Rreziqet qe perballon huadhenesi

*deliza*

VIP
V.I.P
Rreziqet qe perballon huadhesi

Ka disa lloje rreziqesh qe perballon huadhenesi te cilat ndryshojnë nga dobishmeria dhe mirqenia qe percepton çdo individ qe jep borxh. Nga kjo rrejdh se funksioni i dytë i interesit është se ai duhet te perceptoj humbjen e dobishmerise qe vjen si rezultat i ekzistencës mbi rrezikun.
- Rreziku i parë qe duhet mare ne konsideratë është rreziku i humbjes se fuqise blerese te parase qe njehet me emrin rreziku i inflacionit.
Nëse ekonomia vuan nga inflacioni gjatë periudhes se borxhit, shuma e parave te dhëna borxh ose te investuara qe po të blej më pak te mira dhe sherbime qe po të ripaguhen ne castin kur u dhanë borxh, atëherë huamarrsi është i detyruar ti paguaj huadhenesit edhe këtë inflacion ne vlerë te parase.
-Rreziku i dytë,qe këto para te dhëna borxh mund të mos kthehen për këto arsye:
a: Projekti ne te cilin janë financuar deshton.
Arsyet e financimit ekzistojne dhe ne ekonomi, ato janë te shumta qofshin këto objektive apo subjektive.
b: Mungesa e ndershmerise se huamarrsit ose shkaqe te tjera te paparashikuara (lufta, termetet etj)
Rreziku i dytë quhet rreziku i deshtimit.
Humbja e dobise potenciale, rreziku i inflacionit dhe rreziku i deshtimit, te treja se bashku dhe te kombinuara me njera-tjetrën tregojnë një faktor tjetër. Tregojne se përdorimi i parave sot është me i paraperqyshem se përdorimi i tyre ne të ardhmën.
Njerzit me tepër parapelqejne te kenë parate ne dorë sot sese ne të ardhmën, nga kjo rrjedh se interesi do të këtë drejtim pozitiv në lidhje me kohën.
Pra sa me e madhe te jetë koha e mbajtjes se borxhit aq me i madh do të jetë interesi qe do të paguhet për këtë borxh.
 
Top