Seksi dhe arabet

Lauri

Anunnak
Tradhti, prostitucion, marrEdhEnie rastEsore, homoseksualitet”¦ GjithCka EshtE e ndaluar, por ndodh rregullisht nE mEnyrE tE fshehtE nEpEr shtEpi tE ndryshme. أ‡do gjE e treguar hapur nga njE shkrimtare guximtare

E detyruar nga i vEllai, qE nE kulturEn arabe shpesh ka mE shumE pushtet se babai, Nahla u martua me Salimin, njE burrE i fiksuar pas pErmasave tE penisit tE tij. Ai e konsideronte tE shoqen si pronE tE vetEn, por Nahla kishte njE cilEsi tE jashtEzakonshme: mEsoi tE njihte sekretet e trupit tE saj tE bukur. Ajo filloi tE rebelohej kundEr rrobave tE zeza qE e Ema e detyronte t’i vishte pEr tE ndEshkuar feminilitetin e saj. MegjithatE jeta i ndryshoi, duke i vEnE nE rrugEn e saj Hanin, njE djalosh tE krishterE, me tE cilin fshehtas bashkEshortit nisi njE histori dashurie dhe me tE zbuloi pasionin. NE tE njEjtEn mEnyrE rrjedhin edhe historitE e mikeshave tE saj, pak a shumE si telefilmi „œSex and the City”, por nE versionin arab. Aziza, njE vajzE tjetEr arabe, e masakruar nga i shoqi qE e rrihte nga mEngjesi deri nE darkE, u bE prostitutE pEr tE Cliruar seksualitetin e saj tE shtypur; Nadine, pasi kaloi nga njE burrE te tjetri, e dhunuar dhe e shfrytEzuar, dashurohet pas femrave; i njEjti fat ka ndjekur edhe doktoreshEn Souad, e cila pas njE martese tE lodhshme, mEsoi nga Nahla alfabetin e erotizmit. KEto janE jetEt e treguara nga njE shkrimtare libaneze, Alawiya Sobh, nE romanin e saj „œEmri i saj EshtE pasioni”‌. Ky EshtE njE reportazh intim mbi seksualitetin nE botEn islamike: fiksimi i meshkujve pEr burrErinE, masturbimin e femrave, pErhapjen e homoseksualitetit, maninE e femrave pEr veshjet intime, fiksimet e meshkujve pEr prostitutat dhe viagrEn, nE njE kulturE ku ekzistojnE 120 emra tE ndryshEm pEr tE pErcaktuar penisin, sipas karakteristikave tE tij dhe punEs qE po kryen nE njE moment tE caktuar. Edhe organi seksual femEror mund tE pErcaktohet nE shumE variante, por mE i zakonshmi EshtE „œngrEnEs”. NdErsa fjala „liri” nE arabisht EshtE sinonim i „œprostitutEs”.

Sot Alawiya Sobh jeton nE Bejrut, ku drejton njE revistE pEr femra qE quhet „Snob”, e pErhapur nE tE gjithE botEn arabe. Kjo EshtE njE revistE periodike mode, me artikuj pEr bukurinE, kirurgjinE plastike, mondanitetin dhe vlefshmErinE praktike mbi seksin, jetEn nE Cift, punEn, tE drejtat e grave, por edhe intervista me njerEz tE famshEm. Duke qenE se EshtE drejtoreshE, rroga e Sobh nuk i afrohet as minimalisht rrogEs sE drejtorEve meshkuj qE njeh. Ajo EshtE njE grua bukuroshe 56 vjeCe, e cila EshtE mEsuar tE flasE EmbElsisht me tE gjithE, por qE gjithmonE mendohet mirE para se tE pErgjigjet. „Emri i saj EshtE pasioni”, EshtE romani i saj i tretE. I konsideruar skandaloz, libri EshtE sulmuar nga klerikEt e islamit. PEr kEtE arsye libri EshtE censuruar nE tE gjitha vendet arabe, pErveC Libanit, ku nuk ekziston censura. Gjithsesi nE botEn islamike romani EshtE ndEr volumet mE tE shitura. Lexuesit qE vijnE nE Bejrut nga Egjipti, Siria, Jordania e blejnE pa hezituar. Makinat kalojnE kufirin e Libanit pEr tE arritur nE vendet sekrete ku shitet romani i ndaluar. E njEjta gjE qE ndodhi me librin e shkrimtarit Salman Rushdie, njE bestseller nE botEn arabe. Sobh thekson se e ka shkruar romanin pEr tE demaskuar hipokrizitE e shoqErisE „chador”: „GratE veshin perCen, por pastaj jetojnE si tE duan. Nga frika e paragjykimit nuk pErballen kurrE me shoqErinE, tE thonE jemi kEtu, jemi tE vErteta. Ajo tregon se pas publikimit tE romanit i kanE shkruar shumE lexuese. Disa prej tyre kishin zbuluar njE rrugE: „Dua ta jetoj jetEn si protagonistja e librit tEnd. Jam dashuruar me romanin, sepse kam gjetur aty njE pjesE tE vetes sime, por fatkeqEsisht nuk mund tE shprehem”. TE tjera, besimtare fondamentaliste, e kanE sulmuar, sepse e konsiderojnE trupin e tyre pronE ekskluzive tE meshkujve. Sobh shpjegon se nE letErsinE arabe, kur gratE shkruajnE, ndikohen nga ideja e meshkujve pEr trupin femEror.

„œHeroina ime, pasi e zbuloi kEnaqEsinE me tE dashurin e saj katolik, arrin ta pErcaktojE qartEsisht fuqinE e dEshirEs sE saj”. GjatE gjithE martesEs, Nahla nuk e kishte tE vEshtirE ta tradhtonte tE shoqin me burra tE tjerE, ose t’i merrte para nga portofoli, sepse e quante njE tE drejtE. „œE gjitha kjo EshtE diCka e zakonshme nE botEn islamike, pavarEsisht ligjit qE dEnon ashpEr tradhtinE bashkEshortore”, thotE Sobh. Nahla nuk e ndjek tE dashurin e saj nE Paris dhe qEndron me tE shoqin vetEm sepse ky i fundit mund ta ketE gjykatEsin nE anEn e tij, mund ta ndalojE pErjetEsisht tE shohE fEmijEt. MegjithatE ajo nuk e ndErpreu lidhjen jashtEmartesore, sepse nuk donte tE hiqte dorE nga lumturia. Ajo nuk beson nE asnjE Zot, por vetEm, ashtu si shkrimtarja Alawiya Sobh, te gjErat qE dEshiron trupi i saj.

Jawad, vEllai i Nahlas, qE EshtE fanatik i seksit, e njohu kEnaqEsinE vetEm falE artit erotik tE prostitutave. Natyrisht jo vetEm nga filmat: „œNE shoqErinE tonE prostitucioni, tradhtia, homoseksualiteti, seksualiteti imoral janE krime. Por meshkujt blejnE seks nEpEr apartamentet e tyre private, hotele, nE shtEpitE publike”, tregon shkrimtarja. „EkzistojnE edhe miqtE e shtratit qE takohen nE raste tE veCanta vetEm pEr tE bErE seks. Tradhtia EshtE njE fenomen konstant dhe numri i homoseksualEve EshtE tepEr i lartE, pEr shkak tE mungesEs sE marrEdhEnieve mes meshkujve dhe femrave. PErqindja e lezbikeve dhe homoseksualEve qE takohen nE shtEpitE private tE shteteve tE ndryshme EshtE shumE herE mE e lartE nE krahasim me shtetet e tjera tE botEs, pEr shkak tE frustrimit. Kur njE kulturE e ndEshkon seksin, njerEzit gjejnE shumE mEnyra tE tjera pEr tE kEnaqur trupin. NE shoqErinE islamike takon persona qE flasin mirE dhe vetEm pEr besimin, por pastaj nE fshehtEsi bEjnE njE jetE tE shthurur”. Shtypja dhe hipokrizia bEjnE gjithCka tE mundur. „œTregu i kanaleve pornografike lulEzon Cdo ditE dhe fEmijEt, ashtu si nE PerEndim, e mEsojnE shumE herEt seksin pErmes internetit”. Shkrimtarja pohon se nEpEr sallonet arabe zonjat janE shumE tE trukuara. „Gruaja tradicionale myslimane e koncepton veten si njE kukull. Ajo EshtE e fiksuar pas formave tE saj dhe sa mE shumE besojnE, aq mE shumE i pErdorin veshjet e kushtueshme intime poshtE „chador”-it, sepse e konsiderojnE trupin njE mjet pEr tE lidhur pas vetes meshkujt”.

PErveC grupit tE shoqeve tE Nahlas, qE i hapen njEra-tjetrEs siC bEjnE vajzat perEndimore nE njE kafene, nE roman gratE (e sidomos mamatE) janE armiket mE tE mEdha tE femrave tE tjera. „œKjo gjE ndodh sepse nE shoqErinE tonE femrat mendojnE se detyra e tyre e vetme EshtE tE bEjnE tE lumtur burrat. Nuk janE tE vetEdijshme se ekzistojnE edhe ato nE kEtE botE. E konsiderojnE veten pronE, kur bashkEshortEt dhe vEllezErit kanE tE drejtE tE bEjnE C’tE duan me to. VetEm femrat qE e shohin veten si persona tE vErtetE, arrijnE t’i bEjnE ballE shoqErisE”.

Sipas shkrimtares, kur tE bien diktatorEt arabE, partitE islamike dhe lEvizjet pEr tE drejtat e njeriut do tE ballafaqohen me njEra-tjetrEn. Deri mE tani nE revolucionet e „pranverEs arabe” gratE nuk kanE qenE tE pranishme. „Tani e kanE njE mundEsi, por duhet tE paguajnE Cmimin. AsnjE burrE nuk tE jep kurrE asgjE, duhet tE luftosh dhe ta marrEsh, pErndryshe mbetesh aty ku je. MegjithatE, fillimisht duhet tE kalojmE urrejtjen e myslimaneve ekstremiste, tE bindura pEr detyrimet ndaj vEllezErve dhe bashkEshortEve. Fondamentalistet dhe vajzat e reja duhet tE marrin shembull nga perEndimoret qE i konsiderojnE burrat shokE”, shpreson Sobh.

NE librin e saj, shkrimtarja thyen njE tabu tjetEr: pErshkruan kEnaqEsinE fizike tE bErjes nEnE dhe ushqyerjes sE foshnjEs me gji. „NE kulturEn myslimane gratE nuk tregojnE kurrE se CfarE ndodh me njE lindje, sepse trupi i tyre ndryshon dhe nuk u pElqen mE meshkujve. MegjithatE kEtE nuk e bEjnE se nuk duan, por sepse u vjen zor. NE revistEn time kam pyetur 200 nEna sesi ndiheshin kur ushqenin foshnjat me gji. AsnjEra nuk dinte si tE ma tregonte, sepse nE shtEpi nuk i kishin pyetur asnjEherE dhe kryesorja burrat nuk interesohen pEr argumentin nE fjalE”.

Gjithashtu Alawiya tregon nE librin e saj fiksimin e meshkujve pEr burrErinE e tyre: „œE vetmja gjE qE duan nga gratE EshtE seksi. NEse natEn e parE tE martesEs nusja refuzon, babai i djalit futet nE shtratin martesor pEr tE marrE hakun e tE birit pEr refuzimin”. PEr kEtE gjE shkrimtarja mendon se meshkujt arabE janE shumE tE dobEt. „œNEse nuk do tE ishin, nuk do tE tregoheshin kaq tE dhunshEm dhe agresivE me motrat dhe gratE. Mashkulli i shtypur dhe i frustruar i shtyp gratE mE shumE se ai i fuqishEm dhe i pasur. TE dominuar nga diktatorEt, pEr t’u ndier meshkuj, kanE nevojE tE mbysin gratE dhe motrat”.

Sobh shpreson qE njE ditE edhe femrat tE ndihen tE realizuara dhe tE lumtura nE botEn islame. Por EshtE e bindur se, nEse kjo ditE do tE vijE, do tE jetE njE lumturi individuale, jo kolektive. „œEdhe sot mund tE takohen gra shumE tE lira, qE vishen nE mEnyrE provokuese dhe shkojnE nEpEr klubet e natEs. Por liria nuk EshtE vetEm tE dalEsh me gjoksin zbuluar, por tE zgjedhEsh mEnyrEn se si tE jetosh Endrrat, tE jesh njE qytetare dhe jo njE skllave. VetEm me vetEdijen se Cdo tE thotE tE jesh e lirE edhe kEtu, femrat arabe mund ta pErballojnE shoqErinE. UnE besoj nE fuqinE e letErsisE, sepse ajo ndikon nE jetEn e gjithsecilit prej nesh. Kur lexon, ndryshon. Je njE person tjetEr para se tE lexosh dhe njE tjetEr pasi lexon njE libEr. VetEm kur tE shprehemi lirshEm pEr veten, kemi ndryshuar”.

Shqip media
 
Last edited by a moderator:

Lauri

Anunnak
Re: Seksi dhe arabet

Njerzit shetisin shkretetiren lart e poshte per te kerkuar romanin e ndaluar, ju nuk e lexoni me shume se titullin e artikullit.....
Konkluzionet pas leximit...;)
 

ZHIGO

...
Pe: Seksi dhe arabet

Lauro, mi ke bo syt gogla...i msova përmenç gërmat kapitaliste.

le te dal ne tem,

tani të luftosh për ato qe i mendojm se jan nji e drejt pa cenu tjetrin sh dakordt, normalisht qe njeriu duhet ti boj kto sakrifica, deri aty sa te behet martir per te tjeret (kush ka kurajon te flijohet me vetdije) si ne rastin e autores ne fjal, vetem se kjo e fundit tregohet pak e zgjut, pasi dim qe Libani nuk ka ligje islamike aq te forta, ose ekstremiste. por dhe kjo qe ben nuk esht pak, ka nje demethenie goxha te madhe per FEMRثN.

të jesh pak a shum një zhandar'k, ky esht thelbi, por per çfar? duhet te flijohet nji...per njimij, apo esht akoma heret dhe kto jan vetem disa krisje, ose me mir gervishtje me thonj ne mur ne boten arabe? si te marresh nje rast banal, ku nje ngorldhalaq ngrihet kundrejt nje muskulozi...sa do te ishin shancet qe ky i fundit do ta mundte? nje lot ne oqean.

nuk du ti hyj fe-së, e te flas, (ndoshta nuk du te hap debate feje)

jam kurioz te dij çfar mendimi kan femrat ktu (jo vetem nje mendim "sa gjynof", se o turp me thon aq, do te dukej sikur do te thonit, larg deres sime, larg bythes sime).

pra po ta mendojme, jo me larg se disa vite me par ne shqiperi, perjashto perçet, femra u perçmonte si rob pune (ne krahina me shum), u shikonte si vegel pune, por dalengadale vitet e ndryshuan njeriun, ligjet po ashtu,

femrës ju dha perparsi dh respekti qe meritonin, pra te barabarte ne çdo aspekt. edhe pse duhet ta pranojm qe ego mashkullore vjen nga nje mentalitet i vjeteruar (kush e ka, flas per vete), por me kohen ne ndryshojm dhe pranojm.

pse bota arabe jo?

nje mendje me thot qe dhe keta po ndryshojn, veçse me hapa qorre, qe mezi duken. n.q.s themi qe brezi komunistesh do dy dekada ose e shumta 4 te zhduket, po ligjet islame, qe jan me keq se komunizmi e fashizmi bashk...?

(per FEMRثN kjo.)


sa për ate pjesen e intrigave, seksit, orgjive, prostitucionit, ndodh kudo ska te bej islamizmi apo e drejta per ti mohu femrës per te eklploru trupin e saj, kjo vjen me teper nga MOSDIJA, censurimi i librave, internetit, dhe tregut te zi. kushdo nga femrat mund te eksploroj trupin me burrin, seksi nuk esht liber, ai fiohet si ligj natyre.

ps, Laur, goxha tem. (mos te them nga mo te vetmet)
 

GLOOM

Catch me if you can...
Pe: Seksi dhe arabet

Lauro, mi ke bo syt gogla...i msova përmenç gërmat kapitaliste.

le te dal ne tem,

tani të luftosh për ato qe i mendojm se jan nji e drejt pa cenu tjetrin sh dakordt, normalisht qe njeriu duhet ti boj kto sakrifica, deri aty sa te behet martir per te tjeret (kush ka kurajon te flijohet me vetdije) si ne rastin e autores ne fjal, vetem se kjo e fundit tregohet pak e zgjut, pasi dim qe Libani nuk ka ligje islamike aq te forta, ose ekstremiste. por dhe kjo qe ben nuk esht pak, ka nje demethenie goxha te madhe per FEMRثN.

të jesh pak a shum një zhandar'k, ky esht thelbi, por per çfar? duhet te flijohet nji...per njimij, apo esht akoma heret dhe kto jan vetem disa krisje, ose me mir gervishtje me thonj ne mur ne boten arabe? si te marresh nje rast banal, ku nje ngorldhalaq ngrihet kundrejt nje muskulozi...sa do te ishin shancet qe ky i fundit do ta mundte? nje lot ne oqean.

nuk du ti hyj fe-së, e te flas, (ndoshta nuk du te hap debate feje)

jam kurioz te dij çfar mendimi kan femrat ktu (jo vetem nje mendim "sa gjynof", se o turp me thon aq, do te dukej sikur do te thonit, larg deres sime, larg bythes sime).

pra po ta mendojme, jo me larg se disa vite me par ne shqiperi, perjashto perçet, femra u perçmonte si rob pune (ne krahina me shum), u shikonte si vegel pune, por dalengadale vitet e ndryshuan njeriun, ligjet po ashtu,

femrës ju dha perparsi dh respekti qe meritonin, pra te barabarte ne çdo aspekt. edhe pse duhet ta pranojm qe ego mashkullore vjen nga nje mentalitet i vjeteruar (kush e ka, flas per vete), por me kohen ne ndryshojm dhe pranojm.

pse bota arabe jo?

nje mendje me thot qe dhe keta po ndryshojn, veçse me hapa qorre, qe mezi duken. n.q.s themi qe brezi komunistesh do dy dekada ose e shumta 4 te zhduket, po ligjet islame, qe jan me keq se komunizmi e fashizmi bashk...?

(per FEMRثN kjo.)


sa për ate pjesen e intrigave, seksit, orgjive, prostitucionit, ndodh kudo ska te bej islamizmi apo e drejta per ti mohu femrës per te eklploru trupin e saj, kjo vjen me teper nga MOSDIJA, censurimi i librave, internetit, dhe tregut te zi. kushdo nga femrat mund te eksploroj trupin me burrin, seksi nuk esht liber, ai fiohet si ligj natyre.

ps, Laur, goxha tem. (mos te them nga mo te vetmet)

Jam dakord me ty per pjesen e pare te komentit,por egoja njerezore eshte te besh ate qe te ndalohet,njeriu eshte kurioz...Nqs ty te thuhet per shume vite me rradhe mos hyr tek ajo dere se nuk ben,ti vetvetiu do krijosh nje kuriozitet pse,si,ca ka aty?Keshtu eshte dhe ne kete rast ketyre femrave i vihen qysh se lindin disa kufij,disa tabu dhe kurioziteti i shtyn ne zbulimin e tyre,pa llogarit kontaktin me boten e jashtme qe i ben me te deshiruara ndaj ketyre gjerave(pse jo dhe un si ajo,cfare ka ajo qe duket e veshur ashtu e une smund te jem),aq me shume duke qene se femra ka natyre ''zilie'' qofte dhe te pafajshme ne brendesi per femrat e tjera...Gjeja tjeter ketu eshte se,ne keta zona ose po them ne shumicen e zonave te arabise,jane zbutur pak ligjet islamike,sic e the dhe ti,nqs ne Libi deri pak vite me pare ishte ligj venia e shamise,sot eshte kthyer ne deshire...Keta njerez e perdorin fene,si ''maske'' per te mbuluar gjerat apo deshirat e tyre(ka thene feja keshtu ka thene feja ashtu,kur i intereson)...Dicka sme pelqen ne ete gje,po kap rastin e pare,tradheton te shoqin se gjen nje te krishtere qe i jep pasion apo ku di une,se kam fjalen ke gjeti,por e kam fjalen tek veprimi...Mund te kerkohet divorc e vazhdon jeten tende(sjane me ligjet kunder divorcit te forta jane zbut atje goxha)....Spo i hyj ta gjykoj kete femer apo dhe shume te tjera qe lexova,por sbesoj se te shtyn burri te behesh prostitute,sic ishte rasti tjeter...
Jane kap disa raste tipike,ndoshta duan te tregojne ja ca ben feja apo si jane burrat atje,ose do te tregoje ja si jane edhe femrat...

Tek kjo pjesa e materialit
Gjithashtu Alawiya tregon nE librin e saj fiksimin e meshkujve pEr burrErinE e tyre: „œE vetmja gjE qE duan nga gratE EshtE seksi. NEse natEn e parE tE martesEs nusja refuzon, babai i djalit futet nE shtratin martesor pEr tE marrE hakun e tE birit pEr refuzimin”. PEr kEtE gjE shkrimtarja mendon se meshkujt arabE janE shumE tE dobEt. „œNEse nuk do tE ishin, nuk do tE tregoheshin kaq tE dhunshEm dhe agresivE me motrat dhe gratE. Mashkulli i shtypur dhe i frustruar i shtyp gratE mE shumE se ai i fuqishEm dhe i pasur. TE dominuar nga diktatorEt, pEr t’u ndier meshkuj, kanE nevojE tE mbysin gratE dhe motrat”.


Nuk besoj se feja i pranon keta gjera,madje eshte pak e rrepte per keta gjera,sja di shume fese me thene te drejten,shume gjera i kam me te lexuar,me te kuptuar me te degjuar,por ska fe ne bote qofte islame apo e krishtere te jete pro ketyre gjerave...
Dhe dicka tjeter,tani rebelimin e tyre keta femra ndaj kujt e bejne??Pasi ne te gjitha rastet spo shoh se u demtua gje mashkulli,por u demtuan vec ato,duke nisur nga e para qe tradhetoi,e dyta prostitute e keshtu me rradhe...Une me shume se shoh nenvleresim te vetes ketu nuk shoh gje tjeter...
 

Arfenilla

Themelues i Forumit
Pe: Seksi dhe arabet

Une me shum e kuptova shkimin e Glom se te asaj shkrimtares se e ka sjell antari te pa kuptushem , vetem sa per te nxit urrjtje mes te krishterve dhe muslimave.

Kjo e ashtuqujtura "shkrimtare" paska heq te zit e ullirit per sex!kjo vetem tregon moralin e dopt te nje femres per te punu si prostitucione.Feja muslimane nuk don dhun e para e punes , nese ke deshir ti ndjekesh ritet fetare urdhero nese jo asnjeri nuk ka te drejt ta impunon besimin ne cfar do feje qoft.Po ashtu edhe mbulesa(shamija)nuk mund ta mohojm se nuk eshte obligim per femrat musliman sikurse te motrat e nderit por nese nuk e deshiron asnjeri nuk ta impunon.
E keqaj e individve eshte se po e fusin ne korrniz te fes islame cenizim e vete.Prostuticionit e denon cdo inidivi qe ka moral te lart, po spate moral eshte ok.Asgje nuk eshte vertet nga keto se ka tregu kjo, asgje ska te bej me fen muslimane.
 

ZHIGO

...
Pe: Seksi dhe arabet

sa kontradiktore,

nje her thua se nuk e kuptova, me pas thua nuk me pëlqen, e shikon si te përdal autoren.

nuk e di nese e ke lexu ne romanin "kurani". por ai romani "jetës", thuhet se njeriu i nen-shtrohet seksit dhe deshirave te tij seksuale, çdo njeri varet seksualisht, nevoja per te ushtru diçka natyrore le të themi. te ekploroj, provoj ndjesi me trupin, veten. siç ne rastin kur nje trim do te provoj frikën, ashtu dhe epshet fortesin ne krevat.

dëshira për te bo diç, qe i imponohet mos ta boj. (ate qe ka shpjegu, anëtarja me sipër teje).

ndoshta ti nuk mund te kesh bagazh per te diskutu ne lidhje me temën, pasi ti si piknisje ke PARAGJYKIMIN. jo deshirën e mir per te diskutu, kjo pasi bazohesh me idet e tjerve qe te kan ngulit ne kok. (ashtu je mesu nuk te vej faj). nuk ke forcën ta jetosh jetën si zog, por bazohesh tek diçka qe te thuhet se duhet ta besosh (sigurisht, per te miren e fe-së, jo taten, ate qe do ti, ate qe te ben ta ndjesh diçka vërtet dhe te thush nje mendim duke pasur baza tek ajo çfar ndjen, përjeton....kët ka dash të tregoj autorja, nqs nuk e kap fillin).
 

Arfenilla

Themelues i Forumit
Pe: Seksi dhe arabet

Nuk thash nuk e kuptova po me shume e kuptova shkrimin te antares glom se te asaj manjakes se eshte mundu ti jep imazh te keq fes , mos ma luja rolin e gjykatsit ti ketu mu ok.

Mbase per mendimin e ceket Kurani eshte Roman! por per njerze qe kan logjik te shendosh eshte Kushtetut per Jet.
Ske pse merzitesh ti si un jetoj sepse para ardhjes se fes muslimane femra! A qe e lir kaqen ,saqe kur ka lind nje femij femer eshte varros e gjall"Autorja ka ve ne pah jeten e vete te shfrenuar kaq.Si e mira si e keqja nuk behen per te miren e fes por per vete e vet.Feja eshte shkoll nese don ta mesosh ket lend mesoje po nese jo asnjeri nuk ta imponon me dhun .
.
 

ZHIGO

...
Pe: Seksi dhe arabet

si ta kuptoj kët un,


Mbase per mendimin e ceket Kurani eshte Roman!
.

ti që lexon kuran je me e squt se un qe nuk besoj ne prralla me mret ?


e për pjesën tjeter,

ti ke zgjedhur ne jet çfar do te jesh, te them si zog ne kafaz e ke pak, per te ofendu nuk kam pse, ajo esht zgjedhje e jotja, qe detyron ti veten te privohesh nga frika e gjykimit, por kush po pjerdh per gjykim amon, qendro me kemb ne tok. te gjith do te shkojm diku, atje mrapa dillit. te filloj te flas per mëndjen e sëmur te dante aligerit, do mu maronin gërmat e do mu thante bështyma duke shtyp ketu.

e qe thu ti, qe nuk the asigjo...te paktën ma përshkruj pak veten si femër, kush idealja ? (fillo kupto veten, jo ate qe te imponojn te besosh, lavash truri)

deshira për te bo diç qe feja ta ndalon...nuk te irrriton, eksiton? ajo ndjenja barazis me femrat e tjera? te shijosh kulmin e rinis, sa s'ka më emocion më te bukur, apo kujtim. nuk e kuptoj pse duhet ti lutesh dikujt (n'ket rast zotit) per te mirat qe mund ti sjellesh ti vetes sate, un kët pershembull e quj KRIM.

ashtu si ajo manjakja qe thu ti...e s'them un,
 

Loverboy

мαи ωιтн α мιѕѕιои
Titulli: Seksi dhe arabet

Si zakonisht, ceken rastet individuale te Lindjes, apo te arabeve, per ta njollosur Islamin. Si nata me dite ka dallim nga ana morale Lindja me Perendimin, vetem kush eshte i verber dhe shurdhamec, kete nuk e kupton. E kam ceke edhe me heret :

Me shume se kurre perpara nuk ka qene femra ne kete nivel qe eshte sot. Mos fajesoni fene, as sheriatin, kur nuk keni njohuri fare. Nqfs deshironi ta dini poziten dhe t'drejtat e gruas Islame ne Arabi, Indi, Pakistan, Kosove a ku ta di une... Pyeteni gruan time, apo nenen time, apo motren time. Le te mos pyesim CNN, BBC, gazetaret ne pergjithesi, jo-muslimanet rreth ndjenjave te grave muslimane, si ato jetojne, cfare jane principet e tyre, sfidat etj. Nese deshironi ta kuptoni me mire, pyeteni nje grua muslimane.
Pyete nje grua muslimane e cila e njeh fene e saj, e cila ka raporte shpirterore me Zotin e saj, e cila eshte stabile ne shoqerine e saj, qe i kupton pergjegjesite e saja, marredhenjet e saja etj...! E jo nje shkrimtare, apo nje grua qe nuk eshte e kenaqur me normat e fese Islame, e tani deshiron t'ngreh pluhur.
Por problemi eshte se askush ne te vertete nuk deshiron t'i pyese grate muslimane. Shkojne dhe bejne/marrin fotografi te grave ne Afganistan, fotografi te grave ne Palestine, te grave ne Pakistan, dhe ne kete menyre ua ka enda te degjojne se cfare thojne njerezit per synetllek te femrave, kinse dhjetera mijera muslimane neper bote, behen synet.
Aty, ku ne mes muslimanesh gjen gra te shtypura, te shfrytezuara, te keqtrajtuara, eshte sepse ata "musliman" vet, nuk i perfaqesojne principet e fese se tyre. Dhe sic e dime te gjithe, ne secilen fe, gjen dele te zeza !
Por sidoqofte, nuk mund te thuash se 148 mije prostituta qe enden rrugeve te Britanise, ose 76 mije prostituta qe enden rrugeve te Holandes, t'cilat kane leje per te vepruar ashtu, nuk mund t'thuash se gjithe keto vajza te reja lakuriqe, qe enden rrugeve te Australise, pa rroba mbi trupin e tyre, nuk mund te thuash se ato e perfaqesojne LIRINE.
Nuk mund t'thuash se 2350 abortime, keto vrajse qe ndodhin nga vajza te reja, nuk mund t'thuash se kjo perfaqeson sofistikimin e as lirine. T'ua jap vetem nje statistike !!!
Prostitucioni, semundjet veneriane, abortimet, pedofilia, dhe ky numer bukur i madh i femijeve te perdhunuar dhe te kidnapuar qe ekziston n'boten perendimore, jane pothuajse te padegjuara ne boten Islame.
Prandaj, besoj se statistikat flasin vet !

Problemi tjeter me i madh eshte kur nje jo-besimtar, mundohet ta beje vleresimin e besimeve fetare, t'ju tregoje se cili prej tyre eshte me besimtar. Sikur nje zdrukthtar te mundohet ta beje vleresimin e dy doktoreve, se cili prej tyre eshte me i avancuar, me i mencur, me profesionist, e cili me amater = Budallalleku nuk ka fund.
 

GLOOM

Catch me if you can...
Pe: Seksi dhe arabet

si ta kuptoj kët un,ti që lexon kuran je me e squt se un qe nuk besoj ne prralla me mret ?


e për pjesën tjeter,

ti ke zgjedhur ne jet çfar do te jesh, te them si zog ne kafaz e ke pak, per te ofendu nuk kam pse, ajo esht zgjedhje e jotja, qe detyron ti veten te privohesh nga frika e gjykimit, por kush po pjerdh per gjykim amon, qendro me kemb ne tok. te gjith do te shkojm diku, atje mrapa dillit. te filloj te flas per mëndjen e sëmur te dante aligerit, do mu maronin gërmat e do mu thante bështyma duke shtyp ketu.

e qe thu ti, qe nuk the asigjo...te paktën ma përshkruj pak veten si femër, kush idealja ? (fillo kupto veten, jo ate qe te imponojn te besosh, lavash truri)

deshira për te bo diç qe feja ta ndalon...nuk te irrriton, eksiton? ajo ndjenja barazis me femrat e tjera? te shijosh kulmin e rinis, sa s'ka më emocion më te bukur, apo kujtim. nuk e kuptoj pse duhet ti lutesh dikujt (n'ket rast zotit) per te mirat qe mund ti sjellesh ti vetes sate, un kët pershembull e quj KRIM.

ashtu si ajo manjakja qe thu ti...e s'them un,

ti që lexon kuran je me e squt se un qe nuk besoj ne prralla me mret ?


Ketu e ka fjalen,qe kurani nuk eshte roman e para e punes,as bibla nuk eshte novele etj etj...Te pakten nga ateizmi te mos kalojme ne ''ulje'' te disa gjerave as per ironizem....

deshira për te bo diç qe feja ta ndalon...nuk te irrriton, eksiton? ajo ndjenja barazis me femrat e tjera? te shijosh kulmin e rinis, sa s'ka më emocion më te bukur, apo kujtim. nuk e kuptoj pse duhet ti lutesh dikujt (n'ket rast zotit) per te mirat qe mund ti sjellesh ti vetes sate, un kët pershembull e quj KRIM.

Nqs nisesh te besh dicka per rebelim ske bere asgje...Gjerat nqs i ben se te pelqejne ty,se te japin kenaqesi ty,por jo te tregosh trimeri me fene,pasi feja eshte bindje...Nuk eshte e mbushur mendje,as ide,as hipoteze por jane gjera te thella keta qe per me shume mund te lexosh tek nenforumi i fese...The dicka ti me lart ske deshire te jesh si femrat e tjera,cfare kane femrat e mbuluara me pak se nje e pambuluar??Ca kane femrat qe besojne me pak se ato se nuk besojne?Ke femra te mbuluara besimtare me pozite,intelektuale,(sa per info keshilltarja e Obames eshte e mbuluar,falet shkon ne xhami etj etj)...Besimi ne zot ste ben as me te zgjuar as me te trashe,as me bukur as me te shemtuar,thjesht tek ato gjera ti gjen qetesine tende...Ty te pelqen te degjosh muzike,te shohesh filma aty gjen prehje ti si person aty mediton etj etj,dikush tjeter gjen prehje ne nje menyre tjeter si zoti apo librat e zotit...E drejte apo e gabuar,fluturon apo jo,eshte zgjedhja e gjithsecilit...Mos te shohim te metat e njerezve ne baze te fese,prap po them eshte liber i shkruar nga dora e nje njeriu,kuptohet interpretohet si te duam ne...
 

Ado

FISEBILIL-LAH
Pe: Seksi dhe arabet

A mundet mem tregu dikush SA PROSTITUTA KA PERENDIMI(EUROP,AMERIK,AUSTRALI ETJ) , SA PROSTITUTA KA LINDJA ?
A mundet mem tregu dikush SA sa SHTEPI PUBLIKE KA PERENDIMI E SA LINDJA ?
A mundet mem tregu dikush SA HOMOSEKSUAL KA PERENDIMI E SA LINDJA ?
A mundet mem tregu dikush SA PERDORET DROGA NE PERENDIM E SA NE LINDJE ?
A mundet mem tregu dikush SA RESPEKTOHET PRINDI NE PERENDIM(kur femija nuk ndegjon fare per nenen baben) E SA NE LINDJE ?
e shum e shum gjona tjera ?
 

ZHIGO

...
Pe: Seksi dhe arabet

A mundet mem tregu dikush SA PROSTITUTA KA PERENDIMI(EUROP,AMERIK,AUSTRALI ETJ) , SA PROSTITUTA KA LINDJA ?
A mundet mem tregu dikush SA sa SHTEPI PUBLIKE KA PERENDIMI E SA LINDJA ?
A mundet mem tregu dikush SA HOMOSEKSUAL KA PERENDIMI E SA LINDJA ?
A mundet mem tregu dikush SA PERDORET DROGA NE PERENDIM E SA NE LINDJE ?
A mundet mem tregu dikush SA RESPEKTOHET PRINDI NE PERENDIM(kur femija nuk ndegjon fare per nenen baben) E SA NE LINDJE ?
e shum e shum gjona tjera ?

këtyre pytjeve, normalisht qe nuk mund ti prrgjigjet nje njeri qe ka komplekse, apo paragjykime, si te thush ne shqiptarët ne pergjthsi nuk mund ta bejm dot.

jemi privu ne komunizëm, me pa bot e kultur me sy.

psh po te pyesësh nje finlandez, do te thoshte i habitur në çfar shekulli jeton. bota funksion, e tille qe larg deres, larg asaj simes.

dhuna nuk esht zgjidhje, lufta.ti që lexon kuran je me e squt se un qe nuk besoj ne prralla me mret ?


Ketu e ka fjalen,qe kurani nuk eshte roman e para e punes,as bibla nuk eshte novele etj etj...Te pakten nga ateizmi te mos kalojme ne ''ulje'' te disa gjerave as per ironizem....

deshira për te bo diç qe feja ta ndalon...nuk te irrriton, eksiton? ajo ndjenja barazis me femrat e tjera? te shijosh kulmin e rinis, sa s'ka më emocion më te bukur, apo kujtim. nuk e kuptoj pse duhet ti lutesh dikujt (n'ket rast zotit) per te mirat qe mund ti sjellesh ti vetes sate, un kët pershembull e quj KRIM.

Nqs nisesh te besh dicka per rebelim ske bere asgje...Gjerat nqs i ben se te pelqejne ty,se te japin kenaqesi ty,por jo te tregosh trimeri me fene,pasi feja eshte bindje...Nuk eshte e mbushur mendje,as ide,as hipoteze por jane gjera te thella keta qe per me shume mund te lexosh tek nenforumi i fese...The dicka ti me lart ske deshire te jesh si femrat e tjera,cfare kane femrat e mbuluara me pak se nje e pambuluar??Ca kane femrat qe besojne me pak se ato se nuk besojne?Ke femra te mbuluara besimtare me pozite,intelektuale,(sa per info keshilltarja e Obames eshte e mbuluar,falet shkon ne xhami etj etj)...Besimi ne zot ste ben as me te zgjuar as me te trashe,as me bukur as me te shemtuar,thjesht tek ato gjera ti gjen qetesine tende...Ty te pelqen te degjosh muzike,te shohesh filma aty gjen prehje ti si person aty mediton etj etj,dikush tjeter gjen prehje ne nje menyre tjeter si zoti apo librat e zotit...E drejte apo e gabuar,fluturon apo jo,eshte zgjedhja e gjithsecilit...Mos te shohim te metat e njerezve ne baze te fese,prap po them eshte liber i shkruar nga dora e nje njeriu,kuptohet interpretohet si te duam ne...

nuk du ti hyj fes,

ajo qe doja te cekja ishte rinia ksaj, çfar shijoj ajo apo po i shijon rinis, por siç thashe nuk mundet nje njeri (me mendje te helmuar) te cilsoj apo zgjedh spontanisht, me deshir, te mesoj çfar esht pasioni, çfare do te thot nje idiotsi adoleshenciale, kapriço, e jo vetëm te imponuar me te thënme, e madje ai qe i thot (i tregon prralla) pasi dhe ai vet nuk ja din kuptimin por thjesht tregon çfar i kan te treguar te tjer me par, se kush esht e mira.

e ti me flet per zgjedhje ne kete moshe, po po keni te drejt ju, un jam idioti qe shkruj kot, por te pakten nuk e gënjej veten, e të boj lojra fjalësh.

ps, mso të citosh, e paske problem.
 

Loverboy

мαи ωιтн α мιѕѕιои
Titulli: Seksi dhe arabet

ajo qe doja te cekja ishte rinia ksaj, çfar shijoj ajo apo po i shijon rinis,

Rinia shijohet ne menyre/forma te ndryshme. Ku e di ti se cfare dhe si ndjehet nje grua e mbuluar me vetdeshire dhe qe eshte e perkushtuar ndaj besimit ? E ke pyetur ndonje se cfare do thote lumturia per te, si ndjehet, sa eshte e lumtur ??? Apo mendon thjeshte te kunderten, duke u nisur nga "Ma merr mendja" ???
 

ZHIGO

...
Pe: Titulli: Seksi dhe arabet

Rinia shijohet ne menyre/forma te ndryshme. Ku e di ti se cfare dhe si ndjehet nje grua e mbuluar me vetdeshire dhe qe eshte e perkushtuar ndaj besimit ? E ke pyetur ndonje se cfare do thote lumturia per te, si ndjehet, sa eshte e lumtur ??? Apo mendon thjeshte te kunderten, duke u nisur nga "Ma merr mendja" ???

imagjino nje zog ne kafaz, sa i lumtur esht,

un nis gjykimin tek femra ne pergjithsi, qenia saj, pra mar shembullin per lirine qe ta fal vetem VETJA (askush tjeter) . nuk du te gjykoj nje femer qe ne nje mosh te caktuar eshte e afte te zgjedhe per veten, dmth sa me shum ekperienca te kaloj ne jet njeriu (spo them vetem, femra) aq me i rrahur behet, e sidomos kur rastet i riperseriten.

psh ne kohen e musolinit, afer luftes dyt boterore, shum femra çifute u kthyen ne murgesha, kjo prej hallit. dmth ne jet ju parashtru dy mundesi zgjedhjesh,

njishtas, plumbi (provokimi i fatit te njeriut, mund edhe te shpetonte siç kan shpetu shumica hebrejve në itali)

dyshtas, jeta (skllavëria realitetit qe jeton, do jetoi, do i falet)

por kto kush i detyron, DIJA? dakort mosha madhore, nuk them gjo. njeriu i falet asaj qe ka deshir ti falet(zot, pap, leshit, lopës). me fallcitet her her, ashtu si natyra(ftyra) e shum njerzve.

he pra tani...se me mendje shkojm shum larg.
 

Loverboy

мαи ωιтн α мιѕѕιои
Titulli: Seksi dhe arabet

imagjino nje zog ne kafaz, sa i lumtur esht,

Shembull te kategorise "zhgl" ke marre. Paske problem me konceptin e lirise si duket
 

ZHIGO

...
Pe: Seksi dhe arabet

sinqerisht nuk pres te ma tregojn te tjeret rrugën time, me gisht.

hajde mos u mërzit,
 

Loverboy

мαи ωιтн α мιѕѕιои
Titulli: Seksi dhe arabet

Aspak s'merzitem,:lexim: cdonjeri ka rrugen e vet. Lumturia & vuajtja, nuk jane pjelle e nje eksperience t'caktuar.
 

Quku

Marakli Krapit
Pe: Seksi dhe arabet

Zhigolo nqs i zog do ishte keq ne kafaz nuk do kendonte :D
 

LoSsT

VIP
Pe: Seksi dhe arabet

Per pak mendova se tema ishte shkruar gabim, do e lexoja me kureshtje nese do ishte Seksi dhe shendeti, lol

Futja nportokall me pak fjale.
 

arch_modern

tHe WoRlD iS mInE
Pe: Seksi dhe arabet

[MENTION=12056]zhigolo[/MENTION]

Pershendetje Zhigo!(po ta them kshu shkurt:p)

Po mundohem te te shpjegoj mbi disa pika qe vura re tek komenti yt por pa citime se sja kam mare edhe doren mire citimit, e mos me qorton pastaj:p...shaka

Atehere,
E para, vura re qe ke dal ne disa konkluzione pa patur info te plote por cfare flitet larte e poshte, dhe c'ke degjuar...(mund te jem dhe gabim)
E dyta, Mos flit me kompetence mbi ndjeshmerine e dickaje qe ti nuk e njeh, ne kete rast te nje vajze te mbuluar. Duhet te dish ti dhe kushdo tjeter qe te jesh me shami apo jo, eshte e njejta gje nga ana etimologjike. Dmth, nqs njera vesh mini, tjetra vesh fudn te gjate, nqs njera vesh kanatjere, tjetra vesh bluze me meng te gjata(qe ne fakt dhe ajo me mini e kanatjere kur vjen i ftohti i vesh keto te kesaj se dytes:p), sic rregullon njera floket tjera rregullon shamine.
Kjo larmishmeri paraqitjeje vizuale eshte e drejte individuale dhe askush s’ka pse ta vej ne dyshim apo ta paragjykoj, pasi eshte deshire e saj se si do te vishet dhe jemi askushi per ta gjykuar derisa ajo nuk ndikon negativisht tek ne vete apo ne shoqeri. Madje mua me duket e habitshme kur njerez qe se dine se c’do te thote te jetosh sipas fese, marin guximin te te mesojne ty se si duhet ta jetosh jeten... Me vjen per te qeshur kur vajzat me shami thone: E duam kete veshje e kemi zgjedh vete, dhe ju nga ana tjeter i thoni: Jo, ju se doni, ju kane imponuar, ju sjeni te lire... PARADOKS do e quaja kete situate.(mos te harrojme qe s’po flas per boten arabe ketu por per ate perendimore, europiane e amerikane)
ti thua Te jetosh si zog? Per mua kjo do te thote te shkosh ku te duash, te besh cte duash, asnje ste prek dot, e ke jeten tende ne dore, ben zgjedhjet e tua sipas parimeve, bindejve, ideve dhe besimit tend? Them se dhe per ty kjo eshte apo jo?? Por dhe ai zogu kur vjen dimri migron ne vende te ngrohta apo jo?? E njejte dhe me ne(njerezit), ne baze te nevojave dhe bindejve tona e drejtojme veten dhe e jetojme jeten karshi asaj qe per ne eshte me e duhura, dikush zgjedh fene si menyre jetese, dikush zgjedh boten materiale, dikush zgjedh te bej murgeshen, e dikush prostituten, e dikush nje gje tjeter.....pra varet nga ne.......
Pra me kete fjale te JESH I LIRE do te thote “TE ZGJEDHESH VETE”! Ne nje moment kur ti vete propagandon kete, duhet te pranosh qe ZGJEDHJA JOTE MUND TE MOS JETE ZGJEDHJA IME, dhe ske pse ta vesh ne pikpyetje fare ti kete gje...

Tani per sa i perket romanit:
Separi, nuk eshte hera e pare, kemi hasur romane te tille dhe me pare.. A genjen autorja? JO, ato 3-4-10 rastet e sjella mund te jene te verteta, por dhe mund te jen fryer pak, per efekt marketing-u(e ke permend diku ti marketingun), pune e madhe ne fudn te fundit, thelbi them se ekziston.. A ndodh ky fenoment vetem ne vendet e lindjes?? Absolutisht jo.. Kudo ke raste te tilla... A solli ndonje “moral of the story” autorja me kete roman, e cila paraqet jeten e mizershme te atyre vajzave? SE BESOJ...perkundrazi na shet se si keto vajza behen prostitutta(e ka prekur bukur gloom-i me lart kete gje, dhe sdua ti shtoj asgje me shume)

Se dyti, ajo qe eshte e padrejte dhe irrituese tek ky roman eshte fakti kur permendet Islami si fe barbare me rregulla te hekurta. Ketu eshte momenti ku ky roman stonon keq fare. Ne dhe arabet vete kemi nje “misconception” , “keqkuptim” kur vjen puna te feja dhe tradita-kultura, qe ne realitet jane te ndryshme nga njera tjetra. Ka dhe sh raste ku e dine fare mire dallimin, por per te justifikuar dicka, e perdorin vete fene qe te bejne ate qe kan per qellim. Pra problem qendron tek ne njerezit dhe jo te feja ne vetvete. Jo per gje po dhe ne kohe te kryqezatave psh, sa njerez u vrane e masakruan, por kjo s’do te thote qe e ka fajin krishterimi per kete...Jezusi nuk solli ate mesazh.

Keshtu qe mua personalisht do mu dukte me e udhes te komentohej romani mbi kulturen dhe jo fene, por pasi qe ajo ka fut dhe fene, them se do ishte me me vend ne te pyesnin njeri tjetrin per sqarim(psh more si e trajto islami gruan, si robereshe apo jo?? Jo per gje, po dhe ne Europe po shtohet numri i grave qe futen ne islam, edhe me duket pak e pallogjikshme te shkosh te nje fe qe s'respekton lirine e njeriut)
Dhe keshtu kemi si qellim informacjonin dhe jo atakimin dhe dashje padashje ulim dhe njeri tjetrin ne ket emenyre.....
Edhe KAQ....
p.s. e di qe kam shkruajtuj shume por sorry.... doja te isha sa me e qarte dhe e kuptueshme.... kalofshi nje dite te kendshme
 

GLOOM

Catch me if you can...
Pe: Seksi dhe arabet

këtyre pytjeve, normalisht qe nuk mund ti prrgjigjet nje njeri qe ka komplekse, apo paragjykime, si te thush ne shqiptarët ne pergjthsi nuk mund ta bejm dot.

jemi privu ne komunizëm, me pa bot e kultur me sy.

psh po te pyesësh nje finlandez, do te thoshte i habitur në çfar shekulli jeton. bota funksion, e tille qe larg deres, larg asaj simes.

dhuna nuk esht zgjidhje, lufta.

nuk du ti hyj fes,

ajo qe doja te cekja ishte rinia ksaj, çfar shijoj ajo apo po i shijon rinis, por siç thashe nuk mundet nje njeri (me mendje te helmuar) te cilsoj apo zgjedh spontanisht, me deshir, te mesoj çfar esht pasioni, çfare do te thot nje idiotsi adoleshenciale, kapriço, e jo vetëm te imponuar me te thënme, e madje ai qe i thot (i tregon prralla) pasi dhe ai vet nuk ja din kuptimin por thjesht tregon çfar i kan te treguar te tjer me par, se kush esht e mira.

e ti me flet per zgjedhje ne kete moshe, po po keni te drejt ju, un jam idioti qe shkruj kot, por te pakten nuk e gënjej veten, e të boj lojra fjalësh.

ps, mso të citosh, e paske problem.

Gjeja e pare qe permende ti ishte liria,pse nje mbuluar nuk mund te jete e lire??Po e parashtroj pak me personale temen...Une kam shoqen time te ngushte te mbuluar,flasim per cdo gje pervec fese(se eshte gjeja e fundit qe me intereson mua)...Ajo del,ka mbaruar shkollen ka vend pune,vishet njesoj si une por me nje ndryshim...Nqs une minin edhe xhinsat e ngushta i veshi ne rruge,ajo i vesh ne shtepi e kur del ne rruge hedh dicka te gjate siper(sja di emrin ca i thone)....Kjo ate se pengon te jete me e lire se une,thjesht zbaton disa rregulla te nje bindje te saj,por kjo se ben as me te mir as me te keqe se une...
Tani te them dicka tjeter,pse duhet nje e mbuluar te shihet me syrin vrojtues,kur nje murgeshe(qe pak a shume si nje e mbuluar eshte) vleresohet...Te dyja bejne nje perkushtim ndaj zotit,sipas fese se tyre...Pergjgjen me te detajuar ta ka dhene shume bukur Arch....Se shamia,nuk imponohet,eshte zgjedhje eshte deshire,si une nje pale xhinse blu,dikush i do te zeza etj etj....

P.S preferoj te mesoj gjera te tjera me me vlera,se sa te bej citime forumi....

---------- Post added at 08:52 ---------- Previous post was at 08:49 ----------

A mundet mem tregu dikush SA PROSTITUTA KA PERENDIMI(EUROP,AMERIK,AUSTRALI ETJ) , SA PROSTITUTA KA LINDJA ?
A mundet mem tregu dikush SA sa SHTEPI PUBLIKE KA PERENDIMI E SA LINDJA ?
A mundet mem tregu dikush SA HOMOSEKSUAL KA PERENDIMI E SA LINDJA ?
A mundet mem tregu dikush SA PERDORET DROGA NE PERENDIM E SA NE LINDJE ?
A mundet mem tregu dikush SA RESPEKTOHET PRINDI NE PERENDIM(kur femija nuk ndegjon fare per nenen baben) E SA NE LINDJE ?
e shum e shum gjona tjera ?

Jane gjera te tjera,sepse ligjet jane me strikte,atje nqs vjedh nuk ha burg por te presin doren...Pastaj mesa di une ,me shume me te degjuara i kam,qe si sistem familjar,familja shqiptare ka sistemin e familjeve arabe,perkushtim,prinderve,femijes(jo se vendet perendimore se kane kete gje,por jane teper individual dhe egoist,shohin veten e tyre qejfet qe i interesojne)..
 

ZHIGO

...
Pe: Seksi dhe arabet

Zhigolo nqs i zog do ishte keq ne kafaz nuk do kendonte :D

mir kjo,

me duket se e ke fjalen per ato zogj meshkuj që i knojn femrës, për dashni. si nevoj e mashkullit me ja lyp femrës, ose anasjelltas duke e ngrej tjetrin ne piedestal ne menyra te ndryshme.


Pershendetje Zhigo!(po ta them kshu shkurt:p)

Po mundohem te te shpjegoj mbi disa pika qe vura re tek komenti yt por pa citime se sja kam mare edhe doren mire citimit, e mos me qorton pastaj:p...shaka

Atehere,
E para, vura re qe ke dal ne disa konkluzione pa patur info te plote por cfare flitet larte e poshte, dhe c'ke degjuar...(mund te jem dhe gabim)
E dyta, Mos flit me kompetence mbi ndjeshmerine e dickaje qe ti nuk e njeh, ne kete rast te nje vajze te mbuluar. Duhet te dish ti dhe kushdo tjeter qe te jesh me shami apo jo, eshte e njejta gje nga ana etimologjike. Dmth, nqs njera vesh mini, tjetra vesh fudn te gjate, nqs njera vesh kanatjere, tjetra vesh bluze me meng te gjata(qe ne fakt dhe ajo me mini e kanatjere kur vjen i ftohti i vesh keto te kesaj se dytes:p), sic rregullon njera floket tjera rregullon shamine.
Kjo larmishmeri paraqitjeje vizuale eshte e drejte individuale dhe askush s’ka pse ta vej ne dyshim apo ta paragjykoj, pasi eshte deshire e saj se si do te vishet dhe jemi askushi per ta gjykuar derisa ajo nuk ndikon negativisht tek ne vete apo ne shoqeri. Madje mua me duket e habitshme kur njerez qe se dine se c’do te thote te jetosh sipas fese, marin guximin te te mesojne ty se si duhet ta jetosh jeten... Me vjen per te qeshur kur vajzat me shami thone: E duam kete veshje e kemi zgjedh vete, dhe ju nga ana tjeter i thoni: Jo, ju se doni, ju kane imponuar, ju sjeni te lire... PARADOKS do e quaja kete situate.(mos te harrojme qe s’po flas per boten arabe ketu por per ate perendimore, europiane e amerikane)
ti thua Te jetosh si zog? Per mua kjo do te thote te shkosh ku te duash, te besh cte duash, asnje ste prek dot, e ke jeten tende ne dore, ben zgjedhjet e tua sipas parimeve, bindejve, ideve dhe besimit tend? Them se dhe per ty kjo eshte apo jo?? Por dhe ai zogu kur vjen dimri migron ne vende te ngrohta apo jo?? E njejte dhe me ne(njerezit), ne baze te nevojave dhe bindejve tona e drejtojme veten dhe e jetojme jeten karshi asaj qe per ne eshte me e duhura, dikush zgjedh fene si menyre jetese, dikush zgjedh boten materiale, dikush zgjedh te bej murgeshen, e dikush prostituten, e dikush nje gje tjeter.....pra varet nga ne.......
Pra me kete fjale te JESH I LIRE do te thote “TE ZGJEDHESH VETE”! Ne nje moment kur ti vete propagandon kete, duhet te pranosh qe ZGJEDHJA JOTE MUND TE MOS JETE ZGJEDHJA IME, dhe ske pse ta vesh ne pikpyetje fare ti kete gje...

pikëspari arç,

duhet te kuptosh qe tek ato qe ne qujm ZGJEDHJE TONثN, bazohemi diku apo tek dikushi(familja, jeta qe enderrojm per veten tone, duke pa te mirat dhe te keqijat qe te ofro jeta ne te dyja rastet) apo jo? dhe nuk e kam citu ne asnje vend nese jam kundrra atyre femrave qe mbajn perçe. (ndryshe esht te them nuk i kuptoj, ndryshe esht te them se jam kategorisht kundra).

le te vazhdojm,

jo se jam kundrra atyre qe shkruan ti, por ne jet psh, me e kollajshme esht te zgjedhesh midis dy rrymave, se sa te kesh zgjedhur njerën, e me pas deshiron te kesh tjetrën si ate ideale. pasi ne thelb kuptimin ja din te dyjave dhe mendon se zgjedhje me e mir esht kur i ke provuar te dyja, dhe arrin te besh dallimin. njeriu (ne njerzit), shpesh udhehiqemi nga intuita ose deshira per te arrit ate qe dum te arrijm me nje ndergjegje sa me te paster, dhe mo te leht per ne. jam dakord qe njeriu zgjedh, bon zgjedhje. ajo qe nuk arrij te kuptoj un qe ku bazohet kjo lloj zgjedhje,

pra ti falesh dikujt per te drejtu rrugen drejt asaj qe quhet e MIRA E MUNDSHME (ça dreqin o kjo...me thuj pak kush te meson ty, kush esht e mira apo e keqja per ty, ajo qe ti i falesh, apo je vet ti qe meson veten te bosh zgjedhje? ) e sidomos kur e din se nuk duhet te kalosh caqe.

fundja ti mir e the, varet nga ne, njerzit. por esht si puna asaj halës se peshkut qe te ngel ndonjher ne fyt, dhe te besdis si fakt.

nje pytje qe dua un, qe te me pergjigjesh,

pse mendon se femrat ne botën islame, e perkrahen unanimisht librin? (pra nuk mund te thush se te gjitha ata qe perkrahen librin, jan baxhella te stazhonume, por thuhet ndryshe kam përshtypjen)

p.s. e di qe kam shkruajtuj shume por sorry.... doja te isha sa me e qarte dhe e kuptueshme.... kalofshi nje dite te kendshme

nuk kishe shkrujt shum apak,

libri esht ajo qe thu ti, pra varet si duam ta shikojm (mu me jep pershtypjen e nje propagande pershembull qe i bohet femres dhe te drejtave te saj ne islam).

por un nuk mund te flas dot per fen, pasi si piknisje kam veten time (IDE TE MIJA). perveoj, eksperienc, e qe ta mendosh mir kam akoma goxha perpara koh, per ti blindu keto ide qe kam per jeten dhe veten time, mu nuk me tregon njeri me gisht rrugen, jam un ai qe i drejtoj gishtin vetes.

ps, te përshendes.

Gjeja e pare qe permende ti ishte liria,pse nje mbuluar nuk mund te jete e lire??Po e parashtroj pak me personale temen...Une kam shoqen time te ngushte te mbuluar,flasim per cdo gje pervec fese(se eshte gjeja e fundit qe me intereson mua)...Ajo del,ka mbaruar shkollen ka vend pune,vishet njesoj si une por me nje ndryshim...Nqs une minin edhe xhinsat e ngushta i veshi ne rruge,ajo i vesh ne shtepi e kur del ne rruge hedh dicka te gjate siper(sja di emrin ca i thone)....Kjo ate se pengon te jete me e lire se une,thjesht zbaton disa rregulla te nje bindje te saj,por kjo se ben as me te mir as me te keqe se une...
Tani te them dicka tjeter,pse duhet nje e mbuluar te shihet me syrin vrojtues,kur nje murgeshe(qe pak a shume si nje e mbuluar eshte) vleresohet...Te dyja bejne nje perkushtim ndaj zotit,sipas fese se tyre...Pergjgjen me te detajuar ta ka dhene shume bukur Arch....Se shamia,nuk imponohet,eshte zgjedhje eshte deshire,si une nje pale xhinse blu,dikush i do te zeza etj etj....

P.S preferoj te mesoj gjera te tjera me me vlera,se sa te bej citime forumi....

ti do te thuash qe femrat ne botën islame kanë te drejta te plota, apo doje te thoje qe autorja ne fjal ka percjell realitetin e ketyre femrave ne boten islame...pastaj varet për çfar lirie po flasim (edhe pse ajo merr anën seksuale, ate qe denohet me fort ne nje mentalitet te mbyllur).

ps, kurioz jam, te shof iher me mini.
 

GLOOM

Catch me if you can...
Pe: Seksi dhe arabet

mir kjo,

me duket se e ke fjalen per ato zogj meshkuj që i knojn femrës, për dashni. si nevoj e mashkullit me ja lyp femrës, ose anasjelltas duke e ngrej tjetrin ne piedestal ne menyra te ndryshme.
pikëspari arç,

duhet te kuptosh qe tek ato qe ne qujm ZGJEDHJE TONثN, bazohemi diku apo tek dikushi(familja, jeta qe enderrojm per veten tone, duke pa te mirat dhe te keqijat qe te ofro jeta ne te dyja rastet) apo jo? dhe nuk e kam citu ne asnje vend nese jam kundrra atyre femrave qe mbajn perçe. (ndryshe esht te them nuk i kuptoj, ndryshe esht te them se jam kategorisht kundra).

le te vazhdojm,

jo se jam kundrra atyre qe shkruan ti, por ne jet psh, me e kollajshme esht te zgjedhesh midis dy rrymave, se sa te kesh zgjedhur njerën, e me pas deshiron te kesh tjetrën si ate ideale. pasi ne thelb kuptimin ja din te dyjave dhe mendon se zgjedhje me e mir esht kur i ke provuar te dyja, dhe arrin te besh dallimin. njeriu (ne njerzit), shpesh udhehiqemi nga intuita ose deshira per te arrit ate qe dum te arrijm me nje ndergjegje sa me te paster, dhe mo te leht per ne. jam dakord qe njeriu zgjedh, bon zgjedhje. ajo qe nuk arrij te kuptoj un qe ku bazohet kjo lloj zgjedhje,

pra ti falesh dikujt per te drejtu rrugen drejt asaj qe quhet e MIRA E MUNDSHME (ça dreqin o kjo...me thuj pak kush te meson ty, kush esht e mira apo e keqja per ty, ajo qe ti i falesh, apo je vet ti qe meson veten te bosh zgjedhje? ) e sidomos kur e din se nuk duhet te kalosh caqe.

fundja ti mir e the, varet nga ne, njerzit. por esht si puna asaj halës se peshkut qe te ngel ndonjher ne fyt, dhe te besdis si fakt.

nje pytje qe dua un, qe te me pergjigjesh,

pse mendon se femrat ne botën islame, e perkrahen unanimisht librin? (pra nuk mund te thush se te gjitha ata qe perkrahen librin, jan baxhella te stazhonume, por thuhet ndryshe kam përshtypjen)nuk kishe shkrujt shum apak,

libri esht ajo qe thu ti, pra varet si duam ta shikojm (mu me jep pershtypjen e nje propagande pershembull qe i bohet femres dhe te drejtave te saj ne islam).

por un nuk mund te flas dot per fen, pasi si piknisje kam veten time (IDE TE MIJA). perveoj, eksperienc, e qe ta mendosh mir kam akoma goxha perpara koh, per ti blindu keto ide qe kam per jeten dhe veten time, mu nuk me tregon njeri me gisht rrugen, jam un ai qe i drejtoj gishtin vetes.

ps, te përshendes.ti do te thuash qe femrat ne botën islame kanë te drejta te plota, apo doje te thoje qe autorja ne fjal ka percjell realitetin e ketyre femrave ne boten islame...pastaj varet për çfar lirie po flasim (edhe pse ajo merr anën seksuale, ate qe denohet me fort ne nje mentalitet te mbyllur).

ps, kurioz jam, te shof iher me mini.

Cilin realitet?Nuk eshte liber historik qe bazohet ne fakte,burime historike(gjithmone duke u nis qe historia eshte epandryshushme),por niset nga gjera personale,sa jane te verteta??Mos harrojme se propaganda sot eshte ajo qe po ec me shume biznesi...Pastaj nqs ke info ti vendet islame nuk jane ashtu nga feja por qeverisja Zhigolo,se kane diktature...Ti ke ne Shqiperi 20 vjet demokraci edhe ke akoma gjera tabu per sexin,mentaliteti e ka fajin??Apo mos e ka qeverisja e tille?....Mos tja leme fajin disa gjerave qe na pershtaten...Lirine e femrave ne vendet arabe?Te vihet demokracia edhe shife si do trajtohet femra,diktatura i ka keta gjera,i ke pase dhe ne Shqiperi pavaresiht se kane filluar te zbuten...Liria seksuale,ste ndalon njeri te kesh liri ne ato vende,kane tabu disa gjera qe mund ti kete dhe nje ateist...Tabute jane dicka e jotja qe ti mendon si te ndaluar por kjo sdo te thote ta kete burimin nga feja...Mos ta kapim temen ne rangun fetar,por ta kapim ne idene e femres...Se kjo qe ka shkruar librin ka kap nje mase te vogel,sic do kapnim ne nje rast tipik nje 60 vjecar me nje 17 vjece te martuar,e pra ndodh dhe kjo e arabi...Sic ka raste dhe qe jane gjerat ndrysh,smund te besojme gjithcka qe shkruhet nga nje mendje e lire e ta marrim si kapital....

P.s..Per minin,kur tu hap qielli ty??Shiko lart iher se ndoshta ben zoti sevap edhe me ty...
 

bella

Anëtar i Nderuar
Pe: Seksi dhe arabet

nese ketu flasim per fen arabe, per islamin un duhet te bej nje parantez se ne kete pike jemi injorant dhe aq me shume qe media eshte nje mjet qe plas vetem budallalleqe per islamin....jo terroristi islam jo shamia, percja...keto jan brockulla...........................paragjykimet nuk na lejojn te shohim pertej asaj qe na ofrohet.
---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:46 ----------
 

Ylli-1

Etnoshqiptar
Pe: Seksi dhe arabet

Jam shume kunder tendencave per ndasi fetare dhe anatemim i cdo gjeje tek feja tjeter, fundja ne shqiptaret asgje e vecante nuk na lidhe me fene sepse per ne feja eshte pas kombit...por si duket te helmuar ne shpirte nga mediat e ndryshme kemi filluar edhe vet te urrojme ate qe nuk eshte i besimit te njejte me ne...valle pse, cfare fitojme nga kjo.

Tjeter qe shikojme vetem anet negative te besimit tjeter, duke dashur keshtu te paraqesim pjesetaret e besimit tjeter si me te ulet dhe me te dobet se ne...nuk shoh asgje te mire dhe asgje pozitive ne kete tentim....
 

arch_modern

tHe WoRlD iS mInE
Pe: Seksi dhe arabet

pikëspari arç,
duhet te kuptosh qe tek ato qe ne qujm ZGJEDHJE TONثN, bazohemi diku apo tek dikushi(familja, jeta qe enderrojm per veten tone, duke pa te mirat dhe te keqijat qe te ofro jeta ne te dyja rastet) apo jo? dhe nuk e kam citu ne asnje vend nese jam kundrra atyre femrave qe mbajn perçe. (ndryshe esht te them nuk i kuptoj, ndryshe esht te them se jam kategorisht kundra).

E di qe se ke cituar por nga komentet qe kishe bere dhe me afernillen une kuptova qe je pak paragjykues sidomos kur permendje ate punen e zogut ne kafaz..prandaj t ereplikova per ate pjese, qe edhe nqs nuk i kupton, te parapriva duke te thene se ato e bejne me deshiren e tyre ate gje.


jo se jam kundrra atyre qe shkruan ti, por ne jet psh, me e kollajshme esht te zgjedhesh midis dy rrymave, se sa te kesh zgjedhur njerën, e me pas deshiron te kesh tjetrën si ate ideale. pasi ne thelb kuptimin ja din te dyjave dhe mendon se zgjedhje me e mir esht kur i ke provuar te dyja, dhe arrin te besh dallimin. njeriu (ne njerzit), shpesh udhehiqemi nga intuita ose deshira per te arrit ate qe dum te arrijm me nje ndergjegje sa me te paster, dhe mo te leht per ne.
jam dakord qe njeriu zgjedh, bon zgjedhje. ajo qe nuk arrij te kuptoj un qe ku bazohet kjo lloj zgjedhje,
pra ti falesh dikujt per te drejtu rrugen drejt asaj qe quhet e MIRA E MUNDSHME (ça dreqin o kjo...me thuj pak kush te meson ty, kush esht e mira apo e keqja per ty, ajo qe ti i falesh, apo je vet ti qe meson veten te bosh zgjedhje? ) e sidomos kur e din se nuk duhet te kalosh caqe.

Se pari, jam dakort dhe une me ate qe the ti me pjesen e pare pasi dhe une ate gje kam thene... qe zgjedh ate qe eshte me e mira bazuar mbi gjykimin tone.
Se dyti, sa i perket si e zgjedh, dhe ku bazohet? Kjo eshte relative dhe ndryshon nga cdo individ bazuar mbi karakterin dhe si e shikon ai jeten. Dikush nga eksperienca, dikush nga shembujt e me pare, dikush nga studimet e hulumtimet. Une zgjedhjet i bej vete pasi ve perballe e krahasoj te mirat e te keqiat e dickaje, si ta kuptoj qe s'duhen kalu caqet? po ka ca vlera universale qe i dine te gjithe, psh te gjithe e dime qe duhani te demton, te gjith e dime qe vjedhja s'lejohet as genjeshtra, as detyrimi, as tradhtia etj etj.... nga i caktuam keto vlera? ne fakt po te lexosh nga fillimi i krijimit te kesaj bote do kuptosh qe keto vlera u caktuan nga vete Zoti, pra ne themel te cdo gjeje eshte feja, pavaresisht se sa e pranojme ne apo jo... Pastaj nese dikush zgjedh nje rruge pa provuar rruget e tjera do te thote qe ka gjet paqe dhe rehati te ajo zgjedhje...(ne fakt o Zhigo, them se "e verteta", cfaredoqofte ajo te jep nje rehati dhe qetesi ne shpirt, sinqerisht...kur se ke gjet tamam, pavaresisht se ti mendon se ajo eshte e drejte prap, ke caste qe ndihesh si i humbur, sikur dicka te mungon, sje i lumtur gjate gjith kohes...etj)nje pytje qe dua un, qe te me pergjigjesh,
pse mendon se femrat ne botën islame, e perkrahen unanimisht librin? (pra nuk mund te thush se te gjitha ata qe perkrahen librin, jan baxhella te stazhonume, por thuhet ndryshe kam përshtypjen)

Mund te kete shume arsye, si psh kurioziteti si e ka paraqit ajo, e dyta ngaqe eshte sanksionuar si liber kan kuriozitetin me shume, e treta flet per gruan kshuqe dhuan te lexojne si jan paraqitur, e treta ndoshta u pelqejne keto tema pavaresisht se si paraqitet realiteti...se libri na kish dhe detaje....etj etj....
gjthss duhet te them qe ate faktin e permendur me lart qe udhetojne nga gjith shtetet me makina per ate liber,"sorry man but i dont buy that"...dmth se haj ...
libri esht ajo qe thu ti, pra varet si duam ta shikojm (mu me jep pershtypjen e nje propagande pershembull qe i bohet femres dhe te drejtave te saj ne islam).

sinqerisht o Zhigo vetem ate gje nuk propagandonte ai liber (nisur nga shkrimi lart se une se di si eshte romani)..mgjth spo futemi me thelle....

p.s Shpresoj ti jem eprjgigjur pyetjes, kjo ka rendesi...:)...
 

Ado

FISEBILIL-LAH
Pe: Seksi dhe arabet

Jam shume kunder tendencave per ndasi fetare dhe anatemim i cdo gjeje tek feja tjeter, fundja ne shqiptaret asgje e vecante nuk na lidhe me fene sepse per ne feja eshte pas kombit...por si duket te helmuar ne shpirte nga mediat e ndryshme kemi filluar edhe vet te urrojme ate qe nuk eshte i besimit te njejte me ne...valle pse, cfare fitojme nga kjo.

Tjeter qe shikojme vetem anet negative te besimit tjeter, duke dashur keshtu te paraqesim pjesetaret e besimit tjeter si me te ulet dhe me te dobet se ne...nuk shoh asgje te mire dhe asgje pozitive ne kete tentim....


Shqiptart sja kan zakon me fol ne emer te kejt kombit , por secilli fol per veten e tije.
Kto fjal gjithmon kan dal nga komunizmi por qe kurr ska pi uje , ska qen e sakt apo nuk eshte dite sakt.
Por siq duket as facebookun nuk e perdor tpakten disa sondazhe qe tregojn nje realitet ndryshe.
 

iLirjam

Antar i fv.al
Pe: Seksi dhe arabet

, por secilli fol per veten e tije.
Ti pershembull je nje nga ata qe flet per veten tende,,se esht e drejta jote,,por Kombi flet ne emer te gjith Shqiptarve,,

Ska ralitet ndryshej,,Kombi esht si kulmi i te gjithve,, Ose si trungu i nje peme pershembull,,me shum forma degzimesh
dhe "ti" gjindesh ne njeren nga kto dege,,

a e kupton rendesin qe keni ju si dege,,dhe rendesin qe ka Kombi si Trung ?
 

ZHIGO

...
Pe: Seksi dhe arabet

Mund te kete shume arsye, si psh kurioziteti si e ka paraqit ajo, e dyta ngaqe eshte sanksionuar si liber kan kuriozitetin me shume, e treta flet per gruan kshuqe dhuan te lexojne si jan paraqitur, e treta ndoshta u pelqejne keto tema pavaresisht se si paraqitet realiteti...se libri na kish dhe detaje....etj etj....
gjthss duhet te them qe ate faktin e permendur me lart qe udhetojne nga gjith shtetet me makina per ate liber,"sorry man but i dont buy that"...dmth se haj ...

arçi, jo se mund te pretendoja ate qe do të doja un si pergjigje,

por me duket sikur devojihesh me vetdije nga pergjigja, dmth kur lart folem per zgjedhjet e njeriut (sipas asaj qe njeriu beson, ose arrin te kuptoj), tani hudhim hipotezën e kuriozitetit, ose marketingu qe i bohet librit (kur ne fakt thuhet se libri esht i çensuruar ne ato vende). shikoje keshtu,

un nuk them qe te gjith femrat kan majt vrapin me ik me ble librin, por deshira për per te zbulu me teper boten femrore(mosdija, dhe nevoja per te mesu me shum) kan bo qe ato femra ta blejn librin(ashtu fshehurazi, siç thuhet duke ruj anonimatin),

si ajo dësira per te dal jasht shinave te trenit, per ti heq kalit frerët.

sinqerisht o Zhigo vetem ate gje nuk propagandonte ai liber (nisur nga shkrimi lart se une se di si eshte romani)..mgjth spo futemi me thelle....

p.s Shpresoj ti jem eprjgigjur pyetjes, kjo ka rendesi...:)...

nejse përveçse propagandës, shtoji dhe pak marketing, dmth me ato nota tabu qe përçojn tek ne, dmth nje popull i vuajtu mund ta kuptoj si situat, dhe interes do te ish me i madh per ta lexu librin.

te përshendes arç, je shum e qart ne mendime.

Cilin realitet?Nuk eshte liber historik qe bazohet ne fakte,burime historike(gjithmone duke u nis qe historia eshte epandryshushme),por niset nga gjera personale,sa jane te verteta??Mos harrojme se propaganda sot eshte ajo qe po ec me shume biznesi...Pastaj nqs ke info ti vendet islame nuk jane ashtu nga feja por qeverisja Zhigolo,se kane diktature...Ti ke ne Shqiperi 20 vjet demokraci edhe ke akoma gjera tabu per sexin,mentaliteti e ka fajin??Apo mos e ka qeverisja e tille?....Mos tja leme fajin disa gjerave qe na pershtaten...Lirine e femrave ne vendet arabe?Te vihet demokracia edhe shife si do trajtohet femra,diktatura i ka keta gjera,i ke pase dhe ne Shqiperi pavaresiht se kane filluar te zbuten...Liria seksuale,ste ndalon njeri te kesh liri ne ato vende,kane tabu disa gjera qe mund ti kete dhe nje ateist...Tabute jane dicka e jotja qe ti mendon si te ndaluar por kjo sdo te thote ta kete burimin nga feja...Mos ta kapim temen ne rangun fetar,por ta kapim ne idene e femres...Se kjo qe ka shkruar librin ka kap nje mase te vogel,sic do kapnim ne nje rast tipik nje 60 vjecar me nje 17 vjece te martuar,e pra ndodh dhe kjo e arabi...Sic ka raste dhe qe jane gjerat ndrysh,smund te besojme gjithcka qe shkruhet nga nje mendje e lire e ta marrim si kapital....

P.s..Per minin,kur tu hap qielli ty??Shiko lart iher se ndoshta ben zoti sevap edhe me ty...

ne çkuptim mentaliteti?

dmth ti mendon se nje shoqeri e ndrydhur, mund te flas hapturazisht per seksin (edhe pse te rrim drejt e të folim shtremet, esht thu pak si tabu dhe per seksin, me mir flasin brezi qe kan lind ne "demokraci" 95 e siper). ne koncept kjo esht e gabume sepse eksiston frika nga paragjykimi dhe preferohet te flasësh vetem me nje njeri se sa me nje shoqeri te tere (mos e lidh me intimitetin, kap rastet per qendra rehabilitimi per te varurit nga seksi pershembull, egzsiston kjo e fundit, dmth nje qender kurimi pervecse zgjidhjes se ti drejtohemi spitalit si qender kurimi).

ti po thua se kurani esht diktatur, ket nuk do te na pranonin vëllezrit mysliman.

ps, un kam imagjinatën lali, armën me te fort...psh un mund te imagjinoj si skllave timen ty, e ti s'ma ndalon dot apo jo? pastaj ndryshe nga ty nuk i hedh syt siper per te prit sevape, siç bon ti.
 

Arfenilla

Themelues i Forumit
Pe: Seksi dhe arabet

Ti pershembull je nje nga ata qe flet per veten tende,,se esht e drejta jote,,por Kombi flet ne emer te gjith Shqiptarve,,

Ska ralitet ndryshej,,Kombi esht si kulmi i te gjithve,, Ose si trungu i nje peme pershembull,,me shum forma degzimesh
dhe "ti" gjindesh ne njeren nga kto dege,,

a e kupton rendesin qe keni ju si dege,,dhe rendesin qe ka Kombi si Trung ?

Ase feja nuk eshte kunder kombit.Feja te jep te drejt te vdesesh per atdhe .Lereni deget ama se sa jemi atdhetar, ket e dim cdo njeri! skemi pse te qojm pluhur kot se koti.
 
Top