Presidenti i Republikes

Loyalty

Anëtar i Nderuar
PRESIDENTI I REPUBLIKثS


Neni 86
1. Presidenti i Republikës është Kryetar i Shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit.
2. President mund të zgjidhet vetëm shtetasi shqiptar që nga lindja, me qëndrim jo më pak se 10 vjetët e fundit në Shqipëri dhe që ka mbushur moshën 40 vjeç.

Neni 89
Presidenti i Republikës nuk mund të mbajë asnjë detyrë tjetër publike, nuk mund të jetë anëtar partie dhe as të kryejë veprimtari tjetër private.

Neni 93
Presidenti i Republikës, në zbatim të kompetencave të tij, nxjerr dekrete.
 
Redaktimi i fundit:
Top