gjoksi e dhimbje kokë por nuk u rrezua.i dhashe disa kaseta me sure nga kurani dhe I thashë ti lexonte për 45 ditë e pastaj te kthehej prapë.pas kësaj kohe erdhi burri I saj e tha.me ndodhi diçka e çuditshme
Thashe çfarë ndodhi? Tha mbasi mbaroi koha e caktuar donin te vinim tek ty por ajo u rrezua ne toke dhe foli xhindi dhe tha .Do ju lajmëroj për çdo gjë vetëm, mos shkoni tek mjekudhe filloi te tregoje.unë erdha tek ajo me anë te magjise.nëse doni te dini për sinqeritetin tim silleni atë jastek ne dhome.hapeni atë dhe do të gjeni magjine Brenda tij.dhe e hapem dhe gjetem Brenda saj një leter me shkronja pastaj na tha qe ta djegim qe te prishet magjia unë do daal nga ajo dhe nuk kthehem me tek ajo me kusht qe ti shfaqem asaj.Pas një muaji grua u semur prapë dhe shkuan tek mjeku.kur fillova te kerkoj mbrotje tek Allahu prej shejtani u rrezua grua ne toke dhe ndodhi dialogu si me poshte.
I thashë o genjeshtar pse u ktheve përsëri
Tha do të them çdo gjë por vetëm mos më qello.
Po unë tha I genjeva ato dhe e vendosa fleten tek jastiku qe te me besonin dhe mos dilja prej saj.
I thashë atëherë ua bërë me hile
Me tha po çfarë te bëj jam I lidhur me magji
I thashë ti musliman je
Po më tha xhindi
I thashë أ¢â‚¬“nuk lejohet për muslimanin qe te punoje me magjistarin se kjo është e ndaluar dhe është nga gjynahet e mëdha.A e beson xhenetin
Po më tha .
I thashë atëherë lere magjine e të shkosh me besimtaret se rruga e magjise është rruga e vuajtjes ne dynja dhe e xhehenemit ne ahiret
Tha أ¢â‚¬“Por si bëhet kur ai është I plotfuqishem mbi mua.
I thaseh .Po ai është I plotfuqishem mbi ty me kundershtimet e tua kundrejt Zotit por nëse pendohesh Allahu nuk I bën rrugë mbi ty.
Tha u pendova tek e Allahu e do dal e nuk do të kthehem me tek kjo.Pastaj u betua për allahun e doli pas disa kohësh erdhi burri dhe me pergezoi dhe kjo e mirë ishte vetëm prej Allahut te plotfuqishem qe e ka bërë kuranin sherim për njerzit dhe arme kundrejt xhindeve dhe shejtaneve.

Rasti I tretë
Gjendja e tretet qe mjekova para se te shkruaja këtë libër.

Erdhi burri I saj dhe tha.Ajo me urren e nuk do të jetoje me mua edhe pse unë e dua atë.Kjo erdhi krejt parpitur.
Kur degjoi kuran u rrezua dhe ndodhi dialogue si me poshte.
A je ti musliman?
Tha أ¢â‚¬“Po jam musliman.
I thashë أ¢â‚¬“Pse hyrë tek kjo grua?
Me tha أ¢â‚¬“Erdha nga rruga e magjise me një shihse parfumi qe kishte ajo.Kisha një fare kohe qe e e ndiqja dhe kur gjeta rastin hyra tek ajo(ثshtë detyrë tju tërheq vemendjen se magjistari e dergon xhindin tek ai qe I bëhet magji e xhindi e ndjek atë qe I bëhet magjia gjersa gjen rastin e futet.
Rastet e futjes se xhindit janë katër
1)Frika e madhe
2) nevrikosja e madhe
3)Mospermendja e Zotit
4)Ndjekja e psheve dhe e deshirave ne kundërshtim me fenë.
Nëse njeriu është nga këto gjendje mundet ti futet xhindi tek ai por dhe nëse është një nga tre gjendjet por kujton Zotin nuk mundet xhindi te hyjë tek ai person.Siç kanë then shumë xhinde qe kanë qenë te sinqertë nëse njeriu ne castin qe xhindi do të hyjë tek ai kujton Zotin atëherë xhindi digjet dhe çasti I hyrjes se xhindit ne trupin e njeriut është me I veshtiri çast ne jetën e xhindit.
Tha xhindi-Kjo grua është mejre dhe e mirë.
I thashë atëherë dil prej saj si bindje ndaj Zotit e emos u kthe me tek ajo.
Tha me kusht qe te ndaje burrin.
I thashë أ¢â‚¬“Kushti jot nuk pranohet ose do të dales hose do të demtojme.
Tha prit do dal.dhe doli dhe falenderimi I takon allahut e nuk ka force përveç forces se Tij.Pastaj u qartesua burri qe fjala e xhindit se filanja e bëri magjine është e papranueshme dhe se xhindet genjejne qe te ndajne njerzit e kije frikë Zotin e mos I beso fjalëve të tyre dhe magjistarit.

Rasti katert
Xhindi donte te hynte tek mjeku

Ma solli burri I saj e me kujtoi qe gruaja e tij e urrnete shumë dhe qetesohej kur ai nuk ndodhej ne shtepi.Kur e pieta për shanjat mu qartesua se asaj I kishin bërë magji për ndarje.Kur degjoi kendimin e kuranit u rrezua ne toke dhe foli xhindi me gojen e saj si me poshte.
Mjaft se me dogje.
I thashë si e ke emrin?
Nuk ta tregoj emrin أ¢â‚¬“më tha.
I thashë أ¢â‚¬“Kush është feja jote?
Tha islami.
I thashë a lejohet për muslimanin te ndeshkoje muslimanet.
Tha أ¢â‚¬“Unë e dua atë e nuk e ndeshkoj por dua qe te largohet prej burrit te saj.
I thashë do tin dash at atë dy?
Me tha أ¢â‚¬“Po.

I thashë nuk të lejohet kjo dil prej saj si bindje ndaj Allahut.
Tha Jo … unë e dua atë.
I thashë أ¢â‚¬“Ajo te urren ty.
Tha jo ajo me do mua.
I thashë genjen! Ajo te urren ty dhe erdhi këtu qe te nxjerre prej trupit te saj.
Tha أ¢â‚¬“Nuk dal.Thashe do të djeg me kuran me ndihmën dhe forcen e Allahut.
Pastaj I lexove ajete nga kurani dhe bertiti.
I thashë dil.
Po do dal me kusht tha.
I thashë kush është kushti?
Të dal prej saj e te hyj tek ti.
I thashë أ¢â‚¬“Ska problem dil prej saj dhe hyj tek unë nëse mundesh.Ndejti disa momente dhe filloi te qaje.
I thashë çfarë te bent e qash?
Me tha-Sepse sot ne mëngjes the "La ilahe il-lall-llah uadehu le sherike leh lehul mulku ue lehul hamdu ue hu-ue al-la kul-li shein Kadir "100 here.
I thashë te vërtetën ka then I derguari I Allahut se kush thotë 100 here ne ditë këtë ka shperblim sikur liroi 10 rober I shkruhen 100 te mira dhe fshihen 100 te keqija dhe është I mbrojtur nga shejtani atë ditë gjersa te ngryeset dhe nuk vjen burrë me I mirë tek Allahu përveç atij qe ia kalon këtij.
Pastaj I thashë te dilte prej saj.U betua qe nuk do të futej me dhe miresia I takon vetëm Allahut.
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
E dyta magjia e dashurisë


Thotë profeti .as " me te vërtetë Erreika dhe hajmalite dhe tiutele është idhujtari."Thotë Ibn Kethiri eT-Tutele është ajo qe bën gruaja te doje burrin e saj me anë te magjise qe profeti .a s e quajti idhujtari ose shirk për shkak tebesimit qe kjo magji ndryshon atë qe caktoi Zoti.Dua tju tërheq vemendjen se "Erreika" përmendet ne hadithin e siperm është ajo qe bëhet nga ndihma e xhindeve e shejtaneve qe hyjne ne idhujtari ndërsa leximi me kuran lutje dhiker ose permendje te Zotit janë te lejuar sipas islamit nga gjithë dijetaret e tij .

Shenjat e magjise se dashurisë
Dashuri e tepruar
Deshire e madhe për shtimin e marredhenieve seksuale
Nuk qëndron dot pa te
Gezohet shumë kur e shikon atë
Burri I bindet qorrazi për çdo gjë

Si ndodh magjia e dashurisë

Shumë here ndodh përçarje midis burrit dhe gruas por menjehere gratë kthehen ne gjendje te zakonshme.Ka gra qe nuk durojne këto gjëra dhe shpejtojne tek magjistaret qe te bëjnë magji e te fusin dashuri midis burrave të tyre.Kjo është prej mohimit ose pakesimit te fesë dhe injorances qe kanë këto gra sepse kjo është e ndaluar dhe nuk lehohet .Kerkon magjistari prej tyre shenjë nga burri me ksuht qe ti vijë era e djerses pra mos jetë lare pastaj e merr e fryn ne to e lidh dhe këndon tek ajo fjale magjie dhe e urdheron gruan ta groposi ne ndonjë vend te shkrete ose I bën magji ne ujë ose ne ushqim e me e fortë është me gjëra te qelbura ose me gjakun e menstruacioneve.Pas taj e urdheron atë ta vendosi bruit ne ushqim pije ose parfumin e tij.

Ndonjehere ndodh edhe kështu

Ndonjeher semuret burri për shka te ksaj magjie
Ndonjehere magjia kthehet net e kundertburri urren gruan e tij ose do gratë e tjera si rezultat I injorances se shumë magjistareve.
Ndonjeher gruaja I bën magji qe burri te urreje çdo grua dhe te doje vetëm këtë dhe shfaqet tek burri urrejtja e tij ndaj nenes moteres e grave te tjera.
Ndonjehere burri urren çdo grua dhe gruan e tij dhe e ndan.

Shkaqet e magjise se dashuirise

Ndodhja e percarjes se bashkeshorteve
Gruaja lakmon pasurinë burrit sidomos kur ai është I pasur
Ndjenja e gruas se burri do martohet me dike tjetër ose do të tradhetoje.

Magjia e lejuar

Këtë këshillë ja prezantojmë gruas muslimane.këshilla është qe ajo ta magjpsi burrin e saj me atë qe ja lejoi sheriati dhe Allahu.Kështu gruaja duhet qe zbukurimet e saj ta beje vetëm para burrit te vet e mos ti bjeri atij ne sy kur është e parregulluar e mos ndjej ai diçka tek ajo te padeshiruar e te ndjej tek ajo ere te këndshme buzeqeshje,fjale te embla,lidhje te mira,ruatje te pasurise te nderit kundejsen ndaj tij dhe fëmijëve dhe te këtë kujdes ne kundershtimet ndaj tij dhe kundershtimet ndaj Allahut.ne kohën e sotme gjen kundërshtime te shumta ne këtë çështje.Shikon gratë sot se kur adlin zbukurohen mirë sikur te ishte ne ditne e pare te marteses e kur kthen ne shtepi I largojne zbukurimet e tyre e I vendosin nëpër sirtare.Dhe burri I shkrete qe ia blen këto zbukurime e ka te ndaluar ti shikoje ato e te kenaqet me to ne trupin e saj.Ajo I rri burrit ne shtepi vetëm me roba shtepie dhe vjen prej saj era guxhine ose rroba.nëse llogjikon gruaja do ta kuptoje qe burri I saj ka me shumë te drejtë për ato bukuri.E nëse del burri ne pune shpejto qe të mbarosh punët e shtepise e pastaj lahu e rregullohu dhe prite ateE.E nëse erdhi nga puna shikon para tij gruan e bukur ushqimin te gatshme shtepine pastër do të doje me shumë te rrije ne shtepin e tij dhe afër saj.Kurse kur gruaja e tij nuk zbukurohet atëherë gratë e botës I duken me te bukura dhe rri gjithë ditën e naten nëpër klube .Pra kjo është magjia e lejuar.Ne veçanti qëllimin eben për hirë te Allahut ne zbukurimin për burrin ndihmën e tij për largimin nga shikimi ne haram .Prandaj llogjikoi këto fjale se janë te cmuara.


Mjekimi I magjise se dashurisë

I lexon te semurit lexim nga kurani qe permendem me pare tek mjekimi I magjise se ndarjes.Faza e dytë duke hequr nga rradhitja ajetin 102 te sures El-Bekare e vendos Ajetet 14-16 te sures Tekathur
Ne shumicen e rasteve I semuri nuk rrëzohet ne toke por ndien mpirje te gjymyreve ose dhimbje kokë ose ngushtim gjoksi ose dhimbje te forta ne bark.veçanërisht kur magjine e ka pire ose do të vjelle kur ndien dhimbje barku [përmirësoje fjalorin!] atë verdhe ose te kuqe ose te zeze atëherë magjia është prishur dhe falenderimi I tak0on Allahut edhe te kundërtën nëse nuk e vjell I këndon një edhe me ujë dhe te pije nga ky ujë tre jave ose me shumë gjersa te prishet magjia .Këto ajane ajetet
Ajetet81-82 te sures Junus
Ajetet117-122 te sures el Araf
Ajeti 69 te sures Taha
Ajeti 255 te sures bekare
I lexon këto ne ujë dhe ti ije personi ujin derisa te sherohet.


Shembujt te mjekimit te magjise se dashurisë

Gruaj terhiqte burrin pas vetes

Me erdhi ky burrë e më tha qe ishte normal me gruan e tij e qe prej një muaji po bëj gjëra te çuditshme e te huaja.
Thotë-Nuk duroj dot pa gruan time asnjë çast saqë kur jam ne pune mendoj shumë për te e kur kthehem ne shtepi para çdo gjeje dua te shikoj atë.kur jam ulur me miqte e mi I le ata kohe pas kohe e shkoj te shikoj atë ne shtepi.kam xhelozi për te sa s'ka me shumë.Kam shtauar marredhniet me te .Nëse hyn ne guzhine hyj pas saj kur fshin ajo shtepine edhe unë shkoj pas saj.Nuk po kuptoj se çfarë po me ndodh nëse me kërkon diçka ia ploteosj dhe e zbatoj atë.Pastaj I lexova ne ujë nga kurani dhe urdherova te pije dhe te lahet me te për 3 jave e pastaj te kthehet por pa e ditur gruaja për këtë.Pas disa kohe u kthye e më tha qe gjërat me lehtesuan por nuk mbruan plotësisht.I perserita atij ilacin dhe falenderimi I takon Allahut dhe s'ka force tjetër përveç Tij dhe u be shumë mirë.

 

Njeshi

Antar Aktiv
Selamun Alejkum Braziljane. Eshte hera e pare qe i lexoj keto informacione kaq shume te detajuara. Asnjehere nuk kam besuar ne syrin e keq, jo magjia, per ate falenderoj All-llahun qe nuk me ka rene rasti, por ka patur shume raste qe ma kane marre djalin mesysh (keshtu i themi ne ketej nga Shqiperia), dhe kur e kane marre mesysh, mezi e ze gjumi i darkes, grindet shume, dhe zgjohet naten duke qare. Ne keto raste i lexoj djalit Eudhu Bismilen dhe suren El-Fatiha. Nese dini dicka tjeter qe mund te lexohet ne keto raste, ju lutem me lajmeroni. All-llahu te shpreblefte me te mira ne kete bote dhe ne boten tjeter Braziljane, si dhe me Xhennet.Selam.
 
Redaktimi i fundit:

Loverboy

мαи ωιтн α мιѕѕιои
Selamun Alejkum Braziljane. Eshte hera e pare qe i lexoj keto informacione kaq shume te detajuara. Asnjehere nuk kam besuar ne syrin e keq, jo magjia, per ate falenderoj All-llahun qe nuk me ka rene rasti, por ka patur shume raste qe ma kane marre djalin mesysh (keshtu i themi ne ketej nga Shqiperia), dhe kur e kane marre mesysh, mezi e ze gjumi i darkes, grindet shume, dhe zgjohet naten duke qare. Ne keto raste i lexoj djalit Eudhu Bismilen dhe suren El-Fatiah. Nese dini dicka tjeter qe mund te lexohet ne keto raste, ju lutem me lajmeroni. All-llahu te shpreblefte me te mira ne kete bote dhe ne boten tjeter Braziljane, si dhe me Xhennet.Selam.

Cdo gje qe i lexon nga Kur'ani eshte mire nanush. Preferohen: Ajetul-Kursij (Tespih-Dova), 2 kaptinat e fundit te Kur'anit (El-felek & En-nas), El-Fatiha etj etj ! Eshte mire qe kur te shiqoni femiun, te theni Masha-Allah apo TebarakAll-llah :)
 

Ce_moi

Antar Aktiv
Brazi BURIMIN!

Duke te falenderuar per temen Brazilliane , mbeshtes fjalet e anetares qe kam cituar
Ne muslimanet jemi shume te kujdesshem me burimin e nje thenie apo nje shkrimi qe ka lidhje me Islamin :)
plus edhe forumet ne internet kane si kusht qe cdo postimi te marre diku i duhet vene burimi :)
 

buki_pr

Antar Aktiv
Selamun Alejkum Braziljane. Eshte hera e pare qe i lexoj keto informacione kaq shume te detajuara. Asnjehere nuk kam besuar ne syrin e keq, jo magjia, per ate falenderoj All-llahun qe nuk me ka rene rasti, por ka patur shume raste qe ma kane marre djalin mesysh (keshtu i themi ne ketej nga Shqiperia), dhe kur e kane marre mesysh, mezi e ze gjumi i darkes, grindet shume, dhe zgjohet naten duke qare. Ne keto raste i lexoj djalit Eudhu Bismilen dhe suren El-Fatiha. Nese dini dicka tjeter qe mund te lexohet ne keto raste, ju lutem me lajmeroni. All-llahu te shpreblefte me te mira ne kete bote dhe ne boten tjeter Braziljane, si dhe me Xhennet.Selam.

Alejkumu selam Njeshi ashtu siq ka thene edhe Pejgamberi a.s per magjin edhe per ssyrin e keq ose msyshi qe jan hakk pra te verteta po ashtu edhe mund te sherohen me kuran dhe sunnet. Nese femijen tuaj e rrok msyshi ateher aj qe i kendon ato dua te jet nje njeri qe fal 5 kohe namaz dhe qe i frigohet All-llahut se me perpara i pranohet duaja atij qe fal namaz se atij qe nuk i fal me rregull namazet. Te ket abdes ti qes doren femijes ne gjokes dhe ne ball ( ne koke ) ti feryej dhe pas qdo sure ta pshtyej ka pak ne fytyr ( jo shum vetem sa i bien pikat) ti kendohet El- Fatiha Ajetul-Kursij (Tespih-Dova), El-felek, En-nas, Kulhuvallahu eshte nje nga suret me te mira dhe te dashura pershkak se te gjitha perfshihen ne kete sure dhe eshte sa 1 e 3 e Kurani Kerimit dhe qdo gje qe din nga Kurani i lartmadheruar dhe inshalla me lejen e All-llahut xh.sh do largohet syri keq ose msyshi.
 

Loverboy

мαи ωιтн α мιѕѕιои
Ashtu eshte, se paskam harruar t'i pergjigjem, Allahu t'shperblefte :)
 

njoni

llahtaria vete
Personalisht me para besoj ne UFO, se sa ne magji. Keto me duken perralla.
 

paqe

Antarë i ri
zoti te shperbleft brazilijan per informatet qe i dhe ne lidhje ,\me magjine ;ishe shum i qart pra edhe nje her bravo te qoft
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Magjia e imagjinimit

Shenjat e magjise se imagjinates

Shikon njeriu një gjë te palevizshme sikur leviz dhe atë qe leviz sikur nuk leviz
E shikon te voglin te mad hose te madhin te voge;
Shikon gjërat siç janë net e vërtetë si njerëz qe pane litarin se gjerperinj ose ngritje sendesh ne ajër etj si këto.

Si ndodh magjia e imagjinimit?

Magjistari merr dicak qe njerzit e shohin e pastaj lexon kenime me kuptime idhujtarie e pastaj e ndihmojne xhindet qe te beje këtë magji dhe ti duket njerzve se dciak po ecën ose po leviz.
Me tregoi dikush qe pa magjistarin qe vendosi një vezë pastaje bëri vezen te rrotullohej me shpejtesi.Një tjetër tha se pa një magjistar qe mori dy gurë e pastaj I bëri qe këto guret te perplaseshin vete me njeri tjeterin sikur deshte.Këto të gjitha I perdor magjistari ose ti marr njerzve pasurinë ose te tregoje se është professional e I çuditshme e ka fuqi mbinatyrore.e këto maggji magjistari e fut dhe ne ndonjë magji tjetër si p.sh. magjine ndrjes e bën burrin te shëmtuar ne sytë e gruas ose anasjelltas.

Prishja e magjise se imagjinimit me çdo gjë qe largon shejatnet prej xhindeve.
Kendimi I ezanit
Leximi I ajetit 255 te sures ElBekare
Permendja e duave qe largojune shejtanin dhe qenbdrimi me abdes>nes ei bën këto dhe nuk prishet magjia atëherë kjo është numer shpejtesie e shkathesise se duarve e jo magji.

Shembuj e prishjes se magjise se imagjinimit

Magjistari e bënte kuraninte rrotullohej.Ishte një magjistar ne një fshat e e merrte kuranin e lidhte me një fije e thoshte para njerzve rrotullohu majtas ose djathtas dhe kjo gjë ndodhte.e pane njerzit dhe filluan ti besonon jo si magjistar veçanërisht pse ai këtë gjë e bënte me kuranin sepse qe perhapur tek ato qe shejtanet nuk I afrohen kuranit ta prekin.Kur dëgjova këtë shkova unë dhe një djalë I ri e kam qenë ne atë kohe ne shkollën e mesme .E sfidova atë qe e bënte këtë vepër me kuranin e njerzit u cuditen.e mori fijen e lidhi prapë.E mora shokun tim e I thashë qe uli pranë atij dhe lexoi kuran ajetin 255 te sures el bekare .Edxhe unë u ula ne anën tjetër filluam te lexonim me vete e njerzit u ulen..Ne atë kohe burri po ndejnte shqetësim dhe mezi po mundohej ta bënte këtë vepër qe me pare e kishte bërë dhe turperoi Allahu ne sytë e te gjithëve sepse ky jobesimtar I bënte magji njerzve duke u tallur me librin e Allahut e kështu shejtanet I mashtronin njerzit duke e luajtur kuranin.Por llahu e ka prure librin e tij për ta praktikuar njerzit dhe me leximin e tij ti mposhte magjistaret dhe mosbesuesit.
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
E katerta magjia e cmendurise

Nga harixhe ibn Salt tran e ky nga xhahi I tij qe shkoi tek pejgamberi a.s dhe pranoi Islamin e kthye tek populli I tij , shkoi një burrë I lidhur me hekra e at atë familjes I thanë na thanë se shoku juaj erdhi me miresi .A keni ndonjë gjë qe ta mjekoni këtë?i lexova atij El Fatihane dhe e sheroi Allahu e me dhanë 100 dele.E shkova tek pejgamberi .as e I thashë .E profeti .as më tha se a the diçka tjetër përveç El Fatihase .I thashë أ¢â‚¬“JO. Me tha merri ato se ti nuk hengrenga kendimi me kuran por ti hëngre nga kendimi me hallall ( dhe se dhurata lejohet)Ne një transmetim tjetër I lexoi El-Fatihane tre ditë mëngjes e mbrëmje.

Shenjat e magjise se cmendurise

Humbet mendjen gjithmonë dhe ka harrese te fortë
Flat fjale te palidhura
Ngre shikimin lart ne qiell (si ai qe është ne prag te vdekjes)
Nuk mund te qëndrojë ne një vend
Nuk mund te punoje ne një pune
Mosdhenia e perparesi paraqitjes se jashtme
E ne raste niset e cen pa e ditur se ku.

Si ndodh kjo magji

Xhidni punon me magjistarin e hyn tek personi si sëmurë dhe perqendrohet ne trurin e tij siç e urdheron magjistari.Pastaj ushtron presion ne botën e tij te trurit sidomos ne sitemin te mendimit dhe kujteses ose vepron me to me raste .kështu shfaqen shenja tek I semuri.

Mjekimi kësaj magjie

I lexohen kendimet qe permendem tek magjite e mëparshme
Nëse rrëzohet ne toke punon me te sikur e qartesuam me pare .nëse nuk rrëzohet I perserit kendimin tre here ose me shumë e nëse prapë nuk rrëzohet I jep një kasete me suret e e kendimit qe permendem tek magjia e ndarjes ose me ekto sure.
Sure Elbekare Hud El hixhr Es-Safat Kaf ,Rrahman, El Mulk, el Xhin, el Eala, El Humeze, El Kafirun El-Felak , En-Nas duke pas kujdes se I semuri do të ndjej ngushtim te fortë mund te rrëzohet gjatë kësaj kohe e te flasi xhindi e mundet ti shtohen dhimbjet për 15 ditë pastaj qetesohen gradualisht gjer në fund te muajit e bëhet normal e pastaj I lexon kendimin vetëm qe të bindesh.
Gjatë mjekimit I semuri mos marrë preparate mjeksore qetesuese se e demtojne.
Gjatë mjekimit s'ka problem nëse xhindi nuk bindet e godet me goditje elektrike e kjo gjë e shpejton sherimin.
Mundet qe koha e sherimit te pakesohet nga një muaj e mund te shkoje gjer n etre mua ose me shumë .
Gjatë kohës se mjekimit I semuri duhet te largohet nga kundershtimet e e vogla dhe te mëdha te shriatit si degjimi I muzikes pirja duhanit mosdhenia rëndësi faljes.
Nëse I semuri ndien dhimbje barku kjo argumneton se magjine e ka pire ose e ka ngrënë.Atëherë I lexohen atij këto sure ne ujë dhe I jepet te pije e prishet magjia qe gjendet ne barkun e tij ose e vjal atë.

Shembuj te mjekimit te kësaj magjie

Me erdhi një grup burrash qe shoqeronin një djalosh te lidhur me pranga e kur me pa mua vrapoi e I keputi prangat.u versulen burrat dhe e perlasen ne toke e fillova ti lexoj kuran.Por sa here qe I lexoja me peshtynte ne fytyre .Së fundi I dhashe një skasete me kuran qe ta degjonte për 45 ditë e pastaj vinte tek unë.Pas asaj kohe erdhi tek unë dhe kishte një force te plotë mendore e me kerkoi falje se çfarë ndodhi me pare.edhe pse ai nuk e dinte se kush ebente atë.Kur I lexova kendimin e dytë nuk iu shfaq asgjë e doli me shëndet te plotë e falenderimi I takon Allahut.Pastaj me pyeti a duhet te jepte sadak ose te agjeronte si shenjë falenderimi kundrejt Allahut I thashë nuk ke detyrë por nëse deshiron mund ti besh si shenjë falenderimi ndaj Allahut.
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Magjia e dembelizmit


Shenjat e magjise se dembelizmit

Deshire e plotë për te qëndruar vetëm
Vecimi plotë
Të folurit te pakte
Urretja e grupoeve te njerzve
Humbet vemendjen shumë here
Dhimbje kokë te perhershme
Qetesi dembelizem I madh

Si ndodh magjia e dembelizmit

Magjistari urdheron xhidnin tek personi qe do të beht magjia qe ti perqendrohet ne sistemin nervor ose ne tru .Xhindi bën atë qe I thueht siopas mundesive e shfaqen shenjat tek I semuri sipas forces ose dobesise se xhindit qe punon për këtë magji.

Mjekimi I semundjes se dembelizmit

I lexon kuran sin e rastet e mëparshme
Nëse rrëzohet ne toke urdhëroje te qëndrojë Brenda tij
Nëse nuk rrëzohet I incizon kuran atij ne shirti këto sure
El fatiha El Beakre Ali Imran Jasin Es-Safat Ed-Duhan Edh-Dharijat El-Hasher El-Mearixh el-gashije Ez-zelzele El Karia El Falek En NasI incizon me tre kaseta e degjon te aprin ne mëngjes te dytin ne ikindi te tretin para gjumit pergjat 45diteve
Kur te mbaroje koha inshalla do të jetë sheruar plotësisht.
Largohet I semuri nga marrja e preparative mjeksore qetesuese.
Nëse I semuri ndien dhimbje barku I këndon kuran ne ujë dhe e pi gjatë kohës se mjekimit.
Nëse ndjen dhimbje te perhershme te kokës I lexon ne ujë ajetet e kendimit te kuranit dhe lahet me te për tri ditë (jo ne banjo ose vende te kanaleve te ujerave te zeza për shkak se ne ujë janë kenduar ajete kurani) gjatë kohës se mjekimit me kusht qe këtij uji mos I shtoje ujë dhe mos e zije ujin dhe te lahet ne një vend te paste rose ujin e derdhur ta hudhi j one banjo porn e rrugë ose ne ndonjë vend tjetër te pastër.
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Magjia heuatatif

Shenja te kësaj magjie
Endrra te keqija te frikshme
Shikon ne ëndërr sikur dikush e thërret
Kur është zgjuar degjon zera qe I flasin por nuk shikon person
Shtim I vesveseve
Shtimi I dyshimeve tek shoket dhe njerzit e dashur
Shikon ëndërr sikur bie nga ndonjë vend I lartë
Shikon ne ender kafshe qe endjekin pas qe ta hane .

Si ndodh kjo magji

Dergon magjistari xhindin tek personi kur është zgjuar ose ne gjume xhindi merr pamje te kafsheve te egra qe I versulen atij ose kur është zgjuar I flet atij me zera personash qe I semuri I njeh ose I del me pmaje te njerzve te vdekur te aferm pastaj eben qe te deshoje tek të afermit dhe te largetit.shenjat ndryshojnë sipas forces se magjise ose dobesise.Mund te shtohen shenjat gjersa te bëhet budalla e mund te dobesohen sa te këtë vetemn dyshime dhe vesvese.

mjekimi I kësaj magjie

I lexon kendimin e kuranit qe permendem me pare.
Nëse rrëzohet ne toke e mjekon siç permendem me pare.
Nëse nuk rrëzohet I thua te bëj këto gjëra
Të lahet para se te fleje te jetë me abdes te lexoje ajetin 255 te sures El Bekare.
Berja e lutjeve te gjumit (shiko tek libri mburoja muslimanit.)
Leximi I sures Es-Safat ne mëngjes e syres Duhan para gjumit dhe degjimi I tyre.
Leximi I sures El Bekare çdo tre ditë ose degjimi I saj
Të thotë ne mëngjes Hasbij-Allahu la ilahe il-la hu-ue alejhi teuekeltu ue rab-bul arshil Adhijm(Me mjafton Allahu s'ka te adhurar tjetër përveç tij atij I mbeshtem dhe ai është Zoti I arshit madheshtor) shtatë here
Leximi para gjumit I dy ajeteve te fundit te sures El bekare
Degjo me kasete suret Fusilet el-feth, El xhin .E degjon këtë 3 here ne ditë >Këto gjëra ti beje për një muaj dhe inshalla ka për tu sheruar.
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Magjia e semundjes

Shenjat e saj

Dhimbja e perhershme e ndonjë pjesë te trupit.
Rrezimi ne toke I herepashershem pa mundur te ngrihet si shkak I bllokimit te damareve.
Paralizmi I ndonjë pjesë te trupit.
Paralizmi I gjithë trupi
Mosfuskionimi I njeres prej shqisave.

Duhet pasur kujdes se disa prej këtyre shenjave ngjane me shenjat e semundjeve trupore e plotesohet dallimi mes tyre me leximin e kuranit tek I semuri.Nëse I semuri ndejn gjatë degjimit marrje mendsh mpirje ose dhimbje ose dridhje te gjymtyreve ose çdo ndryshim trupi atëherë I semuri është siç thame ne magjine e semundjes e net e kundërtën kjo është semundje trupore e kurahet tek mjeku specialist.

Si plotesohet kjo magji

Dihet qe truri është qendr kryesore e trupit te njeriut ne çdo shqise nga shqisat e trupit ka qendren e saj ne tru.Nëse afron gishtin ne zjarr gishti dergon sinjal tregues te shpejte ne qendren ndjesore ne tru dhe nga kjo qendër vijnë urdherat për largimin e shpejte nga vendi I rrezikut e dora largohet prej zjarri.e gjithë kjo plotesohet ne një pjesë te sekondes
" ky është krijimi I Allahut e me tregoni se ckrijuan te tjerët përveçse Allahut"
Nëse e kap magjia njeriun perqendrohet xhindi ne tru ne qendren sipas magjise qe I bëhet p.sh. ne qendren e degjim shikimit os edores ose këmbës dhe kështu pjesa e trupit ndodhet net re gjendje.

Xhindi ndalon plotësisht fuksionimin e saj me percaktimin e Zotit sinjalet qe te mberijne ne trupin epersonit e pjesa trupit e pjesa e trupit shkatarohet nga puna e saj.i semuri beht qorr ose memec ose shurdh ose paralyze e pjeseve të ndryshme.
2) xhindi me percaktimin e Zotit here lejon e here se lejon mberritjen e sinjaleve e pjeset etrupit punojnë e here spunojne.
3) Ose xhindi e bën trurin te japi urdhëra te njepasnjeshme pa shkak dhe I ngrin pjesë te trupit.Njeriu nuk mund te levizi dhe nëse nuk është I paralizuar.
4) Por pa lejen e llahut me atë askujt nuk mund ti bëjnë dem" sure el bekare 102) Allahu e fiksoi ne kuran se demin e qartë magjistari e bent e semurit por kjo varet ne dëshirën e Allahut ecila ka lidhje me shkaqet qe shumica e njerzve nuk I kryejne si falja lutjet e mengjesit dhe mbrëmjes e te keqiat qe njerzit veprojnë dhe Allahu I sprovon me këto pasoja.
Disa doktorre nuk I besojnë këto gjëra por kur I poane me sytë e tyre nuk I nbgeli tjetër vetëm se te besonin e te dorezoheshin çështjes se Allahut te lartesuar.Një here më erdhi një doctor e tha një rast te mahnitshem .e po më thoshte .erdhi një burrë me djalin e tij te paralelizuar qe smund te levizte e kur e vizitova mesova se është prekur nga një semundje ne shtyllen kurrizore e kjo sipas doktorreve nuk sherohej as me operacion e as me ilace.Pas disa ditesh erdhi po ky burrë tek unë dhe e pieta për djalin dhe më tha qe ecën dhe luan sipër murit.e pieta tek kush e sherove atë.Tha tek Uehidi.tha doktori Erdha te di se si e mjekove këtë te sëmurë .I thashë I lexova disa ajete nga kurani pastaj I lexova disa ajete tek vaji hab-batu Seuda dhe e urdherova te lynte pjeset e e paralizuara dhe Elhamdulilah u sherua.

Mjekimi I magjise se semundjes

I lexon atij kendimin e kuranit qe permendem me pare nëse rrëzohet e mjekon si me pare nëse nuk rrëzohet atëherë I thua te degjoje suret.El Fatiha ajetin 255 tre sures Bekare Suren Ed أ¢â‚¬“Duhane Suren el xhin e suret te shkurtera dhe tre suret e fundit IHlas Felek dhe En nas
I degjon këto tre here ne ditë
I lexon po këto ne vaj ulliri ose vaj habbedu soda dhe ia jep ti pij ose te ferkoj ballin e tij mëngjes e mbrëmje dhe pjesen e dhimbjes .
Kendimi është El Fatihaja
Surja Ihlas Felek dhe En-Nas
Ue nunezilulu minel kur'ani ma hue shifaun ue rahmetul-li mu'minine shtatë here.
Pastaj bismilahi erkike uallahu jeshfike min kul-li dain ju'dhik ue min kul-li nefsin ue anjnin hasidin.Allahu jeshfik Allahume raben nas idhhebil bese ue shfij entesh shifaen la jugadiru sekamen
vazhdo me këto për 40 ditë e mbaron sëmundja nëse jo I lexon kuran përsëri pastaj I jep te veproje te njetat gjerqa për një kohe tjetër përsëri si ta shikosh gjendjen.
 

braziljania

Anëtar i Nderuar
Shembuj te sherimit te kesja magjie

Vajza qe nuk fliste

Ma solli babi I saj e vellai I saj e ajo heshte e nuk fliste.Nuk mund te hapte gojen e as për ushqim .O Zot ja hapnin gojen me force ei jepnin lengje për te pire ose qumësht.thanë është ne gjendje te tillë prej 45 ditesh.Ku rdegjoi kuranin foli Elhamdulilahi rab-bil alemin.

Xhindi qe kapi kemben e një gruaje

Tha se ndjente dhimbje te fortë ne këmbë e thashë .Deshiroj te jetë reomatizem.Por I thashë ti lexoj kuran te veçantë se s'mund te ecte veçse me veshtirsi.Kur degjoi El fatihane u rrezua e foli xhindi e më tha qe kish kapur kemben e saj dhe e urdherova te dilte si bindje ndaj allahut e u cua gruaja dhe eci .Falenderimet I takojne Allahut për çdo gjendje.

Fytyra e tij e shtremberuar për shkak te xhindit

Erdhi tek unë një burrë e fytyren e kishte te shtremberuar nga krahu I djathte e shtrembërimi ishte I qartë.Kur I lexova kuran foli xhindi e tha. Ai me demtoi mua(ndoshta me ujë te nxehte).Ja mbusha mendjen se nuk e kishte pare atë dhe kjo gjë ishte haram për xhindin.Patsaj e urdherova për mirë dhe ndalova për nga e keqa e u pergjigj dhe doli prej trupit te tij Elhamdulilah u cua buri pasi ju drejtua goja dhe falenderoi Zotin.

Vajza qe smund ta mjekonin doktoret

Erdhi babi I saj e tha .Vajza ime u godit nga një e keqe .humbi ndejnjat e qe prej dy muajve vazhdon te jetë ne këtë gjendje (kome) por ajo degjon e nuk mund të flasë nuk ha e as nuk pi e nuk leviz nga vendi fare me trupin e saj.Tani e kam ne gjume ne spital.Një nga doktorret më tha se të gjitha vizitat nuk tregonin gjë e ata nuk dinin se çfarë kishte.I hapen një vrime ne gryke për ta ushqyer e te marri fryme e I futem një tub e te jetonte ditet e saj qe kishin mbetur ne krevat ne atë gjendjeu thashë te shkoi tek ajo e me dhanë leje nga spitali për te hyrë ne kohën qe nuk kishte te vizita tek e semura.e gjeta ne një gjendje qe nuk e di kush prevec Zotit sa sa te keqe e dobët qe smund të fliste përveç kokës qe levizte pak e shikonte e degjonte.E pieta për disa shenja dhe tundi koken ne shenjë mohimi e nuk e dija çfarë kishte.Shkuam te falim akshmin dhe bëtë lutje për te e kur kthyem I vendosa doren ne koken e saj e I kendova suren El felek dhe duanë me numer 5 tek lutjet qe do japim me vonë dhe vajza foli me miresin e Allahut.Bbai dhe vellezerit qanin nga gezimi e babi u cu atë me puthte koken e I thashë mos më beso mua për besoji Zotit dhe sherimi erdhi nga kurani e jo nga mua unë jam rob prej roberve te allahut.Dhe po ashtu vajza falenderoi Zotin .

Xhindi tregoi vendin e magjise

Erdhi tek unë një djalosh I sëmurë I lexova kuran e foli xhindi e tha qe ishte future me magji .pastaj me tregoi magjistarin qe I kish bërë magji e me tregoi vendin e magjise qe ishte ne pragun e deres se shtepise e urdherova xhindin te dilte dhe ai dilte.Pastaj familja e këtij djaloshi shkoi tek vendi I përmendur e germuan e gjeten magjine e prishen magjine dhe e dogjën.
 
Top